Spesialisthelsetjenesten

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03745: Inntekter i spesialisthelsetjenesten, etter inntektstype, funksjon og helseforetak (avslutta serie) 2002 - 2021

Emshaw Degife Gurmu, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 327
Ingrid Hatlebakk Hove, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 402
21.04.2023 08:00
Inntekter, løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Inntekter, faste 1990-priser (mill. kr):
mill. kr
Endring fra fjoråret (prosent):
prosent
Inntekter, løpende priser (mill. kr):
31.12.
Inntekter, faste 1990-priser (mill. kr):
31.12.
Endring fra fjoråret (prosent):
31.12.
Inntekter, løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Inntekter, faste 1990-priser (mill. kr):
Faste priser
Inntekter, faste 1990-priser (mill. kr):
1990
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 20

Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum alle funksjoner , Administrasjon i RHFene , Personalbarnehager og personalboliger ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Driftsinntekter for hele landet inkluderer statlige helseforetak (HF/RHF) og private helse institusjoner innen spesialisthelsetjenesten. I regionstall inngår de statlige helseforetak og kun private med driftsavtale. Driftsinntekter på regions- og landsnivå er justert for gjestepasient inntekter og intern handel mellom helseforetakene, og overføringer fra helseforetak til de private. Lab/røntgen publiseres som egen funksjon fra og med 2009. I 2015 publiseres kun private foretak med oppdragsdokument som 'private med driftsavtale'. Disse inngår i regionstallene til Helseregion Vest og Helseregion Sør-Øst. Øvrige private publiseres som 'private uten driftsavtale' og inngår ikke i regionstallene. Direkte sammenligning for berørte nivåer er derfor ikke mulig. Tabellen vil oppdateres. Fra og med 2017 får helseforetakene fradrag for inngående mva, noe som fører til både lavere inntekter og kostnader enn tidligere, se artikkelen 'Lavere kostnader på grunn av momsfritak' . 2021-tall ble rettet 21.4.2023 for funksjonene «somatiske tjenester» og «lab/røntgen» og inntektstypene «Totale salgs- og driftsinntekter» og «Pasient- og behandlingsrelaterte tilskudd og refusjoner». Statistikk på institusjonsnivå publiseres ikke etter 2012. Ta kontakt med kontaktperson for statistikken dersom du har behov for institusjonstall.

statistikkvariabel: Inntekter, løpende priser (mill. kr)

Regnskapstall for Oppland sentralsykehus HF er ikke det endelige regnskapet.