Til toppen
01653: Kommuneregnskap. Balanse (1 000 kr) (K) (avslutta serie) 1991 - 2000
Sist endret
13.11.2000
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Beløp:
1000 kr
Referansetid
Beløp:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
balansekapittel
Må velges *
sektor
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0

balansekapittel
Må velges *

Totalt 32 Valgte 0

sektor

Totalt 22 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Flere kommuner har ikke fordelt eiendomsskatten på artene 874 og 875 i 2007 og 2008, alt er ført på 874 'verk og bruk'. Eiendomsskatt, annen eiendom: Fra og med 2009 er innholdet og navnet på art 874 blitt endret fra Eiendomsskatt verk og bruk til Eiendomsskatt annen eiendom. Innholdet har blitt endret slik at arten nå også inneholder eiendomsskatten fra næringseiendommer og annen fast eiendom i tillegg til verk og bruk. Endringen fører til et tidsseriebrudd for denne variabelen mellom 2008 og 2009. Tidsseriebruddet gjelder ikke for eiendomsskatt totalt. Eiendomsskatt, boliger og fritidseiendommer: Fra og med 2009 er innholdet og navnet på art 875 endret fra Eiendomsskatt annen fast eiendom til Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer. Innholdet i arten er endret ved at næringseiendommer og annen fast eiendom er flyttet til art 874 annen eiendom. Art 875 skal nå kun inneholde eiendomsskatten fra boliger og fritidseiendommer. Endringen fører til et tidsseriebrudd for denne variabelen mellom 2008 og 2009. Tidsseriebruddet gjelder ikke for eiendomsskatt totalt.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
balansekapittel
Aksjer og andeler
Gjelder fra 1999.
Bundne driftsfond
T.o.m. 1993: Alle fond
Ubundne kapitalfond
T.o.m. 1993: Overførte bevilgninger
Bundne kapitalfond
Ny f.o.m. 1994.
Disposisjonsfond
Ny f.o.m. 1994.
Likviditetsreserver
Før 1994: Inkl. i 2.599
Kompensasjon merverdiavgift
Fram til og med 1998-regnskapstallene het 2.92 Andre memoriakonti. Kompensasjon merverdiavgift er ny fra og med 1999 regnskapstallene.
sektor
Postbanken
Utgår fra og med 1999. Postbanken inkluderes i sektor 20.
Forretningsbanker og sparebanker inkl. Postbanken
Postbanken ble i 1999 inkludert i sektor 20. Før det var sektor 20 Forretnings- og sparebanker.
Verdipapirfond
Gjelder fra 1998
Livsforsikring m.v. (inkl. kommunale pensjonsfond og -kasser)
Sektor 41 var før 1999 Forsikring (inkl. kommunale pensjonsfond og -kasser). I 1999 ble denne sektoren splittet mellom ny sektor 41 Livsforsikring m.v. (inkl. kommunale pensjonsfond og -kasser) og ny sektor 47 Skadeforsikring.
Skadeforsikring
Gjelder fra 1999.
Kommuneforetak (egne AS, AL mv.)
Utgår fra og med 1999. Erstattes av ny sektor 68 Selvstendige kommuneforetak og sektor 66 Kommunal forretningsdrift.
Kommunal forretningsdrift (egne og andre kommuners og fylkeskommuners særbedrifter og felleskommunal
Ny f.o.m. 1994. Tidl. inkl. i sektor 65. Fra 1994 til og med 1998 het sektoren Kommuners og fylkeskommuners egne samt andre kommuners særbedrifter og felleskommunale foretak.
Selvstendige kommuneforetak (egne og inter(fylkes) -kommunale aksjeselskaper og andelslag)
Gjelder fra 1999. Erstatter noe av det som tidligere lå innunder sektor 65.
år
1997
1933 Balsfjord ligger inne med 1996-tall.
1998
1933 Balsfjord ligger inne med 1997-tall.

Brukerveiledning for statistikkbanken