Fylkeskommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04699: A. Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutgifter - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 1999 - 2016

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
15.03.2018 08:00
Akkumulert merforbruk fra tidligere år:
1000 Kroner
Akkumulert regnskapsresultat:
1000 Kroner
Akkumulert resultat i investeringsregnskapet:
1000 Kroner
Aksjer og andeler:
1000 Kroner
Andre driftsinntekter:
1000 Kroner
Andre statlige tilskudd til driftsformål:
1000 Kroner
Arbeidskapital ex. premieavvik:
1000 Kroner
Avskrivninger:
1000 Kroner
Bruk av lån (netto):
1000 Kroner
Brutto driftsinntekter i alt:
1000 Kroner
Brutto driftsresultat:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til administrasjon:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter administrasjon og styring:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter administrasjon, korrigert for art 710:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter administrasjon og styring, korrigert for art 710:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter ambulansetjenesten:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter barnevern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 400, Politisk styring:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 410, Kontroll og revisjon:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 420, Administrasjon (adm. styring og ledelse):
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 421, Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 430, Administrasjonslokaler:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 440, Personal- og rekrutteringspol. tiltak:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 450, Interne service-/fellesfunksjoner:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 470 ( Årets premieavvik) og 471 (Amortisering av tidligere års premieavvik):
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 472 Pensjon:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 473 Premiefond:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 480, Diverse fellesutgifter:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 490, Interne serviceenheter:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, interfylkeskommunale samarbeid (§ 27-samarbeid):
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter kultur:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter næring:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter psykiatriske spesialisthelsetjenester:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter samferdsel:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, somatiske spesialisthelsetjenester:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter sosialtiltak og familievern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, styring og kontrollvirksomhet:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, korrigert for art 710:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter tannhelsetjenesten:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, tjenester utenfor ord. fykomm ansvarsområde:
1000 Kroner
Brutto driftsutg. tjenester utenf. ord. fykomm. ansvar, korr. for art 710:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, videregående opplæring:
1000 Kroner
Brutto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalgfylkeskommune:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, administrasjon:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, administrasjon og styring:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, ambulansetjenesten:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, barnevern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter i alt:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, kultur:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, fysisk planl., kulturminne, natur og nærmiljø:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, interfylkeskommunale samarbeid (§ 27-samarbeid):
1000 Kroner
Brutto investeringsutgift, næring:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, psykiatriske spesialisthelsetjenester:
1000 Kroner
Brutto investeringsutg. samferdsel:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, somatiske spesialisthelsetjenester:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, sosialtiltak og familievern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, styring og kontrollvirksomhet:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, tannhelsetjenesten:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, tjenester utenfor ord. fykomm ansvarsområde:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, videregående opplæring:
1000 Kroner
Disposisjonsfond:
1000 Kroner
Diverse intern finansiering:
1000 Kroner
Folkemengde i alt:
Personer
Frie inntekter:
1000 Kroner
Intern finansiering (bruk av fond/avsetning til fond):
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Langsiktig gjeld:
1000 Kroner
Langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser:
1000 Kroner
Lønn, administrasjon:
1000 Kroner
Lønn, administrasjon og styring:
1000 Kroner
Lønn, ambulansetjenesten:
1000 Kroner
Lønn, barnevern:
1000 Kroner
Lønn for alle funksjoner:
1000 Kroner
Lønn, fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø:
1000 Kroner
Lønn, interfylkeskommunale samarbeid (§ 27-samarbeid):
1000 Kroner
Lønn, kultur:
1000 Kroner
Lønn, næring:
1000 Kroner
Lønn, psykiatriske helsetjenester:
1000 Kroner
Lønnsutgifter, samferdsel:
1000 Kroner
Lønn, somatiske spesialisthelsetjenester:
1000 Kroner
Lønnsutgifter, sosialtiltak og familievern:
1000 Kroner
Lønn, styring og kontrollvirksomhet:
1000 Kroner
Lønn, tannhelsetjenesten:
1000 Kroner
Lønn, tjenester utenfor ord. fykomm ansvarområde:
1000 Kroner
Lønn, videregående opplæring:
1000 Kroner
Mva-refusjon i driftsregnskapet:
1000 Kroner
Mva-refusjon i investeringsregnskapet:
1000 Kroner
Naturressursskatt:
1000 Kroner
Netto avdrag:
1000 Kroner
Netto driftsresultat:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter administrasjon:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter ambulansetjenesten:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter barnevern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter kultur:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, interfylkeskommunale samarbeid (§ 27-samarbeid):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter næring:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter psykiatriske helsetjenester:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter samferdsel:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter somatiske spesialisthelsetjenester:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter sosialtiltak og familievern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, styring og kontrollvirksomhet:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter tannhelsetjenesten:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, tjenester utenfor ord. fykomm ansvarsområde:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, videregående opplæring:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter funksjon 470 og 471:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter funksjon 480:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter funksjon 490:
1000 Kroner
Netto finans:
1000 Kroner
Netto finans og avdrag:
1000 Kroner
Netto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalgfylkeskommune:
1000 Kroner
Netto lånegjeld:
1000 Kroner
Netto renter:
1000 Kroner
Netto tap/gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler):
1000 Kroner
Overføring fra driftsregnskapet:
1000 Kroner
Overskudd før lån og avsetninger:
1000 Kroner
Pensjonsforpliktelse:
1000 Kroner
Salg av realkapital:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter administrasjon:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter administrasjon og styring:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, barnevern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter i alt:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, kultur:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, fysisk planl., kulturminne, natur og nærmiljø:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter interfylkeskommunale samarbeid (§ 27-samarbeid):
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, næring:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, samferdsel:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, sosialtiltak og familievern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter styring og kontrollvirksomhet:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, tannhelsetjenesten:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, tjenester utenfor ord. fykomm ansvarområde:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, videregående opplæring:
1000 Kroner
Skatt på inntekt og formue, inkludert naturressursskatt:
1000 Kroner
Statlig rammeoverføring:
1000 Kroner
Sertifikatlån:
1000 Kroner
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v:
1000 Kroner
Udekket / udisponert i investeringsregnskapet:
1000 Kroner
Utbytte og eieruttak:
1000 Kroner
Årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet:
1000 Kroner
Årets udisponert/udekket i investeringsregnskapet:
1000 Kroner
Akkumulert merforbruk fra tidligere år:
1.1.
Akkumulert regnskapsresultat:
1.1.
Akkumulert resultat i investeringsregnskapet:
1.1.
Aksjer og andeler:
1.1.
Andre driftsinntekter:
1.1.
Andre statlige tilskudd til driftsformål:
1.1.
Arbeidskapital ex. premieavvik:
1.1.
Avskrivninger:
1.1.
Bruk av lån (netto):
1.1.
Brutto driftsinntekter i alt:
1.1.
Brutto driftsresultat:
1.1.
Brutto driftsutgifter til administrasjon:
1.1.
Brutto driftsutgifter administrasjon og styring:
1.1.
Brutto driftsutgifter administrasjon, korrigert for art 710:
1.1.
Brutto driftsutgifter administrasjon og styring, korrigert for art 710:
1.1.
Brutto driftsutgifter ambulansetjenesten:
1.1.
Brutto driftsutgifter barnevern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 400, Politisk styring:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 410, Kontroll og revisjon:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 420, Administrasjon (adm. styring og ledelse):
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 421, Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 430, Administrasjonslokaler:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 440, Personal- og rekrutteringspol. tiltak:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 450, Interne service-/fellesfunksjoner:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 470 ( Årets premieavvik) og 471 (Amortisering av tidligere års premieavvik):
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 472 Pensjon:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 473 Premiefond:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 480, Diverse fellesutgifter:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 490, Interne serviceenheter:
1.1.
Brutto driftsutgifter i alt:
1.1.
Brutto driftsutgifter, interfylkeskommunale samarbeid (§ 27-samarbeid):
1.1.
Brutto driftsutgifter kultur:
1.1.
Brutto driftsutgifter, fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø:
1.1.
Brutto driftsutgifter næring:
1.1.
Brutto driftsutgifter psykiatriske spesialisthelsetjenester:
1.1.
Brutto driftsutgifter samferdsel:
1.1.
Brutto driftsutgifter, somatiske spesialisthelsetjenester:
1.1.
Brutto driftsutgifter sosialtiltak og familievern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, styring og kontrollvirksomhet:
1.1.
Brutto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, korrigert for art 710:
1.1.
Brutto driftsutgifter tannhelsetjenesten:
1.1.
Brutto driftsutgifter, tjenester utenfor ord. fykomm ansvarsområde:
1.1.
Brutto driftsutg. tjenester utenf. ord. fykomm. ansvar, korr. for art 710:
1.1.
Brutto driftsutgifter, videregående opplæring:
1.1.
Brutto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalgfylkeskommune:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, administrasjon:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, administrasjon og styring:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, ambulansetjenesten:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, barnevern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter i alt:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, kultur:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, fysisk planl., kulturminne, natur og nærmiljø:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, interfylkeskommunale samarbeid (§ 27-samarbeid):
1.1.
Brutto investeringsutgift, næring:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, psykiatriske spesialisthelsetjenester:
1.1.
Brutto investeringsutg. samferdsel:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, somatiske spesialisthelsetjenester:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, sosialtiltak og familievern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, styring og kontrollvirksomhet:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, tannhelsetjenesten:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, tjenester utenfor ord. fykomm ansvarsområde:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, videregående opplæring:
1.1.
Disposisjonsfond:
1.1.
Diverse intern finansiering:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Frie inntekter:
1.1.
Intern finansiering (bruk av fond/avsetning til fond):
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter i alt:
1.1.
Langsiktig gjeld:
1.1.
Langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser:
1.1.
Lønn, administrasjon:
1.1.
Lønn, administrasjon og styring:
1.1.
Lønn, ambulansetjenesten:
1.1.
Lønn, barnevern:
1.1.
Lønn for alle funksjoner:
1.1.
Lønn, fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø:
1.1.
Lønn, interfylkeskommunale samarbeid (§ 27-samarbeid):
1.1.
Lønn, kultur:
1.1.
Lønn, næring:
1.1.
Lønn, psykiatriske helsetjenester:
1.1.
Lønnsutgifter, samferdsel:
1.1.
Lønn, somatiske spesialisthelsetjenester:
1.1.
Lønnsutgifter, sosialtiltak og familievern:
1.1.
Lønn, styring og kontrollvirksomhet:
1.1.
Lønn, tannhelsetjenesten:
1.1.
Lønn, tjenester utenfor ord. fykomm ansvarområde:
1.1.
Lønn, videregående opplæring:
1.1.
Mva-refusjon i driftsregnskapet:
1.1.
Mva-refusjon i investeringsregnskapet:
1.1.
Naturressursskatt:
1.1.
Netto avdrag:
1.1.
Netto driftsresultat:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt:
1.1.
Netto driftsutgifter administrasjon:
1.1.
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring:
1.1.
Netto driftsutgifter ambulansetjenesten:
1.1.
Netto driftsutgifter barnevern:
1.1.
Netto driftsutgifter kultur:
1.1.
Netto driftsutgifter, fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø:
1.1.
Netto driftsutgifter, interfylkeskommunale samarbeid (§ 27-samarbeid):
1.1.
Netto driftsutgifter næring:
1.1.
Netto driftsutgifter psykiatriske helsetjenester:
1.1.
Netto driftsutgifter samferdsel:
1.1.
Netto driftsutgifter somatiske spesialisthelsetjenester:
1.1.
Netto driftsutgifter sosialtiltak og familievern:
1.1.
Netto driftsutgifter, styring og kontrollvirksomhet:
1.1.
Netto driftsutgifter tannhelsetjenesten:
1.1.
Netto driftsutgifter, tjenester utenfor ord. fykomm ansvarsområde:
1.1.
Netto driftsutgifter, videregående opplæring:
1.1.
Netto driftsutgifter funksjon 470 og 471:
1.1.
Netto driftsutgifter funksjon 480:
1.1.
Netto driftsutgifter funksjon 490:
1.1.
Netto finans:
1.1.
Netto finans og avdrag:
1.1.
Netto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalgfylkeskommune:
1.1.
Netto lånegjeld:
1.1.
Netto renter:
1.1.
Netto tap/gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler):
1.1.
Overføring fra driftsregnskapet:
1.1.
Overskudd før lån og avsetninger:
1.1.
Pensjonsforpliktelse:
1.1.
Salg av realkapital:
1.1.
Salgs- og leieinntekter administrasjon:
1.1.
Salgs- og leieinntekter administrasjon og styring:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, barnevern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter i alt:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, kultur:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, fysisk planl., kulturminne, natur og nærmiljø:
1.1.
Salgs- og leieinntekter interfylkeskommunale samarbeid (§ 27-samarbeid):
1.1.
Salgs- og leieinntekter, næring:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, samferdsel:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, sosialtiltak og familievern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter styring og kontrollvirksomhet:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, tannhelsetjenesten:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, tjenester utenfor ord. fykomm ansvarområde:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, videregående opplæring:
1.1.
Skatt på inntekt og formue, inkludert naturressursskatt:
1.1.
Statlig rammeoverføring:
1.1.
Sertifikatlån:
1.1.
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v:
1.1.
Udekket / udisponert i investeringsregnskapet:
1.1.
Utbytte og eieruttak:
1.1.
Årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet:
1.1.
Årets udisponert/udekket i investeringsregnskapet:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Akkumulert merforbruk fra tidligere år , Akkumulert regnskapsresultat , Akkumulert resultat i investeringsregnskapet ,

Valgt 1 av totalt 144

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
En generell kompensasjonsordning for merverdiavgift innført fra 1.1.2004 kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004 i ulike regnskapsbegreper. Ordningen vil kunne innebære reduksjon i netto driftsutgifter totalt, netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, korrigerte brutto driftsutgifter totalt, korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde og brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde eller økning i brutto driftsinntekter på funksjon/tjenesteområde. For nærmere forklaring henvises til Faglig veiledning kapitlene 2B - 2E. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.