Kommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04681: A. Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutgifter - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
15.03.2018 08:00
Akkumulert merforbruk fra tidligere år:
1000 Kroner
Akkumulert regnskapsresultat:
1000 Kroner
Akkumulert resultat i investeringsregnskapet:
1000 Kroner
Aksjer og andeler:
1000 Kroner
Andre driftsinntekter:
1000 Kroner
Andre statlige tilskudd til driftsformål:
1000 Kroner
Arbeidskapital ex. premieavvik:
1000 Kroner
Avskrivninger:
1000 Kroner
Bruk av lån (netto):
1000 Kroner
Brutto driftsinntekter i alt:
1000 Kroner
Brutto driftsresultat:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 100, Politisk styring:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 120, Administrasjon:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 121, Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 130, Administrasjonslokaler:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 170 (Årets premieavvik) og funksjon 171 (Amortisering av tidligere års premieavvik):
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 180, Diverse fellesutgifter:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 190, Interne serviceenheter:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til administrasjon:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, barnehager:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, barnevern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, bolig:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, brann og ulykkesvern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid):
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, kirke:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, kommunehelse:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, kultur:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, fys. planl., kulturminne, natur og nærmiljø:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, næring:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, samferdsel:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, sosialtjenesten:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, styring og kontrollvirksomhet:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, vann,- avløp og renovasjon/avfall:
1000 Kroner
Brutto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalgkommune:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, administrasjon:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, administrasjon og styring:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter i alt:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter kultur:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, barnehager:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, barnevern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, bolig:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, brann og ulykkesvern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, grunnskoleopplæring:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, helse og omsorg:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid):
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, kirke:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, kommunehelse:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, fysisk planl., kulturminne, natur og nærmiljø:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, næring:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, pleie og omsorg:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, samferdsel:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, sosialtjenesten:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, styring og kontrollvirksomhet:
1000 Kroner
Brutto investeringsutg., tjenester utenfor ord. kommunalt tjenesteområde:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, vann,- avløp og renovasjon/avfall:
1000 Kroner
Disposisjonsfond:
1000 Kroner
Diverse intern finansiering:
1000 Kroner
Eiendomsskatt, totalt:
1000 Kroner
Eiendomsskatt, annen eiendom:
1000 Kroner
Eiendomsskatt, boliger og fritidseiendommer:
1000 Kroner
Folkemengde i alt:
Personer
Frie inntekter:
1000 Kroner
Intern finansiering (bruk av fond/avsetning til fond):
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Langsiktig gjeld:
1000 Kroner
Langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser:
1000 Kroner
Lønn for alle funksjoner:
1000 Kroner
Lønn, administrasjon:
1000 Kroner
Lønn, administrasjon og styring:
1000 Kroner
Lønn, barnehager:
1000 Kroner
Lønn, barnevern:
1000 Kroner
Lønn, bolig:
1000 Kroner
Lønn, brann og ulykkesvern:
1000 Kroner
Lønn, grunnskoleopplæring:
1000 Kroner
Lønn, helse og omsorg:
1000 Kroner
Lønn, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid):
1000 Kroner
Lønn, kirke:
1000 Kroner
Lønn, kommunehelse:
1000 Kroner
Lønn, kultur:
1000 Kroner
Lønn, fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø:
1000 Kroner
Lønn, næring:
1000 Kroner
Lønn, pleie og omsorg:
1000 Kroner
Lønn, samferdsel:
1000 Kroner
Lønn, sosialtjenesten:
1000 Kroner
Lønn, styring og kontrollvirksomhet:
1000 Kroner
Lønn, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde:
1000 Kroner
Lønn, vann,- avløp og renovasjon/avfall:
1000 Kroner
Mva-refusjon i driftsregnskapet:
1000 Kroner
Mva-refusjon i investeringsregnskapet:
1000 Kroner
Naturressursskatt:
1000 Kroner
Netto avdrag:
1000 Kroner
Netto driftsresultat:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter administrasjon:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring:
Prosent
Netto driftsutgifter barnevern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter kultur:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, funksjon 170 og 171:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, funksjon 180:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, funksjon 190:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, barnehager:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, bolig:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, helse og omsorg:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid):
?
Netto driftsutgifter, kirke:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, kommunehelse:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, næring:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, samferdsel:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, sosialtjenesten:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, styring og kontrollvirksomhet:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, vann,- avløp og renovasjon/avfall:
1000 Kroner
Netto finans:
1000 Kroner
Netto finans og avdrag:
1000 Kroner
Netto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg:
1000 Kroner
Netto lånegjeld:
1000 Kroner
Netto renter:
1000 Kroner
Netto tap/gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler):
1000 Kroner
Overføring fra driftsregnskapet:
1000 Kroner
Overskudd før lån og avsetninger:
1000 Kroner
Pensjonsforpliktelse:
1000 Kroner
Salg av realkapital:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter administrasjon:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter administrasjon og styring:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter i alt:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter barnehage:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter barnevern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter bolig:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter brann og ulykkesvern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter fys. planl., kulturminne, natur og nærmiljø:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter grunnskoleopplæring:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter helse og omsorg:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid):
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter kirke:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter kommunehelse:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter kultur:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter næring:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter pleie og omsorg:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter samferdsel:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter sosialtjenesten:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter styring og kontrollvirksomhet:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter tjenester utenfor ordinært kommunalt tjenesteområde:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter vann,- avløp og renovasjon/avfall:
1000 Kroner
Skatt på inntekt og formue, inkludert naturressursskatt:
1000 Kroner
Sertifikatlån:
1000 Kroner
Statlig rammeoverføring:
1000 Kroner
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v:
1000 Kroner
Udekket / udisponert i investeringsregnskapet:
1000 Kroner
Utbytte og eieruttak:
1000 Kroner
Årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet:
1000 Kroner
Årets udisponert/udekket i investeringsregnskapet:
1000 Kroner
Akkumulert merforbruk fra tidligere år:
1.1.
Akkumulert regnskapsresultat:
1.1.
Akkumulert resultat i investeringsregnskapet:
1.1.
Aksjer og andeler:
1.1.
Andre driftsinntekter:
1.1.
Andre statlige tilskudd til driftsformål:
1.1.
Arbeidskapital ex. premieavvik:
1.1.
Avskrivninger:
1.1.
Bruk av lån (netto):
1.1.
Brutto driftsinntekter i alt:
1.1.
Brutto driftsresultat:
1.1.
Brutto driftsutgifter i alt:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 100, Politisk styring:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 120, Administrasjon:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 121, Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 130, Administrasjonslokaler:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 170 (Årets premieavvik) og funksjon 171 (Amortisering av tidligere års premieavvik):
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 180, Diverse fellesutgifter:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 190, Interne serviceenheter:
1.1.
Brutto driftsutgifter til administrasjon:
1.1.
Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring:
1.1.
Brutto driftsutgifter, barnehager:
1.1.
Brutto driftsutgifter, barnevern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, bolig:
1.1.
Brutto driftsutgifter, brann og ulykkesvern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring:
1.1.
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg:
1.1.
Brutto driftsutgifter, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid):
1.1.
Brutto driftsutgifter, kirke:
1.1.
Brutto driftsutgifter, kommunehelse:
1.1.
Brutto driftsutgifter, kultur:
1.1.
Brutto driftsutgifter, fys. planl., kulturminne, natur og nærmiljø:
1.1.
Brutto driftsutgifter, næring:
1.1.
Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg:
1.1.
Brutto driftsutgifter, samferdsel:
1.1.
Brutto driftsutgifter, sosialtjenesten:
1.1.
Brutto driftsutgifter, styring og kontrollvirksomhet:
1.1.
Brutto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde:
1.1.
Brutto driftsutgifter, vann,- avløp og renovasjon/avfall:
1.1.
Brutto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalgkommune:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, administrasjon:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, administrasjon og styring:
1.1.
Brutto investeringsutgifter i alt:
1.1.
Brutto investeringsutgifter kultur:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, barnehager:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, barnevern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, bolig:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, brann og ulykkesvern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, grunnskoleopplæring:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, helse og omsorg:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid):
1.1.
Brutto investeringsutgifter, kirke:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, kommunehelse:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, fysisk planl., kulturminne, natur og nærmiljø:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, næring:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, pleie og omsorg:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, samferdsel:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, sosialtjenesten:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, styring og kontrollvirksomhet:
1.1.
Brutto investeringsutg., tjenester utenfor ord. kommunalt tjenesteområde:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, vann,- avløp og renovasjon/avfall:
1.1.
Disposisjonsfond:
1.1.
Diverse intern finansiering:
1.1.
Eiendomsskatt, totalt:
1.1.
Eiendomsskatt, annen eiendom:
1.1.
Eiendomsskatt, boliger og fritidseiendommer:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Frie inntekter:
1.1.
Intern finansiering (bruk av fond/avsetning til fond):
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter i alt:
1.1.
Langsiktig gjeld:
1.1.
Langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser:
1.1.
Lønn for alle funksjoner:
1.1.
Lønn, administrasjon:
1.1.
Lønn, administrasjon og styring:
1.1.
Lønn, barnehager:
1.1.
Lønn, barnevern:
1.1.
Lønn, bolig:
1.1.
Lønn, brann og ulykkesvern:
1.1.
Lønn, grunnskoleopplæring:
1.1.
Lønn, helse og omsorg:
1.1.
Lønn, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid):
1.1.
Lønn, kirke:
1.1.
Lønn, kommunehelse:
1.1.
Lønn, kultur:
1.1.
Lønn, fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø:
1.1.
Lønn, næring:
1.1.
Lønn, pleie og omsorg:
1.1.
Lønn, samferdsel:
1.1.
Lønn, sosialtjenesten:
1.1.
Lønn, styring og kontrollvirksomhet:
1.1.
Lønn, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde:
1.1.
Lønn, vann,- avløp og renovasjon/avfall:
1.1.
Mva-refusjon i driftsregnskapet:
1.1.
Mva-refusjon i investeringsregnskapet:
1.1.
Naturressursskatt:
1.1.
Netto avdrag:
1.1.
Netto driftsresultat:
1.1.
Netto driftsutgifter administrasjon:
1.1.
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring:
1.1.
Netto driftsutgifter barnevern:
1.1.
Netto driftsutgifter kultur:
1.1.
Netto driftsutgifter, funksjon 170 og 171:
1.1.
Netto driftsutgifter, funksjon 180:
1.1.
Netto driftsutgifter, funksjon 190:
1.1.
Netto driftsutgifter, barnehager:
1.1.
Netto driftsutgifter, bolig:
1.1.
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern:
1.1.
Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring:
1.1.
Netto driftsutgifter, helse og omsorg:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt:
1.1.
Netto driftsutgifter, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid):
1.1.
Netto driftsutgifter, kirke:
1.1.
Netto driftsutgifter, kommunehelse:
1.1.
Netto driftsutgifter, fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø:
1.1.
Netto driftsutgifter, næring:
1.1.
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg:
1.1.
Netto driftsutgifter, samferdsel:
1.1.
Netto driftsutgifter, sosialtjenesten:
1.1.
Netto driftsutgifter, styring og kontrollvirksomhet:
1.1.
Netto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde:
1.1.
Netto driftsutgifter, vann,- avløp og renovasjon/avfall:
1.1.
Netto finans:
1.1.
Netto finans og avdrag:
1.1.
Netto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg:
1.1.
Netto lånegjeld:
1.1.
Netto renter:
1.1.
Netto tap/gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler):
1.1.
Overføring fra driftsregnskapet:
1.1.
Overskudd før lån og avsetninger:
1.1.
Pensjonsforpliktelse:
1.1.
Salg av realkapital:
1.1.
Salgs- og leieinntekter administrasjon:
1.1.
Salgs- og leieinntekter administrasjon og styring:
1.1.
Salgs- og leieinntekter i alt:
1.1.
Salgs- og leieinntekter barnehage:
1.1.
Salgs- og leieinntekter barnevern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter bolig:
1.1.
Salgs- og leieinntekter brann og ulykkesvern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter fys. planl., kulturminne, natur og nærmiljø:
1.1.
Salgs- og leieinntekter grunnskoleopplæring:
1.1.
Salgs- og leieinntekter helse og omsorg:
1.1.
Salgs- og leieinntekter interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid):
1.1.
Salgs- og leieinntekter kirke:
1.1.
Salgs- og leieinntekter kommunehelse:
1.1.
Salgs- og leieinntekter kultur:
1.1.
Salgs- og leieinntekter næring:
1.1.
Salgs- og leieinntekter pleie og omsorg:
1.1.
Salgs- og leieinntekter samferdsel:
1.1.
Salgs- og leieinntekter sosialtjenesten:
1.1.
Salgs- og leieinntekter styring og kontrollvirksomhet:
1.1.
Salgs- og leieinntekter tjenester utenfor ordinært kommunalt tjenesteområde:
1.1.
Salgs- og leieinntekter vann,- avløp og renovasjon/avfall:
1.1.
Skatt på inntekt og formue, inkludert naturressursskatt:
1.1.
Sertifikatlån:
1.1.
Statlig rammeoverføring:
1.1.
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v:
1.1.
Udekket / udisponert i investeringsregnskapet:
1.1.
Utbytte og eieruttak:
1.1.
Årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet:
1.1.
Årets udisponert/udekket i investeringsregnskapet:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Akkumulert merforbruk fra tidligere år , Akkumulert regnskapsresultat , Akkumulert resultat i investeringsregnskapet ,

Valgt 1 av totalt 162

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
En generell kompensasjonsordning for merverdiavgift innført fra 1.1.2004 kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004 i ulike regnskapsbegreper. Ordningen vil kunne innebære reduksjon i netto driftsutgifter totalt, netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, korrigerte brutto driftsutgifter totalt, korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde og brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde eller økning i brutto driftsinntekter på funksjon/tjenesteområde. For nærmere forklaring henvises til Faglig veiledning kapitlene 2B - 2E. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.