Foreldrebetaling i barnehagar

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03632: Egenbetaling i barnehager. Nivåtall, etter region, hushaldets samla bruttoinntekt, statistikkvariabel og halvår

Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 56 34
01.11.2006 10:00
Husholdningenes egenbetaling i kommunale barnehager for barn over 3 år (kr):
kr
Betalingsmåneder i året:
måneder
Husholdningenes egenbetaling i kommunale barnehager for barn over 3 år (kr):
15. januar og 15. august
Betalingsmåneder i året:
15. januar og 15. august
Husholdningenes egenbetaling i kommunale barnehager for barn over 3 år (kr):
Løpende priser
Betalingsmåneder i året:
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0104 Moss (-2019) , 0106 Fredrikstad (1994-2019) , 0125 Eidsberg (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 109

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utvalgsundersøkelse som dekker 109 av landets kommuner. På bakgrunn av svært ulike betalingssystemer i kommunene er det valgt å måle betalingssatser for barn over 3 år for 3 ulike punkter for husholdningenes inntekt. Målepunktene det er beregnet betalingssatser for er husholdninger med samlet bruttoinntekt lik 250 000, 375 000 og 500 000 kroner. Betalingssatsene som er beregnet for disse målepunktene vil ha begrenset gyldighet for andre inntektesnivåer. Det er månedssats eksklusive kostpenger som er målt. I mai publiseres tall per 15 januar og i november publiseres tall per 15 august.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.