Levekårsundersøkelsen EU-SILC dekker årlig et bredt levekårsområde. Årlige moduler er blant annet boforhold, økonomi og materielle og sosiale mangler, helse, livskvalitet, omsorg og arbeidsforhold. I tillegg kommer temaområder som roterer med en syklus på tre år. I løpet av en treårig periode belyser de roterende temaene levekårskomponentene boforhold (utvidet), utsatthet og uro for lovbrudd, organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, friluftsliv og idrettsaktiviteter. I 2021 var idrett og friluftsliv tema for Levekårsundersøkelsen EU-SILC.

Til undersøkelsen i 2021, ble det trukket et landsrepresentativt utvalg på 11 697 personer i alderen 16 år og over. Av disse var 155 personer ikke lenger i målgruppen for undersøkelsen, fordi de var utvandret, bosatt på institusjon eller døde. Svarprosenten blant de resterende var på 52 prosent.

Data ble samlet inn ved hjelp av PC-assistert intervjuing i perioden januar til juni 2021.

Frafall kan føre til utvalgsskjevhet, noe som innebærer at nettoutvalget (de som er intervjuet i undersøkelsen) ikke nødvendigvis er helt representativt for målgruppen. Den vanligste årsaken til frafall er at man ikke kom i kontakt med personene, dernest at folk ikke ønsker å delta. For å korrigere for noen av skjevhetene i forbindelse med frafall vektes dataene i analyser. I analysesammenheng kan man beregne usikkerheten til ulike kjennemerker og teste om de forskjellene man ser mellom ulike grupper skyldes tilfeldigheter i utvalget.

Dataene som hentes inn kompletteres med opplysninger fra register: Før intervjuet kobles det til opplysninger om hvem som bor i husholdningen, bosted og arbeidssted. Opplysningene kontrolleres under intervjuet. Det hentes også inn opplysninger fra forrige intervju, for de som har vært med på undersøkelsen tidligere. I ettertid kobles det til informasjon om inntekt, utdanning etc.

De innsamlede dataene skal dekke både nasjonale og internasjonale statistikkbehov i forbindelse med EU-SILC (Eurostat). En del av variablene omkodes derfor for å dekke ulike behov i den nasjonale statistikken og i Eurostat. Det sendes også en anonymisert fil til NSD som kan benyttes av forskere og studenter.

Hver høst publiseres resultater fra årets undersøkelse på ssb.no med fokus på årets roterende temaområde(r). Hver vår publiseres også statistikken fattigdomsproblemer basert på de faste modulene i undersøkelsen og registeropplysninger om inntekt.