Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04666: J. Areal- og samfunnsplanlegging, kulturminne, natur og nærmiljø - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 1999 - 2016

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2018 08:00
2.1.1A Finnes plan for kulturminner og kulturmiljø (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
2.1.1B Vedtaksår for fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljø:
Årstall
2.1.2A Finnes samord. plan for areal/transportplanl. eller utbyggingsmønst:
Ja/nei
2.1.2B Fylk.delplan for areal- og transportplan/utbyggingsmønst., vedtaksår:
Årstall
2.1.3A Finnes plan for biologisk mangfold (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
2.1.3B Vedtaksår for fylkesdelplan for biologisk mangfold:
Årstall
2.1.4A Finnes plan for friluftsliv (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
2.1.4B Vedtaksår for fylkesdelplan for friluftsliv:
Årstall
2.1.5A Finnes plan for grønnstruktur (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
2.1.5B Vedtaksår for fylkesdelplan for grønnstruktur:
Årstall
C2f.a Finnes plan for jordvern (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
C2f.b Vedtaksår for fylkesdelplan for jordvern:
Årstall
2.1.6A Finnes plan for vassdrag (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
2.1.6A Finnes plan for vassdrag og kystsonen (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
2.1.6B Vedtaksår for fylkesdelplan for vassdrag:
Årstall
2.1.6B Vedtaksår for fylkesdelplan for vassdrag og kystsonen:
Årstall
2.1.7A Finnes plan for fjellområder (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
2.1.7B Vedtaksår for fylkesdelplan for fjellområder:
Årstall
2.1.8A Finnes plan for kystsonen (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
2.1.8B Vedtaksår for fylkesdelplan for kystsonen:
Årstall
2.1.9A Finnes plan for universell utforming (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
2.1.9B Vedtaksår for fylkesdelplan for universell utforming:
Årstall
C2k.a Finnes plan for folkehelse (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
C2k.b Vedtaksår for fylkesdelplan for folkehelse:
Årstall
2.1.10A Finnes plan for klima/energi (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
2.1.10B Vedtaksår for fylkesdelplan for klima/energi:
Årstall
C2n.a Finnes plan for næringsutvikling, inkl. senter og kjøpested (1=ja,0=nei):
Ja/nei
C2n.b Vedtaksår for fylkesdelplan for næringsutvikl. inkl. senter og kjøpested:
Årstall
C2o.a Finnes plan for fritidsutbygging (1=ja,0=nei):
Ja/nei
C2o.b Vedtaksår for fylkesdelplan for fritidsutbygging:
Årstall
C2p.a Finnes plan for framføring av elektronisk kommunikasjon mm (1=ja,0=nei):
Ja/nei
C2p.b Vedtaksår for fylkesdelplan for framføring av elektronisk kommunikasjon:
Årstall
2.2.1 Vedtaksår for regional planstrategi:
Årstall
2.2.2 Antall regionale planer vedtatt siste år:
Årstall
2.2.3 Antall regionale planer som gjelder flere fylker:
Antall
C1c2 Antall regionale planer som ikke dekker hele fylket:
Antall
C3a.a Antall behandlede kommune(del)planer:
Antall
C3a.b Antall innsigelser til kommune(del)planer:
Antall
C3a.c Antall kommune(del)planer brakt til mekling:
Antall
C3b.a Antall behandlede områdeplaner:
Antall
C3b.b Antall innsigelser til områdeplaner:
Antall
C3b.c Antall områdeplaner brakt til mekling:
Antall
C3c.a Antall behandlede detaljreguleringsplaner:
Antall
C3c.b Antall innsigelser til detaljreguleringsplaner:
Antall
C3c.c Antall detaljreguleringsplaner brakt til mekling:
Antall
D1.a Antall behandlede søknader til etablering / drift av anlegg for settefisk:
Antall
2.3.1 Ant. tillatelser til etablering og drift av anlegg for innlandsfisk:
Antall
D2.a Antall behandlede søknader til utsetting av settefisk for kultivering:
Antall
2.3.2 Ant. tillatelser til utsetting av innlandsfisk for kultiveringsformål:
Antall
D3.a Antall behandlede søknader til fysiske tiltak for kultivering i vassdrag:
Antall
2.3.3 Antall tillatelser gitt til fysiske tiltak i vassdrag:
Antall
D4 Antall uttalelser fra kulturminneforvaltn om tiltak i spesialområde bevaring:
Antall
D5 Ant. behandlede søkn om riving/ves. endr. av ikke-fredete bygn oppf før 1850:
Antall
E1.a Antall disp.søknader i alt etter pbl § 19 som er oversendt fra kommunene:
Antall
E1.b Antall disp.søknader i alt der fylkeskommunen har frarådet dispensasjon:
Antall
E1.c Antall disp.søknader i alt der fylkeskom har påklaget dispensasjonsvedtak:
Antall
E1a.a Antall disp.søknader i alt etter pbl § 19 vedr. autom. freda kulturminne:
Antall
E1b.a Antall disp.søknader i alt etter pbl § 19 vedr. nyere tids kulturminner:
Antall
E1c.a Antall disp.søknader i alt etter pbl § 19 vedr. maritime kulturminner:
Antall
E1d.a Antall disp.søknader i alt etter pbl § 19 vedrørende landskap:
Antall
E1e.a Antall disp.søknader i alt etter pbl § 19 vedrørende strandsonen:
Antall
E1f.a Antall disp.søknader i alt etter pbl § 19 vedrørende vassdrag:
Antall
E1g.a Antall disp.søknader i alt etter pbl § 19 vedrørende friluftsliv:
Antall
E1h.a Antall disp.søknader i alt etter pbl § 19 vedrørende universell utforming:
Antall
E1i.a Antall disp.søknader i alt etter pbl § 19 vedr. store sammenh. naturomr:
Antall
E1j.a Antall disp.søknader i alt etter pbl § 19 vedr. andre planfagl. hensyn:
Antall
4.2.1B Ant. saker der fk har frarådet disp av hensyn til aut. fred. kulturm:
Antall
4.2.2B Ant. saker der fk har frarådet disp av hensyn til nyere tids kulturm:
Antall
4.2.3B Ant. saker der fk har frarådet disp. av hensyn til maritime kulturm:
Antall
4.2.4B Ant. saker der fk. har frarådet disp. av hensyn til landskap:
Antall
4.2.5B Ant. saker der fk. har frarådet disp. av hensyn til strandsonen:
Antall
4.2.6B Ant. saker der fk. har frarådet disp. av hensyn til vassdrag:
Antall
4.2.7B Ant. saker der fk. har frarådet disp. av hensyn til friluftsliv:
Antall
4.2.8B Ant. saker der fk har frarådet disp av hensyn til universell utforming:
Antall
4.2.9B Ant saker fk har frarådet disp av hens. til større sammenh. naturomr:
Antall
4.2.10B Ant saker der fk har frarådet disp av hens. til andre planfag. hensyn:
Antall
4.3.1B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht PBL §7, aut. fred. kulturminner:
Antall
4.3.2B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht PBL §7, nyere tids kulturminner:
Antall
4.3.3B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht PBL §7, maritime kulturminner:
Antall
4.3.4B Antall påklagelser av komm. disp.vedtak i hht. PBL §7, landskap:
Antall
4.3.5B Antall påklagelser av komm. disp.vedtak i hht. PBL §7, strandsonen:
Antall
4.3.6B Ant. påklagelser av komm dispensasjonsvedtak i hht. PBL §7, vassdrag:
Antall
4.3.7B Ant. påklagelser av komm dispensasjonsvedtak i hht. PBL-85 §7/-08§19, friluftsliv:
Antall
4.3.8B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht PBL §7, universell utforming:
Antall
4.3.9B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht PBL §7, st. sammenh. naturomr:
Antall
4.3.10B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht. PBL §7, andre planf. hensyn:
Antall
5.1 Ant. søkn. om disp. (KML §§15a,19,20) mottatt (vedtaksfredet kulturmi.):
Antall
5.2 Ant. søkn. om disp. etter KML §§15a,19,20 innvilget av kulturminneforv:
Antall
6.1 Ant. tiltak/planer mottatt som kan utløse undersøkelsespl etter KML§9:
Antall
F1a.b Ant.saker offentl. og priv.tiltak vedr aut. fr.kulturm. sendt sjøfartsm:
Antall
6.2 Antall mottatte søknader om tiltak vurdert som mindre, private:
Antall
6.3A Ant. arkeologiske registr. gj.ført i m.h. av KML § 9 i forb. med komm.(del)planer:
Antall
6.4.A Ant. arkeologiske registreringer gj.ført i mindre, priv. tiltak, i forb. m komm.(del)planer:
Antall
6.5A Antall av reg. etter KML§9 påvist ikke tidl. kjente autom. fredete kulturminner i forb. med komm.(del)planer:
Antall
6.6A Ant. registr.KML§9 med krevd kostnadsdekning etter KML § 10 i forb. med komm.(del)planer:
Antall
6.3B Ant. arkeologiske registr. gj.ført i m.h. av KML § 9 i forb. med reguler.-/bebygg.planer:
Antall
6.4.B Ant. arkeol. registreringer gj.ført i mindre, priv. tiltak, i forb. m reguler.-/bebygg.planer:
Antall
6.5B Ant. av reg. etter KML§9 påvist ikke tidl. kjente autom. fredete kulturminner i forb. med reguler./bebygg.planer:
Antall
6.6B Ant. registr.KML§9 med krevd kostn.dekn. etter KML§10 i forb. med reguler.-/bebygg,planer:
Antall
6.3C Ant. arkeologiske registr. gj.ført i m.h. av KML § 9 i forb. med energi-/vassdragssaker:
Antall
6.4.C Ant. arkeol. registreringer gj.ført i mindre, priv. tiltak, i forb. m energi-/vassdragssaker:
Antall
6.5C Antall av reg. KML §9 påvist ikke tidl. kjente autom. fredete kulturminner i forb. m/energi- og vassdragssaker:
Antall
6.6C Ant. registr. KML§9 med krevd kostn.dekn. etter KML§10 i forb. med energi-/vassdragssaker:
Antall
6.3D Ant. arkeologiske registr. gj.ført i m.h. av KML § 9 i forb. med landbrukssaker:
Antall
6.4D Ant. arkeol. registreringer gj.ført i mindre, priv. tiltak, i forb. m landbrukssaker:
Antall
6.5D Antall reg.KML§9 påvist ikke tidl. kjente autom. fredete kulturminner i forb. m/landbrukssaker:
Antall
6.6D Ant. registr.KML§9 med krevd kostnadsdekning etter KML § 10 i forb. med landbrukssaker:
Antall
6.3E Ant. arkeol. registr. gj.ført i m.h. av KML§9 i forb. med andre saker:
Antall
6.4E Ant. arkeol. registreringer gj.ført i mindre, priv. tiltak, i forb. m andre saker:
Antall
6.5E Antall reg. KML§9 påvist ikke tidl. kjente autom. fredete kulturminner i forb. m/andre saker:
Antall
6.6E Ant. registr. KML§9 med krevd kostn.dekn. etter KML§10 i forb. med andre saker:
Antall
6.7 Krav om dekning etter KML § 10, beløp i kroner:
Kroner
6.8 Kostnader i forbindelse m registrering i mindre, private tiltak, i kroner:
Kroner
6.9. Antall sikringer av automatisk fredete arkeologiske kulturminner i fylket:
Antall
B1 Medgått tid til saksbehandling av plansaker i alt. Årsverk:
Timer
B1a Medgått tid til saksbehandling av kommunale planer. Årsverk:
Årsverk
B1b Medgått tid til saksbehandling ifm utarbeidelse av egne planer. Årsverk:
Årsverk
B2 Medgått tid til saksbehandling ifm lakse- og innlandsfiskloven. Årsverk:
Årsverk
B3 Medgått tid til saksbehandling i alt ifm kulturminner. Årsverk:
Årsverk
B3a Medgått tid til saksbehandling av automatisk fredete kulturminner. Årsverk:
Årsverk
B3b Medgått tid til saksbehandling av nyere tids kulturminner. Årsverk:
Årsverk
B4 Medgått tid til saksbehandling for tiltak i omr. m bevaringsstatus. Årsverk:
Årsverk
Folkemengde i alt:
Personer
Antall fredete kulturminner:
Antall
Mva-refusjon drift, fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø:
1000 Kroner
Mva-refusjon investering, fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø:
1000 Kroner
Netto driftsutg. fys. planl. klt.min., natur og nærmiljø (f. 715, 716, 750):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Brutto driftsutg. fys. planl., klt.min., natur og nærmiljø(f. 715,716,750):
1000 Kroner
Brutto investeringsutg. kulturminne, natur og nærmiljø (funk. 715, 716, 750):
1000 Kroner
Lønnsutgifter for kulturminnevern, natur- og nærmiljø (funk. 715, 716, 750):
1000 Kroner
Brutto driftsinntekter lokal og regional utvikling (funksjon 715):
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter lokal og regional utvikling (funksjon 715):
1000 Kroner
Brutto investeringer lokal og regional utvikling (funksjon 715):
1000 Kroner
Lønnsutgifter for lokal og regional utvikling (funksjon 715):
1000 Kroner
Brutto driftsinntekter friluftsliv (funksjon 716):
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter friluftsliv (funksjon 716):
1000 Kroner
Brutto investeringer friluftsliv (funksjon 716):
1000 Kroner
Lønnsutgifter for friluftsliv (funksjon 716):
1000 Kroner
Brutto driftsinntekter kulturminneforvaltning (funksjon 750):
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter kulturminnevern (funksjon 750):
1000 Kroner
Brutto investeringer kulturminnevern (funksjon 750):
1000 Kroner
Lønnsutgifter for kulturminnevern (funksjon 750):
1000 Kroner
F2a1.a Antall i alt arkeologiske registreringer gjennomført av fylkeskommunen:
Antall
F2a2.a Antall ark. reg. i alt m påvisn. av ikke tidl. reg. kult.minner:
Antall
F2b1.a Antall arkeologiske registreringer i alt pga. mindre, private tiltak:
Antall
F2b2.a Ant. arkeol. reg. i mindre tiltak i alt påviste ukjente kulturminner:
Antall
F2b2.b Ant. ark. reg. i mindre tiltak ifm komm.pl påviste ukjente kulturminner:
Antall
F2b2.c Ant. ark. reg. i mindre tiltak ifm reg.pl. påviste ukjente kulturminner:
Antall
F2b2.d Ant. ark. reg. i mindre tiltak ifm energisak påviste ukjente kult.minner:
Antall
F2b2.e Ant. ark. reg. i mindre tiltak ifm landb.sak påviste ukjente kult.minner:
Antall
F2b2.f Ant ark. reg. i mindre tiltak ifm andre sak påviste ukjente kult.minner:
Antall
F2b3.a Antall arkeologiske registrer. i alt der det ble krevd kostnadsdekning:
Antall
F3a Antall lokaliteter der fylkeskom. har utført skjøtsel uten tilskudd fra RA:
Antall
F3b Ant. lok. der fylkeskom. har tilrettelagt kult.minner uten tilskudd fra RA:
Antall
C2l.a Finnes plan for energi (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
C2l.b Vedtaksår for fylkesdelplan for energi:
Årstall
C2m.a Finnes plan for klima (1=ja,0=nei):
Ja/nei
C2m.b Vedtaksår for fylkesdelplan for klima:
Årstall
2.1.1A Finnes plan for kulturminner og kulturmiljø (1=ja, 0=nei):
1.1.
2.1.1B Vedtaksår for fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljø:
1.1.
2.1.2A Finnes samord. plan for areal/transportplanl. eller utbyggingsmønst:
1.1.
2.1.2B Fylk.delplan for areal- og transportplan/utbyggingsmønst., vedtaksår:
1.1.
2.1.3A Finnes plan for biologisk mangfold (1=ja, 0=nei):
1.1.
2.1.3B Vedtaksår for fylkesdelplan for biologisk mangfold:
1.1.
2.1.4A Finnes plan for friluftsliv (1=ja, 0=nei):
1.1.
2.1.4B Vedtaksår for fylkesdelplan for friluftsliv:
1.1.
2.1.5A Finnes plan for grønnstruktur (1=ja, 0=nei):
1.1.
2.1.5B Vedtaksår for fylkesdelplan for grønnstruktur:
1.1.
C2f.a Finnes plan for jordvern (1=ja, 0=nei):
1.1.
C2f.b Vedtaksår for fylkesdelplan for jordvern:
1.1.
2.1.6A Finnes plan for vassdrag (1=ja, 0=nei):
1.1.
2.1.6A Finnes plan for vassdrag og kystsonen (1=ja, 0=nei):
1.1.
2.1.6B Vedtaksår for fylkesdelplan for vassdrag:
1.1.
2.1.6B Vedtaksår for fylkesdelplan for vassdrag og kystsonen:
1.1.
2.1.7A Finnes plan for fjellområder (1=ja, 0=nei):
1.1.
2.1.7B Vedtaksår for fylkesdelplan for fjellområder:
1.1.
2.1.8A Finnes plan for kystsonen (1=ja, 0=nei):
1.1.
2.1.8B Vedtaksår for fylkesdelplan for kystsonen:
1.1.
2.1.9A Finnes plan for universell utforming (1=ja, 0=nei):
1.1.
2.1.9B Vedtaksår for fylkesdelplan for universell utforming:
1.1.
C2k.a Finnes plan for folkehelse (1=ja, 0=nei):
1.1.
C2k.b Vedtaksår for fylkesdelplan for folkehelse:
1.1.
2.1.10A Finnes plan for klima/energi (1=ja, 0=nei):
1.1.
2.1.10B Vedtaksår for fylkesdelplan for klima/energi:
1.1.
C2n.a Finnes plan for næringsutvikling, inkl. senter og kjøpested (1=ja,0=nei):
1.1.
C2n.b Vedtaksår for fylkesdelplan for næringsutvikl. inkl. senter og kjøpested:
1.1.
C2o.a Finnes plan for fritidsutbygging (1=ja,0=nei):
1.1.
C2o.b Vedtaksår for fylkesdelplan for fritidsutbygging:
1.1.
C2p.a Finnes plan for framføring av elektronisk kommunikasjon mm (1=ja,0=nei):
1.1.
C2p.b Vedtaksår for fylkesdelplan for framføring av elektronisk kommunikasjon:
1.1.
2.2.1 Vedtaksår for regional planstrategi:
1.1.
2.2.2 Antall regionale planer vedtatt siste år:
1.1.
2.2.3 Antall regionale planer som gjelder flere fylker:
1.1.
C1c2 Antall regionale planer som ikke dekker hele fylket:
1.1.
C3a.a Antall behandlede kommune(del)planer:
1.1.
C3a.b Antall innsigelser til kommune(del)planer:
1.1.
C3a.c Antall kommune(del)planer brakt til mekling:
1.1.
C3b.a Antall behandlede områdeplaner:
1.1.
C3b.b Antall innsigelser til områdeplaner:
1.1.
C3b.c Antall områdeplaner brakt til mekling:
1.1.
C3c.a Antall behandlede detaljreguleringsplaner:
1.1.
C3c.b Antall innsigelser til detaljreguleringsplaner:
1.1.
C3c.c Antall detaljreguleringsplaner brakt til mekling:
1.1.
D1.a Antall behandlede søknader til etablering / drift av anlegg for settefisk:
1.1.
2.3.1 Ant. tillatelser til etablering og drift av anlegg for innlandsfisk:
1.1.
D2.a Antall behandlede søknader til utsetting av settefisk for kultivering:
1.1.
2.3.2 Ant. tillatelser til utsetting av innlandsfisk for kultiveringsformål:
1.1.
D3.a Antall behandlede søknader til fysiske tiltak for kultivering i vassdrag:
1.1.
2.3.3 Antall tillatelser gitt til fysiske tiltak i vassdrag:
1.1.
D4 Antall uttalelser fra kulturminneforvaltn om tiltak i spesialområde bevaring:
1.1.
D5 Ant. behandlede søkn om riving/ves. endr. av ikke-fredete bygn oppf før 1850:
1.1.
E1.a Antall disp.søknader i alt etter pbl § 19 som er oversendt fra kommunene:
1.1.
E1.b Antall disp.søknader i alt der fylkeskommunen har frarådet dispensasjon:
1.1.
E1.c Antall disp.søknader i alt der fylkeskom har påklaget dispensasjonsvedtak:
1.1.
E1a.a Antall disp.søknader i alt etter pbl § 19 vedr. autom. freda kulturminne:
1.1.
E1b.a Antall disp.søknader i alt etter pbl § 19 vedr. nyere tids kulturminner:
1.1.
E1c.a Antall disp.søknader i alt etter pbl § 19 vedr. maritime kulturminner:
1.1.
E1d.a Antall disp.søknader i alt etter pbl § 19 vedrørende landskap:
1.1.
E1e.a Antall disp.søknader i alt etter pbl § 19 vedrørende strandsonen:
1.1.
E1f.a Antall disp.søknader i alt etter pbl § 19 vedrørende vassdrag:
1.1.
E1g.a Antall disp.søknader i alt etter pbl § 19 vedrørende friluftsliv:
1.1.
E1h.a Antall disp.søknader i alt etter pbl § 19 vedrørende universell utforming:
1.1.
E1i.a Antall disp.søknader i alt etter pbl § 19 vedr. store sammenh. naturomr:
1.1.
E1j.a Antall disp.søknader i alt etter pbl § 19 vedr. andre planfagl. hensyn:
1.1.
4.2.1B Ant. saker der fk har frarådet disp av hensyn til aut. fred. kulturm:
1.1.
4.2.2B Ant. saker der fk har frarådet disp av hensyn til nyere tids kulturm:
1.1.
4.2.3B Ant. saker der fk har frarådet disp. av hensyn til maritime kulturm:
1.1.
4.2.4B Ant. saker der fk. har frarådet disp. av hensyn til landskap:
1.1.
4.2.5B Ant. saker der fk. har frarådet disp. av hensyn til strandsonen:
1.1.
4.2.6B Ant. saker der fk. har frarådet disp. av hensyn til vassdrag:
1.1.
4.2.7B Ant. saker der fk. har frarådet disp. av hensyn til friluftsliv:
1.1.
4.2.8B Ant. saker der fk har frarådet disp av hensyn til universell utforming:
1.1.
4.2.9B Ant saker fk har frarådet disp av hens. til større sammenh. naturomr:
1.1.
4.2.10B Ant saker der fk har frarådet disp av hens. til andre planfag. hensyn:
1.1.
4.3.1B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht PBL §7, aut. fred. kulturminner:
1.1.
4.3.2B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht PBL §7, nyere tids kulturminner:
1.1.
4.3.3B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht PBL §7, maritime kulturminner:
1.1.
4.3.4B Antall påklagelser av komm. disp.vedtak i hht. PBL §7, landskap:
1.1.
4.3.5B Antall påklagelser av komm. disp.vedtak i hht. PBL §7, strandsonen:
1.1.
4.3.6B Ant. påklagelser av komm dispensasjonsvedtak i hht. PBL §7, vassdrag:
1.1.
4.3.7B Ant. påklagelser av komm dispensasjonsvedtak i hht. PBL-85 §7/-08§19, friluftsliv:
1.1.
4.3.8B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht PBL §7, universell utforming:
1.1.
4.3.9B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht PBL §7, st. sammenh. naturomr:
1.1.
4.3.10B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht. PBL §7, andre planf. hensyn:
1.1.
5.1 Ant. søkn. om disp. (KML §§15a,19,20) mottatt (vedtaksfredet kulturmi.):
1.1.
5.2 Ant. søkn. om disp. etter KML §§15a,19,20 innvilget av kulturminneforv:
1.1.
6.1 Ant. tiltak/planer mottatt som kan utløse undersøkelsespl etter KML§9:
1.1.
F1a.b Ant.saker offentl. og priv.tiltak vedr aut. fr.kulturm. sendt sjøfartsm:
1.1.
6.2 Antall mottatte søknader om tiltak vurdert som mindre, private:
1.1.
6.3A Ant. arkeologiske registr. gj.ført i m.h. av KML § 9 i forb. med komm.(del)planer:
1.1.
6.4.A Ant. arkeologiske registreringer gj.ført i mindre, priv. tiltak, i forb. m komm.(del)planer:
1.1.
6.5A Antall av reg. etter KML§9 påvist ikke tidl. kjente autom. fredete kulturminner i forb. med komm.(del)planer:
1.1.
6.6A Ant. registr.KML§9 med krevd kostnadsdekning etter KML § 10 i forb. med komm.(del)planer:
1.1.
6.3B Ant. arkeologiske registr. gj.ført i m.h. av KML § 9 i forb. med reguler.-/bebygg.planer:
1.1.
6.4.B Ant. arkeol. registreringer gj.ført i mindre, priv. tiltak, i forb. m reguler.-/bebygg.planer:
1.1.
6.5B Ant. av reg. etter KML§9 påvist ikke tidl. kjente autom. fredete kulturminner i forb. med reguler./bebygg.planer:
1.1.
6.6B Ant. registr.KML§9 med krevd kostn.dekn. etter KML§10 i forb. med reguler.-/bebygg,planer:
1.1.
6.3C Ant. arkeologiske registr. gj.ført i m.h. av KML § 9 i forb. med energi-/vassdragssaker:
1.1.
6.4.C Ant. arkeol. registreringer gj.ført i mindre, priv. tiltak, i forb. m energi-/vassdragssaker:
1.1.
6.5C Antall av reg. KML §9 påvist ikke tidl. kjente autom. fredete kulturminner i forb. m/energi- og vassdragssaker:
1.1.
6.6C Ant. registr. KML§9 med krevd kostn.dekn. etter KML§10 i forb. med energi-/vassdragssaker:
1.1.
6.3D Ant. arkeologiske registr. gj.ført i m.h. av KML § 9 i forb. med landbrukssaker:
1.1.
6.4D Ant. arkeol. registreringer gj.ført i mindre, priv. tiltak, i forb. m landbrukssaker:
1.1.
6.5D Antall reg.KML§9 påvist ikke tidl. kjente autom. fredete kulturminner i forb. m/landbrukssaker:
1.1.
6.6D Ant. registr.KML§9 med krevd kostnadsdekning etter KML § 10 i forb. med landbrukssaker:
1.1.
6.3E Ant. arkeol. registr. gj.ført i m.h. av KML§9 i forb. med andre saker:
1.1.
6.4E Ant. arkeol. registreringer gj.ført i mindre, priv. tiltak, i forb. m andre saker:
1.1.
6.5E Antall reg. KML§9 påvist ikke tidl. kjente autom. fredete kulturminner i forb. m/andre saker:
1.1.
6.6E Ant. registr. KML§9 med krevd kostn.dekn. etter KML§10 i forb. med andre saker:
1.1.
6.7 Krav om dekning etter KML § 10, beløp i kroner:
1.1.
6.8 Kostnader i forbindelse m registrering i mindre, private tiltak, i kroner:
1.1.
6.9. Antall sikringer av automatisk fredete arkeologiske kulturminner i fylket:
1.1.
B1 Medgått tid til saksbehandling av plansaker i alt. Årsverk:
1.1.
B1a Medgått tid til saksbehandling av kommunale planer. Årsverk:
1.1.
B1b Medgått tid til saksbehandling ifm utarbeidelse av egne planer. Årsverk:
1.1.
B2 Medgått tid til saksbehandling ifm lakse- og innlandsfiskloven. Årsverk:
1.1.
B3 Medgått tid til saksbehandling i alt ifm kulturminner. Årsverk:
1.1.
B3a Medgått tid til saksbehandling av automatisk fredete kulturminner. Årsverk:
1.1.
B3b Medgått tid til saksbehandling av nyere tids kulturminner. Årsverk:
1.1.
B4 Medgått tid til saksbehandling for tiltak i omr. m bevaringsstatus. Årsverk:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Antall fredete kulturminner:
1.1.
Mva-refusjon drift, fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø:
1.1.
Mva-refusjon investering, fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø:
1.1.
Netto driftsutg. fys. planl. klt.min., natur og nærmiljø (f. 715, 716, 750):
1.1.
Netto driftsutgifter i alt:
1.1.
Brutto driftsutg. fys. planl., klt.min., natur og nærmiljø(f. 715,716,750):
1.1.
Brutto investeringsutg. kulturminne, natur og nærmiljø (funk. 715, 716, 750):
1.1.
Lønnsutgifter for kulturminnevern, natur- og nærmiljø (funk. 715, 716, 750):
1.1.
Brutto driftsinntekter lokal og regional utvikling (funksjon 715):
1.1.
Brutto driftsutgifter lokal og regional utvikling (funksjon 715):
1.1.
Brutto investeringer lokal og regional utvikling (funksjon 715):
1.1.
Lønnsutgifter for lokal og regional utvikling (funksjon 715):
1.1.
Brutto driftsinntekter friluftsliv (funksjon 716):
1.1.
Brutto driftsutgifter friluftsliv (funksjon 716):
1.1.
Brutto investeringer friluftsliv (funksjon 716):
1.1.
Lønnsutgifter for friluftsliv (funksjon 716):
1.1.
Brutto driftsinntekter kulturminneforvaltning (funksjon 750):
1.1.
Brutto driftsutgifter kulturminnevern (funksjon 750):
1.1.
Brutto investeringer kulturminnevern (funksjon 750):
1.1.
Lønnsutgifter for kulturminnevern (funksjon 750):
1.1.
F2a1.a Antall i alt arkeologiske registreringer gjennomført av fylkeskommunen:
1.1.
F2a2.a Antall ark. reg. i alt m påvisn. av ikke tidl. reg. kult.minner:
1.1.
F2b1.a Antall arkeologiske registreringer i alt pga. mindre, private tiltak:
1.1.
F2b2.a Ant. arkeol. reg. i mindre tiltak i alt påviste ukjente kulturminner:
1.1.
F2b2.b Ant. ark. reg. i mindre tiltak ifm komm.pl påviste ukjente kulturminner:
1.1.
F2b2.c Ant. ark. reg. i mindre tiltak ifm reg.pl. påviste ukjente kulturminner:
1.1.
F2b2.d Ant. ark. reg. i mindre tiltak ifm energisak påviste ukjente kult.minner:
1.1.
F2b2.e Ant. ark. reg. i mindre tiltak ifm landb.sak påviste ukjente kult.minner:
1.1.
F2b2.f Ant ark. reg. i mindre tiltak ifm andre sak påviste ukjente kult.minner:
1.1.
F2b3.a Antall arkeologiske registrer. i alt der det ble krevd kostnadsdekning:
1.1.
F3a Antall lokaliteter der fylkeskom. har utført skjøtsel uten tilskudd fra RA:
1.1.
F3b Ant. lok. der fylkeskom. har tilrettelagt kult.minner uten tilskudd fra RA:
1.1.
C2l.a Finnes plan for energi (1=ja, 0=nei):
1.1.
C2l.b Vedtaksår for fylkesdelplan for energi:
1.1.
C2m.a Finnes plan for klima (1=ja,0=nei):
1.1.
C2m.b Vedtaksår for fylkesdelplan for klima:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2.1.1A Finnes plan for kulturminner og kulturmiljø (1=ja, 0=nei) , 2.1.1B Vedtaksår for fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljø , 2.1.2A Finnes samord. plan for areal/transportplanl. eller utbyggingsmønst ,

Valgt 1 av totalt 159

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
En generell kompensasjonsordning for merverdiavgift innført fra 1.1.2004 kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004 i ulike regnskapsbegreper. Ordningen vil kunne innebære reduksjon i netto driftsutgifter totalt, netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, korrigerte brutto driftsutgifter totalt, korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde og brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde eller økning i brutto driftsinntekter på funksjon/tjenesteområde. For nærmere forklaring henvises til Faglig veiledning kapitlene 2B - 2E. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.