Skattestatistikk for personer

Inntekter og fradrag
08411: Inntektsintervall, etter kjønn. Antall bosatte personer 17 år og eldre 1993 - 2016
06655: Bruttoinntektsintervall, etter alder og kjønn. Antall bosatte personer 17 år og eldre, og sum bruttoinntekt 1993 - 2016
05838: Bruttoinntektsintervall, etter mottatt aksjeutbytte. Antall bosatte personer 17 år og eldre 1993 - 2016
07093: Pensjonsgivende inntekt i intervall. Antall bosatte personer 17 år og eldre 1993 - 2016
06248: Pensjonsgivende inntekt og personinntekt i intervall. Antall bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn og alder 1993 - 2016
05587: Aksjeutbytte mottatt - i intervall. Antall bosatte personer 17 år og eldre, og sum utbyte 1993 - 2016
10943: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer, etter alder (F) 2013 - 2016
07006: Hovedposter fra ligninga, etter størrelsen på bruttoinntekt. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) 1993 - 2016
10924: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter alder og bruttoinntekt 2013 - 2016
10942: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter ti-årig aldersgrupper 2013 - 2016
08564: Oversiktstall fra skatteligninga for alle personer. Antall, mill. kr og gjennomsnitt (F) 2006 - 2016
06593: Skatt i prosent av bruttoinntekt for ulike bruttoinntektsgrupper (prosent) 1993 - 2016
05800: Formuesskatt (før nedsettelse), etter størrelse på trinnskattegrunnlag. Antall personer og gjennomsnitt, alle personer 2003 - 2016
10565: Skattefradrag for boligsparing for ungdom, etter størrelsen på bruttoinntekt og alder 2003 - 2016
11681: Trinnskatt og trinnskattegrunnlag, etter kjønn og alder. Mill. kr og antall personer 2016 2016 - 2016
08780: Toppskatt og toppskattegrunnlag, etter kjønn og alder. Mill.kr og antall personer 2004 - 2015
09855: Personer med pensjonsgivende inntekt, etter kjønn 1967 - 2016
09916: Bruttoinntekt og formue for bosatte personer 17 år og eldre, etter desilfordelt bruttoformue 2010 - 2016
10566: Lønn og honorarer for bosatte personer 17 år og eldre med beløp, etter desilfordelt lønn og honorar 2009 - 2016
09935: Bruttoinntekt og formue for bosatte personer 17 år og eldre, etter desilfordelt bruttoinntekt 2010 - 2016
10454: Skattepliktige inntekter for personer. Foreløpige tall 2011 - 2017
08603: Skattepliktige inntekter og formue. Antall, gjennomsnitt og mill. kr (F) 2005 - 2016
05748: Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner. Bosatte personer 17 år og eldre (F) 2003 - 2016
09687: Hovedposter fra ligninga for alle personer med skattetrekk på Svalbard, etter kjønn. Antall personer og gjennomsnitt i kr 2009 - 2016
08409: Inntektsintervall. Antall bosatte personer 17 år og eldre (K) 1993 - 2016
11680: Trinnskatt og trinnskattegrunnlag. Gjennomsnitt og antall for de med beløp (K) 2016 2016 - 2016
04263: Toppskatt og toppskattegrunnlag. Gjennomsnitt og antall for de med beløp (K) 1988 - 2015
03068: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn. Gjennomsnitt for alle (kr) (K) 1993 - 2016
05671: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre. Median (kr) (K) 1993 - 2016
05946: Hovedposter fra ligninga, etter størrelsen på skattepliktig nettoformue. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (K) 2003 - 2016
05854: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre, etter alder. Gjennomsnitt og median (kr) (K) (B) 1999 - 2016
06626: Personer 62 år og eldre, etter hovedposter fra ligninga og aldersgrupper. Antall og gjennomsnitt (K) 2000 - 2016
Formue og gjeld
10941: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter alder og skattepliktig nettoformue 2013 - 2016
10944: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter alder, alminnelig inntekt og skattepliktig nettoformue 2013 - 2016
07287: Bankinnskudd, etter alder og kjønn. Antall, gjennomsnitt og mill.kr 1993 - 2016
06063: Fast eiendom i utlandet, etter verdensdeler og utvalgte land. Bosatte 17 år og eldre. Antall personer med ligningsverdi og ligningsverdi 2001 - 2016
08231: Formuesskatt (før nedsettelse) og skattepliktig nettoformue, etter størrelse på formuesskatt. Antall bosatte personer 17 år og eldre 1999 - 2016
08589: Bruttoformue, nettoformue og gjeld for bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn og alder. Antall personer og mill. kr 1993 - 2016
08532: Fordeling av skattepliktig brutto- og nettoformue for bosatte personer 17 år og eldre, etter antall personer og gjennomsnitt 2000 - 2016
08815: Skattepliktig formue, gjeld og formueskatt 1999 - 2016
09212: Skattepliktig formue etter størrelse på bruttofinanskapital for bosatte personer 17 år og over. Antall personer, mill. kr, prosent av mill. kr og gjennomsnitt (kr) 2009 - 2016
09916: Bruttoinntekt og formue for bosatte personer 17 år og eldre, etter desilfordelt bruttoformue 2010 - 2016
09935: Bruttoinntekt og formue for bosatte personer 17 år og eldre, etter desilfordelt bruttoinntekt 2010 - 2016
05662: Formuesposter fra selvangivelsen for bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn. Gjennomsnitt for alle (kr) (F) 1993 - 2016
08603: Skattepliktige inntekter og formue. Antall, gjennomsnitt og mill. kr (F) 2005 - 2016
05946: Hovedposter fra ligninga, etter størrelsen på skattepliktig nettoformue. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (K) 2003 - 2016
05854: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre, etter alder. Gjennomsnitt og median (kr) (K) (B) 1999 - 2016
06626: Personer 62 år og eldre, etter hovedposter fra ligninga og aldersgrupper. Antall og gjennomsnitt (K) 2000 - 2016
09838: Ligningsverdi av bolig, etter primær/sekundærbolig og eiers alder (K) 2010 - 2016
Skatt
10942: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter ti-årig aldersgrupper 2013 - 2016
10943: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer, etter alder (F) 2013 - 2016
07006: Hovedposter fra ligninga, etter størrelsen på bruttoinntekt. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) 1993 - 2016
10924: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter alder og bruttoinntekt 2013 - 2016
10944: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter alder, alminnelig inntekt og skattepliktig nettoformue 2013 - 2016
10941: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter alder og skattepliktig nettoformue 2013 - 2016
08564: Oversiktstall fra skatteligninga for alle personer. Antall, mill. kr og gjennomsnitt (F) 2006 - 2016
05798: Oversiktstall fra skatteligninga for alle personer. Antall, mill. kr og gjennomsnitt (avslutta serie) 2001 - 2005
06593: Skatt i prosent av bruttoinntekt for ulike bruttoinntektsgrupper (prosent) 1993 - 2016
05802: Formuesskatt (før nedsettelse), etter alder og kjønn. Antall personer og gjennomsnitt, alle personer 1997 - 2016
05800: Formuesskatt (før nedsettelse), etter størrelse på trinnskattegrunnlag. Antall personer og gjennomsnitt, alle personer 2003 - 2016
10565: Skattefradrag for boligsparing for ungdom, etter størrelsen på bruttoinntekt og alder 2003 - 2016
08231: Formuesskatt (før nedsettelse) og skattepliktig nettoformue, etter størrelse på formuesskatt. Antall bosatte personer 17 år og eldre 1999 - 2016
08815: Skattepliktig formue, gjeld og formueskatt 1999 - 2016
09212: Skattepliktig formue etter størrelse på bruttofinanskapital for bosatte personer 17 år og over. Antall personer, mill. kr, prosent av mill. kr og gjennomsnitt (kr) 2009 - 2016
11681: Trinnskatt og trinnskattegrunnlag, etter kjønn og alder. Mill. kr og antall personer 2016 2016 - 2016
08780: Toppskatt og toppskattegrunnlag, etter kjønn og alder. Mill.kr og antall personer 2004 - 2015
08603: Skattepliktige inntekter og formue. Antall, gjennomsnitt og mill. kr (F) 2005 - 2016
09687: Hovedposter fra ligninga for alle personer med skattetrekk på Svalbard, etter kjønn. Antall personer og gjennomsnitt i kr 2009 - 2016
10333: Formuesskatt og skattepliktig nettoformue for personer med formuesskatt. Antall personer, gjennomsnitt og totalsum (K) 2001 - 2016
11680: Trinnskatt og trinnskattegrunnlag. Gjennomsnitt og antall for de med beløp (K) 2016 2016 - 2016
04263: Toppskatt og toppskattegrunnlag. Gjennomsnitt og antall for de med beløp (K) 1988 - 2015
05946: Hovedposter fra ligninga, etter størrelsen på skattepliktig nettoformue. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (K) 2003 - 2016
05854: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre, etter alder. Gjennomsnitt og median (kr) (K) (B) 1999 - 2016
03068: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn. Gjennomsnitt for alle (kr) (K) 1993 - 2016
06626: Personer 62 år og eldre, etter hovedposter fra ligninga og aldersgrupper. Antall og gjennomsnitt (K) 2000 - 2016
Avslutta tidsserier
08879: Skatteoppgjøret. Personer med skatt til gode eller skyldig restskatt. Foreløpige tall (F) (avslutta serie) 2010 2010 - 2010
08878: Oversiktstall fra skatteoppgjøret, foreløpige tall. Antall, mill.kr og gjennomsnitt (avslutta serie) 2010 2010 - 2010
05798: Oversiktstall fra skatteligninga for alle personer. Antall, mill. kr og gjennomsnitt (avslutta serie) 2001 - 2005
06792: Toppskattegrunnlag og personinntekt lønn i intervall. Antall bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn og alder (avslutta serie) 1993 - 2013
05918: Hovedposter fra ligninga for lønnstakere og pensjonister og næringsdrivende. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (avslutta serie) 2003 - 2013
06055: Skattefradrag for boligparing for ungdom, etter størrelsen på bruttoinntekt. Antall bosatte personer 17 år og eldre og gjennomsnittlig skattefradrag (avslutta serie) 2003 - 2012
07094: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre (F) (kr). Gjennomsnitt (avslutta serie) 2004 - 2013
05658: Personinntekt fra ligninga. Antall og gjennomsnitt for de med beløp, alle personer (F) (avslutta serie) 1993 - 2013
05661: Inntekter og fradrag fra selvangivelsen for bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn. Gjennomsnitt (kr) (F) (avslutta serie) 1993 - 2013
09914: Inntekt, formue, gjeld og skatt for bosatte personer i tettsteder med minst 10 000 innbyggere (T) (avslutta serie) 2010 - 2011
03797: Formuesposter fra selvangivelsen for bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (K) (avslutta serie) 1993 - 2013
03796: Formuesposter fra selvangivelsen for bosatte personer 17 år og eldre. Median (kr) (K) (avslutta serie) 1993 - 2013
09685: Ligningsverdi av boligeiendom for bosatte personer 17 år og over. Antall og gjennomsnitt (K) (avslutta serie) 1993 - 2013
05757: Bruttoinntektsintervall. Talet på busette personar 17 år og eldre (K) (avslutta serie) 1993 - 2008
05584: Bruttoinntektsintervall, etter kjønn. Talet på busette personar 17 år og eldre (avslutta serie) 1993 - 2008
05747: Lønnsmottakarar og pensjonistar, etter alder (F) (avslutta serie) 2004 2004 - 2004
05051: Median bruttoinntekt for busette personar 17 år og over, i faste prisar (1993=100) (F) (avslutta serie) 1993 - 2002
05050: Median bruttoinntekt for busette personar 17 år og over, i faste prisar (2002-kr) (K) (avslutta serie) 1993 - 2002
05746: Skattepliktig formue og gjeld for lønnsmottakarar og pensjonistar (kr) (F) (avslutta serie) 2003 - 2004
05745: Skattepliktig formue og gjeld for lønnsmottakarar og pensjonistar, etter alder (kr) (avslutta serie) 2003 - 2004
05744: Skattepliktige inntekter og inntektsfrådrag for lønnsmottakarar og pensjonistar (kr) (F) (avslutta serie) 2003 - 2004
05743: Skattepliktige inntekter og inntektsfrådrag for lønnsmottakarar og pensjonistar, etter alder (kr) (avslutta serie) 2003 - 2004
05598: Oversiktstall fra skatteoppgjøret, foreløpige tall (avslutta serie) 2003 - 2008
05599: Skatteoppgjøret. Personer med skatt til gode eller skyldig restskatt. Foreløpige tall (F) (avslutta serie) 2003 - 2008
07351: Personer med formuesskatt og nedsettelse av formuesskatten (avslutta serie) 2005 - 2008
05801: Formuesskatt (før nedsettelse). Antall personer og gjennomsnitt, alle personer (K) (avslutta serie) 2001 - 2012
06255: Personer med aksjeutbytte og gjennomsnittlig aksjeutbytte (F) (avslutta serie) 2005 2005 - 2005
05586: Gjennomsnittleg renteutgifter, etter alder og eigeforhold for busette personar 17 år og eldre (kr) (F) (avslutta serie) 2001 - 2008
05585: Gjennomsnittleg gjeld, etter alder og eigeforhold for busette personar 17 år og eldre (kr), etter bosted (F) (avslutta serie) 2001 - 2008
05592: Gjennomsnittleg renteutgifter, etter kjønn og eigeforhold for busette personar 17 år og eldre (kr), etter bosted (F) (avslutta serie) 2001 - 2008
05591: Gjennomsnittleg gjeld, etter kjønn og eigeforhold for busette personar 17 år og eldre (kr) (F) (avslutta serie) 2001 - 2008
07390: Hovedposter fra ligninga for personer 17 år og eldre på Svalbard. Gjennomsnitt for de med beløp og gjennomsnitt for alle (avslutta serie) 2006 - 2008
05957: Pensjonister, etter pensjonsstatus og kjønn. Bosatte personer 17 år og eldre (avslutta serie) 1993 - 2010
05956: Hovedposter fra ligninga, etter pensjonsstatus. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt for de med beløp (kr) (F) (avslutta serie) 1993 - 2010
05955: Pensjonister, etter pensjonsstatus. Bosatte personer 17 år og eldre (F) (avslutta serie) 1993 - 2010
04521: Ligningsverdi av boligeiendom for bosatte personer 17 år og eldre, antall og gjennomsnitt (F) (avslutta serie) 1993 - 2012
08575: Fordeling av skattepliktig brutto- og nettoformue for busette personar 17 år og eldre, etter talet på personar og gjennomsnitt i kroner (avslutta serie) 1993 - 1999
05954: Hovedposter fra ligninga, etter pensjonsstatus. Bosatte personar 17 år og eldre. Antall personer og gjennomsnitt i kr for de med beløp (avslutta serie) 1993 - 2010
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken