Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04690: J. Komune del 1. Plansak, byggesak, oppmåling, kulturminner, natur og nærmiljø - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2018 08:00
D1.a Vedtaksår kommunal planstrategi:
Årstall
D1.c Vedtaksår, kommuneplanens samfunnsdel:
Årstall
D1.b Vedtaksår, kommuneplanens arealdel:
Årstall
D4.a Handlingsdel til kommuneplanen vedtatt siste år?:
Ja/nei
D5.a Inngår økonomiplan i kommuneplanens handlingsdel?:
Ja/nei
C.2.d Antall vedtatte kommunedelplaner for areal:
Antall
D2a.e Antall vedtatte tematisk kommunedelplaner:
Antall
C.2.f Antall planer for områderegulering (jf. PBL-08) vedtatt av kommunen siste år:
Antall
C.2.g Antall detaljreguleringsplaner (jf. PBL-08) vedtatt av kommunen siste år:
Antall
D2b.g Antall vedtatte detaljreguleringsplaner fremmet som privat forslag:
Antall
B1 Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1. Kroner:
Kroner
D3a.d Antall kommun(del)planer for areal som ble sendt på høring:
Antall
D3b.d Antall kommun(del)planer for areal sendt på høring møtt med innsigelse:
Antall
F.2 Antall innsigelses-årsaker fremmet til kommune(del)planer i alt:
Antall
F11.b Antall kommun(del)planer der Fylkeskommunen har fremmet innsigelse:
Antall
F11.a Antall kommun(del)planer der Fylkesmannen har fremmet innsigelse:
Antall
F21.e Antall kommun(del)planer der Sametinget har fremmet innsigelse:
Antall
F11.c Antall kommun(del)planer der Riksantikvaren har fremmet innsigelse:
Antall
F21.d Antall kommun(del)planer der Områdestyret for reindrift har fremmet innsigelse:
Antall
F11.d Antall kommun(del)planer der Statens vegvesen har fremmet innsigelse:
Antall
F11.e Antall kommune(del)planer der Jernbaneverket har fremmet innsigelse:
Antall
F11.f Antall kommune(del)planer der Kystverket har fremmet innsigelse:
Antall
F11.g Antall kommun(del)planer der NVE har fremmet innsigelse:
Antall
F21.b Antall kommun(del)planer der Fiskerisjefen har fremmet innsigelse:
Antall
F21.a Antall kommun(del)planer der Forsvarsbygg har fremmet innsigelse:
Antall
F21.c Antall kommun(del)planer der Bergvesenet har fremmet innsigelse:
Antall
F21.g Antall kommun(del)planer der andre myndigheter har fremmet innsigelse:
Antall
F21.f Antall kommun(del)planer der nabokommune har fremmet innsigelse:
Antall
G11.b Antall reguleringsplaner der Fylkeskommunen har fremmet innsigelse:
Antall
G11.a Antall reguleringsplaner der Fylkesmannen har fremmet innsigelse:
Antall
G21.e Antall reguleringsplaner der Sametinget har fremmet innsigelse:
Antall
G11.c Antall reguleringsplaner der Riksantikvaren har fremmet innsigelse:
Antall
G21.d Antall reguleringsplaner der Områdestyret for reindrift har fremmet innsigelse:
Antall
G11.d Antall reguleringsplaner der Statens vegvesen har fremmet innsigelse:
Antall
G11.e Antall reguleringsplaner der Jernbaneverket har fremmet innsigelse:
Antall
G11.f Antall reguleringsplaner der Kystverket har fremmet innsigelse:
Antall
G11.g Antall reguleringsplaner der NVE har fremmet innsigelse:
Antall
G21.b Antall reguleringsplaner der Fiskerisjefen har fremmet innsigelse:
Antall
G21.a Antall reguleringsplaner der Forsvarsbygg har fremmet innsigelse:
Antall
G21.c Antall reguleringsplaner der Bergvesenet har fremmet innsigelse:
Antall
G21.g Antall reguleringsplaner der andre myndigheter har fremmet innsigelse:
Antall
G21.f Antall reguleringsplaner der nabokommune har fremmet innsigelse:
Antall
H1.a Tot. Ant. reg.planer som omf. areal til kulturminner/kulturmiljø per 31.12:
Antall
B.8.a Ant reg/bebygg.plan som omf. spes.omr. bev. av kltr.min(PBL-85 §25.6),tilg:
Antall
H1.c Tilgang i antall reguleringsplaner som omf. areal for vern av kulturminner:
Antall
H1.e Antall reg.planer med omregulering av areal FRA kulturmiljø/kulturminner:
Antall
H2.a Totalt antall reg.planer som omfatter areal med landskapshensyn, per 31.12:
Antall
H2.c Tilgang i antall reguleringsplaner som omfatter areal med landskapshensyn:
Antall
H2.e Avgang av antall reguleringsplaner som omfatter areal med landskapshensyn:
Antall
H3.a Totalt antall reguleringsplaner som omf. arealformål naturvern per 31.12:
Antall
B.10.a Ant. reguleringsplan som omfatter arealformål naturvern (PBL-85), tilgang:
Antall
H3.c Tilgang av antall reguleringsplaner som omfatter arealformål naturvern:
Antall
H1.e Antall reguleringsplaner med omregulering av areal FRA naturvernformål:
Antall
H1.b Totalt areal regulert til vern av kulturmiljø eller kulturminne per 31.12:
Dekar
B.8.b Areal vedtatt reg. til vern av kulturmiljø, kulturminne(PBL-85 §25.6). Dekar(tilgang):
Dekar
H1.d Areal vedtatt regulert TIL vern av kulturmiljø/kulturminne siste år. Dekar:
Dekar
H1.f Areal omregulert fra vern av kulturmiljø eller kulturminne. Dekar:
Dekar
H2.b Totalt areal vedtatt regulert til areal med særlige landskapshensyn. Dekar:
Dekar
H2.d Areal vedtatt regulert TIL areal med særl. landskapshensyn siste år. Dekar:
Dekar
H2.f Areal vedtatt regulert FRA areal med særlige landskapshensyn. Dekar:
Dekar
H3.b Totalt areal regulert til arealformål naturvern per 31.12. Dekar:
Dekar
B.10.b Areal reg. til spes.omr.bevaring naturvern (PBL-85 § 25.6). Dekar,tilgang:
Dekar
H3.d Areal vedtatt regulert TIL naturvern siste år. Dekar:
Dekar
H3.f Areal omregulert fra arealformål naturvern. Dekar:
Dekar
B.12.a Finnes vedtatt plan m/spes fokus på naturmangfold (1=ja,0=nei):
Ja/nei
B.12.a Plan med spes fokus på naturmangfold. År sist vedtatt/revidert:
Årstall
B.12.b Finnes vedtatt plan m/spes. fokus på friluftsliv (1=ja,0=nei):
Ja/nei
B.12.b Plan med spesiell fokus på friluftsliv. År sist vedtatt/revidert:
Årstall
B.12.c Finnes vedtatt plan m/fokus på kulturmin. og -miljø (1=ja,0=nei):
Ja/nei
B.12.c Plan med spes fokus på kulturminner/kulturmiljø. År sist vedtatt/rev:
Årstall
B.12.d Finnes vedtatt plan/retningslinjer m/spes fokus på landskap (1=ja,0=nei):
Ja/nei
B.12.d Plan med spes fokus på landskap. År sist vedtatt/revidert:
Årstall
B.12.e Finnes vedtatt plan/retningslinjer m/spes fokus på universell utforming (1=ja,0=nei):
Ja/nei
B.12.e Plan/retningslinjer med spes fokus på universell utforming. År sist vedtatt/revidert:
Årstall
B.12.f Finnes vedtatt plan/retningslinjer m/spes fokus på klimagassutslipp (1=ja,0=nei):
Ja/nei
B.12.f Plan/retningslinjer med spes fokus på klimagassutslipp. År sist vedtatt/revidert:
Årstall
D1.b Antall mottatte ett-trinnssøknader om tiltak m. 12 ukers frist:
Antall
D1.a Antall mottatte rammesøknader om tiltak:
Antall
D1.c Antall mottatte ett-trinnsøknader med 3 ukers frist:
Antall
D1.d Antall ett-trinnssøknader uten ansvarsrett (PBL-08 § 20-2):
Antall
Antall søknader om tiltak mottatt siste år i kommunen (jf. PBL-08 §§ 20-1 og 20-2):
Antall
D2.b Byggesak: Antall ett-trinnssøknader ferdig behandlet (vedtak fattet) siste år:
Antall
D2.a Byggesak: Antall rammesøknader ferdig behandlet (vedtak fattet) siste år:
Antall
D2.c Byggesak: Antall enkle tiltak ferdig behandlet (vedtak fattet) siste år:
Antall
D2.d Byggesak: Antall søknader uten ansvarsrett behandlet ferdig siste år:
Antall
D6.a Antall klager mottatt og formidlet Fylkesmannen:
Antall
F6 Antall klager mottatt og formidlet til Fylkesmannen:
Antall
F1.a Antall igangsettingstillatelser behandlet:
Antall
F2.a Antall midlertidige brukstillatelser behandlet:
Antall
F3.a Antall ferdigattester behandlet:
Antall
F4.a Antall dispensasjoner fra byggesaksbestemmelsene behandlet:
Antall
F5.a Antall dispensasjoner fra plansaksbestemmelsene behandlet:
Antall
B1 Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a:
Kroner
C1.c Gj.sn. saksbeh.tid for søkn om tiltak, ett-trinnssøknader m 12 ukers frist:
Dager
C1.b Gj.sn. saksbehandlingstid for søknader om tiltak, rammesøknader:
Dager
C1.d Gj.sn. saksbehandlingstid for ett-trinnssøkn. m. 3 ukers frist:
Dager
C1.e Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for ett-trinnssøknader uten ansvarsrett:
Dager
D3.b Ant. brev sendt om tilleggsdok. for ett-trinnssøknader m. 12 ukers frist:
Antall
D3.a Ant. brev sendt om tilleggsdokumentasjon for rammesøknader:
Antall
D3.c Ant. manglfulle søkn m krav om tilleggsdokumentasjon for ett-trinns-søknader:
Antall
D3.d Antall søknader uten ansvarsrett med anmodning om tilleggsdokumentasjon:
Antall
C2.c Antall ett-trinns byggesaker m. 12 ukers frist som overskred saksbeh.tida:
Antall
C2.b Antall rammesøknader som overskred saksbehandlingstida:
Antall
C2.b Antall ett-trinnssøkn. m. 3 ukers frist som overskred saksbehandlingstida:
Antall
C2.e Overskredet lovpålagt saksbehandlingstid- antall saker siste år - for søknader uten ansvarsrett:
Antall
E1.a Antall søknader om nybygg i LNF(R)-områder behandlet i alt:
Antall
E1a.a Antall søknader behandlet i alt i LNF(R)-område med byggeforbud langs ferskvann:
Antall
E1.b Ant søknader om nybygg i LNF-områder som ble innvilget i samsvar med plan:
Antall
C.8.a Ant søkn om nye bygn. innv. i samsvar med plan, LNF-omr med byggeforb. langs ferskv:
Antall
E1.c Ant søkn om nybygg i LNFR-omr utenfor 100-m-beltet v sjø innvilget ved disp:
Antall
E1a.c Ant søkn. om nybygg innv. v/disp. i LNF-omr m/byggeforbud langs ferskvann:
Antall
E1.c Antall søknader om nybygg i LNF-områder utenfor 100-m-beltet v sjø avslått:
Antall
E1a.d Ant disp.søkn. for nybygg i LNF-områder m/byggeforbud ferskvann avslått:
Antall
E2.a Antall søknader om nye bygninger i 100-metersbeltet langs saltvann behandlet i alt:
Antall
E2a.a Antall søkn. (i 100 m beltet) som gjaldt erstatningsbygg behandlet i alt:
Antall
E2.b Ant søkn om nye bygn i 100m beltet langs saltvann innv. i samsvar med plan:
Antall
E2a.b Ant. søkn. om erstatn.bygg i 100m beltet langs saltvann innv. i hht. plan:
Antall
E2 Antall søkn. om nybygg innvilget v/disp. i 100-m beltet langs sjø (saltvann):
Antall
E2a.c Ant søkn. om nybygg (erstatn.bygg) innv. v/disp. i 100-m beltet langs sjø:
Antall
I2.d Ant. søkn. om disp. for nybygg avslått i 100-m beltet langs sjø (saltvann):
Antall
E2a.d Ant søkn om disp for nybygg (erst.bygg) avslått i 100-m beltet langs sjø:
Antall
E3.a Ant. disp.søkn. om universell utforming og tilgjengelighet behandlet i alt:
Antall
E3.c Antall innvilgede dispensasjonssøknader om universell utforming:
Antall
E3.d Antall dispensasjonssøknader angående universell utforming avslått:
Antall
E3.a.d Antall søknader iht PBL § 19-1 (universell utforming og tilgjengelighet) - avslått:
Antall
E3b.d Ant. søkn. om universell utforming iht pbl -08 § 31-2, siste ledd avslått:
Antall
E4.a Antall mottatte disp.søknader, områder med bevaringsstatus i reg.plan:
Antall
E4.d Antall disp.søknader avslått, områder med bevaringsstatus i reg.plan:
Antall
E4.c Antall disp.søkn i områder med bevaringsstatus i reguleringsplan innvilget:
Antall
E3a.a Antall disp.søknader om universell utforming etter pbl § 19-1 behandlet:
Antall
E3a.c Antall disp.søknader om universell utforming etter pbl § 19-1 innvilget:
Antall
E3b.a Antall disp.søknader om universell utforming etter pbl § 31-2 behandlet:
Antall
E3b.c Antall disp.søknader om universell utforming etter pbl § 31-2 innvilget:
Antall
E5a Ant. søkn. om tiltak etter PBL som gjaldt verneverdige bygg behandlet i alt:
Antall
E5a.a Ant. søknader om tiltak for ikke-fredede bygninger fra før 1850 behandlet:
Antall
E5b.a Antall saker behandlet angående bygninger fredet etter KML §15:
Antall
G11.a Antall utførte tilsyn med samlerapport, omsøkte byggesaker:
Antall
C.13.1.a.2 Utførte tilsyn i omsøkte byggesaker - herav i eksisterende bygg:
Antall
G11.c Utførte tilsyn i omsøkte byggesaker - herav i nye bygg:
Antall
G12.a Antall utførte tilsyn med ikke omsøkt byggevirksomhet:
Antall
G12.b Utførte tilsyn i ikke omsøkt byggevirksomhet - herav i eksisterende bygg:
Antall
G12.c Utførte tilsyn i ikke omsøkt byggevirksomhet - herav i nye bygg:
Antall
G31.a Antall byggesaker hvor det er utført tilsyn (ett eller flere) i alt:
Antall
G21.a Sum for antall tilsyn etter tematisk fordeling:
Antall
G22.a Antall utførte tilsyn med fokus på produkter til byggverk:
Antall
G23.a Antall utførte tilsyn med fokus på brannsikkerhet:
Antall
G24.a Antall utførte tilsyn med fokus på sikkerhet og bæreevne:
Antall
G25.a Antall utførte tilsyn med fokus på plassering av tiltak:
Antall
G26.a Antall utførte tilsyn med fokus på energibruk:
Antall
G27.a Antall utførte tilsyn med fokus på miljø og helse:
Antall
G28.a Antall utførte tilsyn med fokus på ytre miljø:
Antall
G29.a Antall utførte tilsyn med fokus på installasjoner og anlegg:
Antall
G210.a Antall utførte tilsyn med fokus på utearealer /universell utforming:
Antall
G211.a Antall utførte tilsyn med fokus på planløsing/ universell utforming:
Antall
G212.a Antall utførte tilsyn med fokus på dokumentasjon FDV:
Antall
G2.13 Antall utførte tilsyn med fokus på sluttdokumentasjon:
Antall
G2.14 Antall utførte tilsyn med fokus på avfallsplaner og miljøsanering:
Antall
G2.16 Antall utførte tilsyn, annet:
Antall
H11.a Tilsyn: Antall pålegg gitt i alt, samlet for alle fagområder:
Antall
H11.b Gitte pålegg, samlet for alle fagområder, herav i eksisterende bygg:
Antall
H11.c Gitte pålegg, samlet for alle tilsynstema, herav i nye bygg:
Antall
H11.b Tilsyn: Ant. pålegg gitt siste år, for alle tilsynstema, i eksist. bygg:
Antall
H11.c Tilsyn: Antall pålegg gitt siste år, for alle tilsynstema, i nye bygg:
Antall
H21.a Tilsyn: Antall oppfulgte pålegg gitt siste år i alt:
Antall
H21.b Tilsyn. Oppfølging av pålegg gitt siste år, i eksisterende bygg:
Antall
H21.c Tilsyn. Antall oppfulgte pålegg gitt siste år, i nye bygg:
Antall
H22.a Tilsyn. Antall forhold rettet opp i alt:
Antall
H.2.2.b Forholdet rettet opp (tilsyn i byggesak) - i eksisterende bygg:
Antall
H.2.2.c Forholdet rettet opp (tilsyn i byggesak) - i nye bygg:
Antall
H23.a Tilsyn. Antall forhold ikke rettet opp og ikke fulgt opp videre i alt:
Antall
H.2.3.b Forholdet ikke rettet opp/fulgt opp videre (tilsyn i byggesak) - i eksisterende bygg:
Antall
H.2.3.c Forholdet ikke rettet opp/fulgt opp videre (tilsyn i byggesak) - i nye bygg:
Antall
H.2.4.b Oppfølging av pålegg, Annet (tilsyn i byggesak) - i eksisterende bygg:
Antall
H.2.4.c Oppfølging av pålegg, Annet (tilsyn i byggesak) - i nye bygg:
Antall
H24.a Tilsyn: Oppfyllelse av gitte pålegg: Antall med svar 'Annet' i alt:
Antall
H.3.1.a Sanksjoner ved manglende oppfølging av pålegg (tilsyn i byggesak) - antall i alt:
Antall
H.3.1.b Sanksjoner ved manglende oppfølging av pålegg (tilsyn i byggesak) - i eksisterende bygg:
Antall
H.3.1.c Sanksjoner ved manglende oppfølging av pålegg (tilsyn i byggesak) - i nye bygg:
Antall
H32.a Tilsyn: Antall forelegg gitt i alt:
Antall
H.3.2.b Forelegg (tilsyn i byggesak) - i eksisterende bygg:
Antall
H.3.2.c Forelegg (tilsyn i byggesak) - i nye bygg:
Antall
H33.a Tilsyn. Antall tvangsmulkter gitt i alt:
Antall
H.3.3.b Tvangsmulkt (tilsyn i byggesak) - i eksisterende bygg:
Antall
H.3.3.c Tvangsmulkt (tilsyn i byggesak) - i nye bygg:
Antall
H344.a Antall overtredelsesgebyr gitt i alt:
Antall
H.3.4.b Overtredelsesgebyr (tilsyn i byggesak) - i eksisterende bygg:
Antall
H.3.4.c Overtredelsesgebyr (tilsyn i byggesak) - i nye bygg:
Antall
H35.a Antall tvangsfullbyrdelser gitt i alt:
Antall
H.3.5.b Tvangsfullbyrdelse (tilsyn i byggesak) - i eksisterende bygg:
Antall
H.3.5.c Tvangsfullbyrdelse (tilsyn i byggesak) - i nye bygg:
Antall
H35.a Antall gitte pålegg om stans i alt:
Antall
H.3.6.b Pålegg om stans (tilsyn i byggesak) - i eksisterende bygg:
Antall
H.3.6.c Pålegg om stans (tilsyn i byggesak) - i nye bygg:
Antall
H.4.1.a Andre virkemidler (tilsyn i byggesak) - antall i alt:
Antall
H.4.1.b Andre virkemidler (tilsyn i byggesak) - i eksisterende bygg:
Antall
H.4.1.c Andre virkemidler (tilsyn i byggesak) - i nye bygg:
Antall
H42.a Antall advarsler gitt i alt:
Antall
H.4.2.b Advarsel (tilsyn i byggesak) - i eksisterende bygg:
Antall
H.4.2.c Advarsel (tilsyn i byggesak) - i nye bygg:
Antall
H44.a Antall gitte tilbaketrekkinger av ansvarsrett i alt:
Antall
H.4.3.b Tilbaketrekking av ansvarsrett (tilsyn i byggesak) - i eksisterende bygg:
Antall
H.4.3.c Tilbaketrekking av ansvarsrett (tilsyn i byggesak) - i nye bygg:
Antall
H44.a Antall avgitte rapporter til den sentrale godkjenningsordningen i alt:
Antall
H.4.4.b Rapport til sentral godkjenningsordning (tilsyn i byggesak) - i eksisterende bygg:
Antall
H.4.4.c Rapport til sentral godkjenningsordning (tilsyn i byggesak) - i nye bygg:
Antall
H45.a Antall gitte politianmeldelser i alt:
Antall
H.4.5.b Anmeldelse til politi (tilsyn i byggesak) - i eksisterende bygg:
Antall
H.4.5.c Anmeldelse til politi (tilsyn i byggesak) - i nye bygg:
Antall
B2 Gebyr for opprettelse av en grunneiendom på 750 m2. Kr:
Kroner
C1.a Gj.sn. saksbeh.tid for opprettelse av grunneiendom (kalenderdager):
Dager
D2.a Ant. saker om opprettelse av grunneiendom, med lengre saksbeh.tid enn 16 uker:
Antall
Antall utstedte målebrev siste år:
Antall
I4.a Friluftslivsområder m/komm. råderett gj. off. eie eller bruksavtale. Dekar:
Dekar
I1a.a Samlet areal av leke- og rekreasjonsområder. Dekar:
Dekar
I1a.b Leke- og rekreasjonsareal m/kom. driftsansvar. Dekar:
Dekar
I.4.a Rekreasjons- og friluftsområder - universelt utformet - antall i alt:
Antall
I3.b Antall rekreasjons-/friområder tilrettelagt med universell utforming:
Antall
I.5.b Areal av friluftslivsområder, i offentlig eie - med kommunalt driftsansvar:
Dekar
I5.a Turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk. km:
Kilometer
I5.b Turstier og løyper tilr.lagt for sommerbruk m/komm. driftsansvar. km:
Kilometer
I6.a Lengde av maskinpreparerte skiløyper. km:
Kilometer
I.7.b Samlet lengde skiløyper planlagt maskinpreparert - med kommunalt driftsansvar:
Kilometer
I2 Antall leke- og rekreasjonsarealer i tettsteder:
Antall
I1a.a Samlet areal for alle leke- og rekreasjonsarealer i tettsteder(dekar):
Dekar
J.1.b.a Søknader om dispensasjon behandlet - for kjøring på barmark - antall i alt:
Antall
J1b.d Antall innvilgede søknader om motorferdsel i utmark på barmark:
Antall
J.1.b.e Søknader om dispensasjon behandlet - for kjøring på barmark - avslag:
Antall
J1.a Antall søknader om dispensasjon for motorferdsel i utmark behandlet:
Antall
J1a.e Antall avslåtte søknader om dispensasjon fra motorferdselforbudet:
Antall
J1a.b Antall dispensasjoner innvilget etter § 6 i lov om motorferdsel i utmark:
Antall
J.2.b Dispensasjoner for motorferdsel - etter § 6 i loven - gitt tidligere år og fortsatt gyldige:
Antall
J1a.c Ant. disp. innvilget etter § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark:
Antall
J.2.c Dispensasjoner for motorferdsel - etter § 5 i forskriften - gitt tidligere år og fortsatt gyldige:
Antall
J1a.d Ant. disp. innvilget etter § 6 i forskrift om motorferdsel i utmark:
Antall
J.2.d Dispensasjoner for motorferdsel - etter § 6 i forskriften - gitt tidligere år og fortsatt gyldige:
Antall
J2.a Antall disp. for motorferdsel i utmark gitt tidl. år og fremdeles gyldige:
Antall
J3.c Antall motorkjøretøy disponible/tillatt til leiekjøring:
Antall
K1 Antall saker der kommunen har bevilget penger til kulturminner/-miljøer:
Antall
K.2 Komm. har knyttet til seg egen kulturminnefaglig kompetanse(1=ja,0=nei):
Ja/nei
K.3 Vedtak i medhold av forskrift til pbl § 31- 4 om pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygg:
Antall
K4 Utarb. oversikt over verneverdige kulturminner/kulturmiljøer? (1=ja,0=nei):
Ja/nei
K5 Har kommunen innvilg. rivetill./endr. av verneverdige byggverk? (1=ja,0=nei):
Ja/nei
K6 Hvor mange verneverdige byggverk er blitt revet i løpet av året?:
Bygninger
I.1 Er det utarbeidet:
Ja/nei
I.1 År for sist utført/oppdatert Risiko- og sårbarhetsanalyse:
Årstall
I.2.a ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. skred-/rasfare (1=ja,0=nei):
Ja/nei
I.2.b ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. avrenning (1=ja,0=nei):
Ja/nei
I.2.c ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. temperatur (1=ja,0=nei):
Ja/nei
I.2.d ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. flom (1=ja,0=nei):
Ja/nei
I.2.e ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. havnivå/bølger (1=ja,0=nei):
Ja/nei
I.2.f ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. vind (1=ja,0=nei):
Ja/nei
I.2.g ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. annet (1=ja,0=nei):
Ja/nei
C1 Gj.snittlig saksbehandlingstid, detaljreg. som privat forslag. Kalenderdager:
Dager
D1.a Vedtaksår kommunal planstrategi:
1.1.
D1.c Vedtaksår, kommuneplanens samfunnsdel:
1.1.
D1.b Vedtaksår, kommuneplanens arealdel:
1.1.
D4.a Handlingsdel til kommuneplanen vedtatt siste år?:
1.1.
D5.a Inngår økonomiplan i kommuneplanens handlingsdel?:
1.1.
C.2.d Antall vedtatte kommunedelplaner for areal:
1.1.
D2a.e Antall vedtatte tematisk kommunedelplaner:
1.1.
C.2.f Antall planer for områderegulering (jf. PBL-08) vedtatt av kommunen siste år:
1.1.
C.2.g Antall detaljreguleringsplaner (jf. PBL-08) vedtatt av kommunen siste år:
1.1.
D2b.g Antall vedtatte detaljreguleringsplaner fremmet som privat forslag:
1.1.
B1 Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1. Kroner:
1.1.
D3a.d Antall kommun(del)planer for areal som ble sendt på høring:
1.1.
D3b.d Antall kommun(del)planer for areal sendt på høring møtt med innsigelse:
1.1.
F.2 Antall innsigelses-årsaker fremmet til kommune(del)planer i alt:
1.1.
F11.b Antall kommun(del)planer der Fylkeskommunen har fremmet innsigelse:
1.1.
F11.a Antall kommun(del)planer der Fylkesmannen har fremmet innsigelse:
1.1.
F21.e Antall kommun(del)planer der Sametinget har fremmet innsigelse:
1.1.
F11.c Antall kommun(del)planer der Riksantikvaren har fremmet innsigelse:
1.1.
F21.d Antall kommun(del)planer der Områdestyret for reindrift har fremmet innsigelse:
1.1.
F11.d Antall kommun(del)planer der Statens vegvesen har fremmet innsigelse:
1.1.
F11.e Antall kommune(del)planer der Jernbaneverket har fremmet innsigelse:
1.1.
F11.f Antall kommune(del)planer der Kystverket har fremmet innsigelse:
1.1.
F11.g Antall kommun(del)planer der NVE har fremmet innsigelse:
1.1.
F21.b Antall kommun(del)planer der Fiskerisjefen har fremmet innsigelse:
1.1.
F21.a Antall kommun(del)planer der Forsvarsbygg har fremmet innsigelse:
1.1.
F21.c Antall kommun(del)planer der Bergvesenet har fremmet innsigelse:
1.1.
F21.g Antall kommun(del)planer der andre myndigheter har fremmet innsigelse:
1.1.
F21.f Antall kommun(del)planer der nabokommune har fremmet innsigelse:
1.1.
G11.b Antall reguleringsplaner der Fylkeskommunen har fremmet innsigelse:
1.1.
G11.a Antall reguleringsplaner der Fylkesmannen har fremmet innsigelse:
1.1.
G21.e Antall reguleringsplaner der Sametinget har fremmet innsigelse:
1.1.
G11.c Antall reguleringsplaner der Riksantikvaren har fremmet innsigelse:
1.1.
G21.d Antall reguleringsplaner der Områdestyret for reindrift har fremmet innsigelse:
1.1.
G11.d Antall reguleringsplaner der Statens vegvesen har fremmet innsigelse:
1.1.
G11.e Antall reguleringsplaner der Jernbaneverket har fremmet innsigelse:
1.1.
G11.f Antall reguleringsplaner der Kystverket har fremmet innsigelse:
1.1.
G11.g Antall reguleringsplaner der NVE har fremmet innsigelse:
1.1.
G21.b Antall reguleringsplaner der Fiskerisjefen har fremmet innsigelse:
1.1.
G21.a Antall reguleringsplaner der Forsvarsbygg har fremmet innsigelse:
1.1.
G21.c Antall reguleringsplaner der Bergvesenet har fremmet innsigelse:
1.1.
G21.g Antall reguleringsplaner der andre myndigheter har fremmet innsigelse:
1.1.
G21.f Antall reguleringsplaner der nabokommune har fremmet innsigelse:
1.1.
H1.a Tot. Ant. reg.planer som omf. areal til kulturminner/kulturmiljø per 31.12:
1.1.
B.8.a Ant reg/bebygg.plan som omf. spes.omr. bev. av kltr.min(PBL-85 §25.6),tilg:
1.1.
H1.c Tilgang i antall reguleringsplaner som omf. areal for vern av kulturminner:
1.1.
H1.e Antall reg.planer med omregulering av areal FRA kulturmiljø/kulturminner:
1.1.
H2.a Totalt antall reg.planer som omfatter areal med landskapshensyn, per 31.12:
1.1.
H2.c Tilgang i antall reguleringsplaner som omfatter areal med landskapshensyn:
1.1.
H2.e Avgang av antall reguleringsplaner som omfatter areal med landskapshensyn:
1.1.
H3.a Totalt antall reguleringsplaner som omf. arealformål naturvern per 31.12:
1.1.
B.10.a Ant. reguleringsplan som omfatter arealformål naturvern (PBL-85), tilgang:
1.1.
H3.c Tilgang av antall reguleringsplaner som omfatter arealformål naturvern:
1.1.
H1.e Antall reguleringsplaner med omregulering av areal FRA naturvernformål:
1.1.
H1.b Totalt areal regulert til vern av kulturmiljø eller kulturminne per 31.12:
1.1.
B.8.b Areal vedtatt reg. til vern av kulturmiljø, kulturminne(PBL-85 §25.6). Dekar(tilgang):
1.1.
H1.d Areal vedtatt regulert TIL vern av kulturmiljø/kulturminne siste år. Dekar:
1.1.
H1.f Areal omregulert fra vern av kulturmiljø eller kulturminne. Dekar:
1.1.
H2.b Totalt areal vedtatt regulert til areal med særlige landskapshensyn. Dekar:
1.1.
H2.d Areal vedtatt regulert TIL areal med særl. landskapshensyn siste år. Dekar:
1.1.
H2.f Areal vedtatt regulert FRA areal med særlige landskapshensyn. Dekar:
1.1.
H3.b Totalt areal regulert til arealformål naturvern per 31.12. Dekar:
1.1.
B.10.b Areal reg. til spes.omr.bevaring naturvern (PBL-85 § 25.6). Dekar,tilgang:
1.1.
H3.d Areal vedtatt regulert TIL naturvern siste år. Dekar:
1.1.
H3.f Areal omregulert fra arealformål naturvern. Dekar:
1.1.
B.12.a Finnes vedtatt plan m/spes fokus på naturmangfold (1=ja,0=nei):
1.1.
B.12.a Plan med spes fokus på naturmangfold. År sist vedtatt/revidert:
1.1.
B.12.b Finnes vedtatt plan m/spes. fokus på friluftsliv (1=ja,0=nei):
1.1.
B.12.b Plan med spesiell fokus på friluftsliv. År sist vedtatt/revidert:
1.1.
B.12.c Finnes vedtatt plan m/fokus på kulturmin. og -miljø (1=ja,0=nei):
1.1.
B.12.c Plan med spes fokus på kulturminner/kulturmiljø. År sist vedtatt/rev:
1.1.
B.12.d Finnes vedtatt plan/retningslinjer m/spes fokus på landskap (1=ja,0=nei):
1.1.
B.12.d Plan med spes fokus på landskap. År sist vedtatt/revidert:
1.1.
B.12.e Finnes vedtatt plan/retningslinjer m/spes fokus på universell utforming (1=ja,0=nei):
1.1.
B.12.e Plan/retningslinjer med spes fokus på universell utforming. År sist vedtatt/revidert:
1.1.
B.12.f Finnes vedtatt plan/retningslinjer m/spes fokus på klimagassutslipp (1=ja,0=nei):
1.1.
B.12.f Plan/retningslinjer med spes fokus på klimagassutslipp. År sist vedtatt/revidert:
1.1.
D1.b Antall mottatte ett-trinnssøknader om tiltak m. 12 ukers frist:
1.1.
D1.a Antall mottatte rammesøknader om tiltak:
1.1.
D1.c Antall mottatte ett-trinnsøknader med 3 ukers frist:
1.1.
D1.d Antall ett-trinnssøknader uten ansvarsrett (PBL-08 § 20-2):
1.1.
Antall søknader om tiltak mottatt siste år i kommunen (jf. PBL-08 §§ 20-1 og 20-2):
1.1.
D2.b Byggesak: Antall ett-trinnssøknader ferdig behandlet (vedtak fattet) siste år:
1.1.
D2.a Byggesak: Antall rammesøknader ferdig behandlet (vedtak fattet) siste år:
1.1.
D2.c Byggesak: Antall enkle tiltak ferdig behandlet (vedtak fattet) siste år:
1.1.
D2.d Byggesak: Antall søknader uten ansvarsrett behandlet ferdig siste år:
1.1.
D6.a Antall klager mottatt og formidlet Fylkesmannen:
1.1.
F6 Antall klager mottatt og formidlet til Fylkesmannen:
1.1.
F1.a Antall igangsettingstillatelser behandlet:
1.1.
F2.a Antall midlertidige brukstillatelser behandlet:
1.1.
F3.a Antall ferdigattester behandlet:
1.1.
F4.a Antall dispensasjoner fra byggesaksbestemmelsene behandlet:
1.1.
F5.a Antall dispensasjoner fra plansaksbestemmelsene behandlet:
1.1.
B1 Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a:
1.1.
C1.c Gj.sn. saksbeh.tid for søkn om tiltak, ett-trinnssøknader m 12 ukers frist:
1.1.
C1.b Gj.sn. saksbehandlingstid for søknader om tiltak, rammesøknader:
1.1.
C1.d Gj.sn. saksbehandlingstid for ett-trinnssøkn. m. 3 ukers frist:
1.1.
C1.e Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for ett-trinnssøknader uten ansvarsrett:
1.1.
D3.b Ant. brev sendt om tilleggsdok. for ett-trinnssøknader m. 12 ukers frist:
1.1.
D3.a Ant. brev sendt om tilleggsdokumentasjon for rammesøknader:
1.1.
D3.c Ant. manglfulle søkn m krav om tilleggsdokumentasjon for ett-trinns-søknader:
1.1.
D3.d Antall søknader uten ansvarsrett med anmodning om tilleggsdokumentasjon:
1.1.
C2.c Antall ett-trinns byggesaker m. 12 ukers frist som overskred saksbeh.tida:
1.1.
C2.b Antall rammesøknader som overskred saksbehandlingstida:
1.1.
C2.b Antall ett-trinnssøkn. m. 3 ukers frist som overskred saksbehandlingstida:
1.1.
C2.e Overskredet lovpålagt saksbehandlingstid- antall saker siste år - for søknader uten ansvarsrett:
1.1.
E1.a Antall søknader om nybygg i LNF(R)-områder behandlet i alt:
1.1.
E1a.a Antall søknader behandlet i alt i LNF(R)-område med byggeforbud langs ferskvann:
1.1.
E1.b Ant søknader om nybygg i LNF-områder som ble innvilget i samsvar med plan:
1.1.
C.8.a Ant søkn om nye bygn. innv. i samsvar med plan, LNF-omr med byggeforb. langs ferskv:
1.1.
E1.c Ant søkn om nybygg i LNFR-omr utenfor 100-m-beltet v sjø innvilget ved disp:
1.1.
E1a.c Ant søkn. om nybygg innv. v/disp. i LNF-omr m/byggeforbud langs ferskvann:
1.1.
E1.c Antall søknader om nybygg i LNF-områder utenfor 100-m-beltet v sjø avslått:
1.1.
E1a.d Ant disp.søkn. for nybygg i LNF-områder m/byggeforbud ferskvann avslått:
1.1.
E2.a Antall søknader om nye bygninger i 100-metersbeltet langs saltvann behandlet i alt:
1.1.
E2a.a Antall søkn. (i 100 m beltet) som gjaldt erstatningsbygg behandlet i alt:
1.1.
E2.b Ant søkn om nye bygn i 100m beltet langs saltvann innv. i samsvar med plan:
1.1.
E2a.b Ant. søkn. om erstatn.bygg i 100m beltet langs saltvann innv. i hht. plan:
1.1.
E2 Antall søkn. om nybygg innvilget v/disp. i 100-m beltet langs sjø (saltvann):
1.1.
E2a.c Ant søkn. om nybygg (erstatn.bygg) innv. v/disp. i 100-m beltet langs sjø:
1.1.
I2.d Ant. søkn. om disp. for nybygg avslått i 100-m beltet langs sjø (saltvann):
1.1.
E2a.d Ant søkn om disp for nybygg (erst.bygg) avslått i 100-m beltet langs sjø:
1.1.
E3.a Ant. disp.søkn. om universell utforming og tilgjengelighet behandlet i alt:
1.1.
E3.c Antall innvilgede dispensasjonssøknader om universell utforming:
1.1.
E3.d Antall dispensasjonssøknader angående universell utforming avslått:
1.1.
E3.a.d Antall søknader iht PBL § 19-1 (universell utforming og tilgjengelighet) - avslått:
1.1.
E3b.d Ant. søkn. om universell utforming iht pbl -08 § 31-2, siste ledd avslått:
1.1.
E4.a Antall mottatte disp.søknader, områder med bevaringsstatus i reg.plan:
1.1.
E4.d Antall disp.søknader avslått, områder med bevaringsstatus i reg.plan:
1.1.
E4.c Antall disp.søkn i områder med bevaringsstatus i reguleringsplan innvilget:
1.1.
E3a.a Antall disp.søknader om universell utforming etter pbl § 19-1 behandlet:
1.1.
E3a.c Antall disp.søknader om universell utforming etter pbl § 19-1 innvilget:
1.1.
E3b.a Antall disp.søknader om universell utforming etter pbl § 31-2 behandlet:
1.1.
E3b.c Antall disp.søknader om universell utforming etter pbl § 31-2 innvilget:
1.1.
E5a Ant. søkn. om tiltak etter PBL som gjaldt verneverdige bygg behandlet i alt:
1.1.
E5a.a Ant. søknader om tiltak for ikke-fredede bygninger fra før 1850 behandlet:
1.1.
E5b.a Antall saker behandlet angående bygninger fredet etter KML §15:
1.1.
G11.a Antall utførte tilsyn med samlerapport, omsøkte byggesaker:
1.1.
C.13.1.a.2 Utførte tilsyn i omsøkte byggesaker - herav i eksisterende bygg:
1.1.
G11.c Utførte tilsyn i omsøkte byggesaker - herav i nye bygg:
1.1.
G12.a Antall utførte tilsyn med ikke omsøkt byggevirksomhet:
1.1.
G12.b Utførte tilsyn i ikke omsøkt byggevirksomhet - herav i eksisterende bygg:
1.1.
G12.c Utførte tilsyn i ikke omsøkt byggevirksomhet - herav i nye bygg:
1.1.
G31.a Antall byggesaker hvor det er utført tilsyn (ett eller flere) i alt:
1.1.
G21.a Sum for antall tilsyn etter tematisk fordeling:
1.1.
G22.a Antall utførte tilsyn med fokus på produkter til byggverk:
1.1.
G23.a Antall utførte tilsyn med fokus på brannsikkerhet:
1.1.
G24.a Antall utførte tilsyn med fokus på sikkerhet og bæreevne:
1.1.
G25.a Antall utførte tilsyn med fokus på plassering av tiltak:
1.1.
G26.a Antall utførte tilsyn med fokus på energibruk:
1.1.
G27.a Antall utførte tilsyn med fokus på miljø og helse:
1.1.
G28.a Antall utførte tilsyn med fokus på ytre miljø:
1.1.
G29.a Antall utførte tilsyn med fokus på installasjoner og anlegg:
1.1.
G210.a Antall utførte tilsyn med fokus på utearealer /universell utforming:
1.1.
G211.a Antall utførte tilsyn med fokus på planløsing/ universell utforming:
1.1.
G212.a Antall utførte tilsyn med fokus på dokumentasjon FDV:
1.1.
G2.13 Antall utførte tilsyn med fokus på sluttdokumentasjon:
1.1.
G2.14 Antall utførte tilsyn med fokus på avfallsplaner og miljøsanering:
1.1.
G2.16 Antall utførte tilsyn, annet:
1.1.
H11.a Tilsyn: Antall pålegg gitt i alt, samlet for alle fagområder:
1.1.
H11.b Gitte pålegg, samlet for alle fagområder, herav i eksisterende bygg:
1.1.
H11.c Gitte pålegg, samlet for alle tilsynstema, herav i nye bygg:
1.1.
H11.b Tilsyn: Ant. pålegg gitt siste år, for alle tilsynstema, i eksist. bygg:
1.1.
H11.c Tilsyn: Antall pålegg gitt siste år, for alle tilsynstema, i nye bygg:
1.1.
H21.a Tilsyn: Antall oppfulgte pålegg gitt siste år i alt:
1.1.
H21.b Tilsyn. Oppfølging av pålegg gitt siste år, i eksisterende bygg:
1.1.
H21.c Tilsyn. Antall oppfulgte pålegg gitt siste år, i nye bygg:
1.1.
H22.a Tilsyn. Antall forhold rettet opp i alt:
1.1.
H.2.2.b Forholdet rettet opp (tilsyn i byggesak) - i eksisterende bygg:
1.1.
H.2.2.c Forholdet rettet opp (tilsyn i byggesak) - i nye bygg:
1.1.
H23.a Tilsyn. Antall forhold ikke rettet opp og ikke fulgt opp videre i alt:
1.1.
H.2.3.b Forholdet ikke rettet opp/fulgt opp videre (tilsyn i byggesak) - i eksisterende bygg:
1.1.
H.2.3.c Forholdet ikke rettet opp/fulgt opp videre (tilsyn i byggesak) - i nye bygg:
1.1.
H.2.4.b Oppfølging av pålegg, Annet (tilsyn i byggesak) - i eksisterende bygg:
1.1.
H.2.4.c Oppfølging av pålegg, Annet (tilsyn i byggesak) - i nye bygg:
1.1.
H24.a Tilsyn: Oppfyllelse av gitte pålegg: Antall med svar 'Annet' i alt:
1.1.
H.3.1.a Sanksjoner ved manglende oppfølging av pålegg (tilsyn i byggesak) - antall i alt:
1.1.
H.3.1.b Sanksjoner ved manglende oppfølging av pålegg (tilsyn i byggesak) - i eksisterende bygg:
1.1.
H.3.1.c Sanksjoner ved manglende oppfølging av pålegg (tilsyn i byggesak) - i nye bygg:
1.1.
H32.a Tilsyn: Antall forelegg gitt i alt:
1.1.
H.3.2.b Forelegg (tilsyn i byggesak) - i eksisterende bygg:
1.1.
H.3.2.c Forelegg (tilsyn i byggesak) - i nye bygg:
1.1.
H33.a Tilsyn. Antall tvangsmulkter gitt i alt:
1.1.
H.3.3.b Tvangsmulkt (tilsyn i byggesak) - i eksisterende bygg:
1.1.
H.3.3.c Tvangsmulkt (tilsyn i byggesak) - i nye bygg:
1.1.
H344.a Antall overtredelsesgebyr gitt i alt:
1.1.
H.3.4.b Overtredelsesgebyr (tilsyn i byggesak) - i eksisterende bygg:
1.1.
H.3.4.c Overtredelsesgebyr (tilsyn i byggesak) - i nye bygg:
1.1.
H35.a Antall tvangsfullbyrdelser gitt i alt:
1.1.
H.3.5.b Tvangsfullbyrdelse (tilsyn i byggesak) - i eksisterende bygg:
1.1.
H.3.5.c Tvangsfullbyrdelse (tilsyn i byggesak) - i nye bygg:
1.1.
H35.a Antall gitte pålegg om stans i alt:
1.1.
H.3.6.b Pålegg om stans (tilsyn i byggesak) - i eksisterende bygg:
1.1.
H.3.6.c Pålegg om stans (tilsyn i byggesak) - i nye bygg:
1.1.
H.4.1.a Andre virkemidler (tilsyn i byggesak) - antall i alt:
1.1.
H.4.1.b Andre virkemidler (tilsyn i byggesak) - i eksisterende bygg:
1.1.
H.4.1.c Andre virkemidler (tilsyn i byggesak) - i nye bygg:
1.1.
H42.a Antall advarsler gitt i alt:
1.1.
H.4.2.b Advarsel (tilsyn i byggesak) - i eksisterende bygg:
1.1.
H.4.2.c Advarsel (tilsyn i byggesak) - i nye bygg:
1.1.
H44.a Antall gitte tilbaketrekkinger av ansvarsrett i alt:
1.1.
H.4.3.b Tilbaketrekking av ansvarsrett (tilsyn i byggesak) - i eksisterende bygg:
1.1.
H.4.3.c Tilbaketrekking av ansvarsrett (tilsyn i byggesak) - i nye bygg:
1.1.
H44.a Antall avgitte rapporter til den sentrale godkjenningsordningen i alt:
1.1.
H.4.4.b Rapport til sentral godkjenningsordning (tilsyn i byggesak) - i eksisterende bygg:
1.1.
H.4.4.c Rapport til sentral godkjenningsordning (tilsyn i byggesak) - i nye bygg:
1.1.
H45.a Antall gitte politianmeldelser i alt:
1.1.
H.4.5.b Anmeldelse til politi (tilsyn i byggesak) - i eksisterende bygg:
1.1.
H.4.5.c Anmeldelse til politi (tilsyn i byggesak) - i nye bygg:
1.1.
B2 Gebyr for opprettelse av en grunneiendom på 750 m2. Kr:
1.1.
C1.a Gj.sn. saksbeh.tid for opprettelse av grunneiendom (kalenderdager):
1.1.
D2.a Ant. saker om opprettelse av grunneiendom, med lengre saksbeh.tid enn 16 uker:
1.1.
Antall utstedte målebrev siste år:
1.1.
I4.a Friluftslivsområder m/komm. råderett gj. off. eie eller bruksavtale. Dekar:
1.1.
I1a.a Samlet areal av leke- og rekreasjonsområder. Dekar:
1.1.
I1a.b Leke- og rekreasjonsareal m/kom. driftsansvar. Dekar:
1.1.
I.4.a Rekreasjons- og friluftsområder - universelt utformet - antall i alt:
1.1.
I3.b Antall rekreasjons-/friområder tilrettelagt med universell utforming:
1.1.
I.5.b Areal av friluftslivsområder, i offentlig eie - med kommunalt driftsansvar:
1.1.
I5.a Turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk. km:
1.1.
I5.b Turstier og løyper tilr.lagt for sommerbruk m/komm. driftsansvar. km:
1.1.
I6.a Lengde av maskinpreparerte skiløyper. km:
1.1.
I.7.b Samlet lengde skiløyper planlagt maskinpreparert - med kommunalt driftsansvar:
1.1.
I2 Antall leke- og rekreasjonsarealer i tettsteder:
1.1.
I1a.a Samlet areal for alle leke- og rekreasjonsarealer i tettsteder(dekar):
1.1.
J.1.b.a Søknader om dispensasjon behandlet - for kjøring på barmark - antall i alt:
1.1.
J1b.d Antall innvilgede søknader om motorferdsel i utmark på barmark:
1.1.
J.1.b.e Søknader om dispensasjon behandlet - for kjøring på barmark - avslag:
1.1.
J1.a Antall søknader om dispensasjon for motorferdsel i utmark behandlet:
1.1.
J1a.e Antall avslåtte søknader om dispensasjon fra motorferdselforbudet:
1.1.
J1a.b Antall dispensasjoner innvilget etter § 6 i lov om motorferdsel i utmark:
1.1.
J.2.b Dispensasjoner for motorferdsel - etter § 6 i loven - gitt tidligere år og fortsatt gyldige:
1.1.
J1a.c Ant. disp. innvilget etter § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark:
1.1.
J.2.c Dispensasjoner for motorferdsel - etter § 5 i forskriften - gitt tidligere år og fortsatt gyldige:
1.1.
J1a.d Ant. disp. innvilget etter § 6 i forskrift om motorferdsel i utmark:
1.1.
J.2.d Dispensasjoner for motorferdsel - etter § 6 i forskriften - gitt tidligere år og fortsatt gyldige:
1.1.
J2.a Antall disp. for motorferdsel i utmark gitt tidl. år og fremdeles gyldige:
1.1.
J3.c Antall motorkjøretøy disponible/tillatt til leiekjøring:
1.1.
K1 Antall saker der kommunen har bevilget penger til kulturminner/-miljøer:
1.1.
K.2 Komm. har knyttet til seg egen kulturminnefaglig kompetanse(1=ja,0=nei):
1.1.
K.3 Vedtak i medhold av forskrift til pbl § 31- 4 om pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygg:
1.1.
K4 Utarb. oversikt over verneverdige kulturminner/kulturmiljøer? (1=ja,0=nei):
1.1.
K5 Har kommunen innvilg. rivetill./endr. av verneverdige byggverk? (1=ja,0=nei):
1.1.
K6 Hvor mange verneverdige byggverk er blitt revet i løpet av året?:
1.1.
I.1 Er det utarbeidet:
1.1.
I.1 År for sist utført/oppdatert Risiko- og sårbarhetsanalyse:
1.1.
I.2.a ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. skred-/rasfare (1=ja,0=nei):
1.1.
I.2.b ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. avrenning (1=ja,0=nei):
1.1.
I.2.c ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. temperatur (1=ja,0=nei):
1.1.
I.2.d ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. flom (1=ja,0=nei):
1.1.
I.2.e ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. havnivå/bølger (1=ja,0=nei):
1.1.
I.2.f ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. vind (1=ja,0=nei):
1.1.
I.2.g ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. annet (1=ja,0=nei):
1.1.
C1 Gj.snittlig saksbehandlingstid, detaljreg. som privat forslag. Kalenderdager:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. D1.a Vedtaksår kommunal planstrategi , D1.c Vedtaksår, kommuneplanens samfunnsdel , D1.b Vedtaksår, kommuneplanens arealdel ,

Valgt 1 av totalt 253

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
En generell kompensasjonsordning for merverdiavgift innført fra 1.1.2004 kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004 i ulike regnskapsbegreper. Ordningen vil kunne innebære reduksjon i netto driftsutgifter totalt, netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, korrigerte brutto driftsutgifter totalt, korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde og brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde eller økning i brutto driftsinntekter på funksjon/tjenesteområde. For nærmere forklaring henvises til Faglig veiledning kapitlene 2B - 2E. Tallene ble revidert 17.10.2013 Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.