Lineær regresjonsanalyse av sammenhengen mellom antall områder med levekårsproblemer og ulike egenskaper. N = 33873, R2 = 0,19
Lineær regresjonsanalyse av sammenhengen mellom antall områder med levekårsproblemer og ulike egenskaper. N = 33873, R2 = 0,19
Egenskap/uavhengig variabelEstimat1 Standardfeil
Kjønn2 0,08*0,01
Alder3
18-24 år0,25*0,02
25-29 år0,38*0,02
30-39 år0,35*0,01
40-49 år0,30*0,01
50-66 år0,26*0,01
Utdanning4
Grunnskole0,21*0,01
Videregående0,08*0,01
Helse5 0,58*0,01
Inntekt6
Laveste kvartil0,47*0,01
Nest laveste kvartil0,22*0,01
Nest høyeste kvartil0,07*0,01
Innvandrer7
Innvandrer fra EU, EØS etc.0,04**0,02
Innvandrer fra Asia, Afrika, etc.0,14*0,02
Seksuell orientering8 0,21*0,02
1* Signifikant på 1 prosentnivå. **Signifikant på 5 prosentnivå
2Referansegruppe: Menn
3Referansegruppe: 67-79 år
4Referansegruppe: Utdanning på universitets- og høyskolenivå
5Referansegruppe: God helse
6Referansegruppe: Høyeste inntektskvartil
7Referansegruppe: Ikke-innvandrer
8Referansegruppe: Heterofil
Kilde: Livskvalitetsundersøkelsen 2020 og 2021. Statistisk sentralbyrå
Standardtegn i tabeller