Undersøkelsen dekker en rekke levekårsområder. Noen sentrale tema er med i undersøkelsen hvert år, mens andre rullerer, hovedsakelig i en treårig syklus. Årlige moduler omfatter blant annet boforhold, økonomi helse, livskvalitet, barnetilsyn og arbeidsforhold. I tillegg samles det hvert år inn nasjonale data om et levekårstema som roterer med en syklus på tre år. Disse roterende bolkene omfatter temaene boforhold (utvidet), utsatthet og uro for lovbrudd, organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, friluftsliv og idrettsaktiviteter.

Fra 2021 måtte Levekårsundersøkelsen EU-SILC tilpasses til ny rammeverksforordning for integrert europeisk sosialstatistikk. Formålet med forordningen er å øke relevansen til sosialstatistikkene gjennom en samordning på tvers av undersøkelser og land. Forordningen omfatter felles regler om blant annet populasjon, utvalgstrekking og felles definisjoner av variabler som går igjen i flere undersøkelser. Dette dokumentet beskriver endringer i det norske spørreskjema for EU-SILC i 2021 som følge av denne forordningen. I tillegg til tilpasninger til den nye rammeverksforordningen, har det blitt gjort endringer for å forbedre brukervennlighet, øke kvalitet, og redusere svarbyrden for respondentene. Endringene i spørreskjema fra 2021 innebærer både at noen tidligere spørsmål har gått ut, noen nye spørsmål har kommet til, mange spørsmål har fått endret formulering og det har blitt gjort endringer i rekkefølgen på spørsmål og bolker. I tillegg har syklusen for de ulike roterende temaene blitt endret. I årene som kommer vil de roterende bolkene av spørreskjema, både de nasjonale og de EU-forordnede, gå gjennom en tilsvarende omlegging.