En tredjedel av sentre for foreldre og barn er drevet av organisasjoner, og disse har i stor grad opprettholdt driften i 2020, etter en større nedgang i 2019. Sentre for foreldre og barn er rettet mot familier med barn mellom 0-6 år, og er et hjelpetiltak der foreldrene selv ivaretar omsorgen for barna under opphold på disse sentrene. Sentre for foreldre og barn drives utelukkende av det eller av ideelle private virksomheter.

Figur 1. Oppholdsdager i sentre for foreldre og barn i barnevernet, etter eierskap. 2018-2020

I denne statistikken deler vi inn i omsorgssentre for mindreårige og i sentre for foreldre og barn, i tillegg til de ordinære barnevernsinstitusjonene.

Halvering i bruken av omsorgsentre for enslige mindreårige

I løpet av 2020 ble antall oppholdsdager redusert i alle typer institusjoner med nesten 5 prosent sammenliknet med tallet for 2019. Nedgangen er på samme nivå som den fra 2018 til 2019. Det var nær en halvering av oppholdsdagene i omsorgssentrene for mindreårige til 6 300 oppholdsdager i løpet av 2020. Omsorgssentrene utgjør nå en svært liten del av totalt 389 600 oppholdsdager i institusjonene samlet. Bruken av dette tiltaket er avhengig av hvordan migrantsituasjonen er i verden, og hvor mange som kommer til Norge. Etter 2016 har behovet for dette tiltaket blitt stadig mindre.

Nedgang i aktiviteten i ideelle barnevernsinstitusjoner

Sentre for foreldre og barn eid av ideelle hadde omtrent hadde samme aktivitetsnivå i 2020 som året før. Men samlet for alle typer institusjoner eid av ideelle organisasjoner var det en større reduksjon i aktiviteten enn i institusjoner eid av andre private.

Antall oppholdsdager i barnevernsinstitusjoner eid av private ideelle organisasjoner gikk ned fra 96 000 i 2019 til 90 100 i 2020, en reduksjon på 6 prosent. For barnevernsinstitusjoner eid av andre private, var reduksjonen noe mindre med 3 prosent, fra 128 100 til 124 300 oppholdsdager. Dette står i kontrast til året før, da andre private reduserte aktiviteten med over 9 prosent og de private ideelle hadde 4 prosent nedgang. Noe som var mer i tråd med om å øke andelen ideelle eiere på bekostning av andre private eiere av institusjonene i barnevernet.

Figur 2. Oppholdsdager i institusjoner i barnevernet, etter eierskap. 2018-2020

Fordelingen i bruken av institusjonene etter de ulike eierskapstypene var i 2020 omtrent som i årene før, se figur 2. I 2020 var 41 prosent av oppholdsdagene i offentlige institusjoner, en nedgang fra 42 prosent året før. Tilsvarende tall for ideelle var 24 prosent i 2020, noe som er en prosent høyere enn i 2018 og 2019. Andre private barnevernsinstitusjoner utgjorde 35 prosent av aktiviteten begge de siste årene.

Fordelingen av oppholdsdager for de private eierne mellom ideelle og andre private er tilnærmet uforandret den siste tiårsperioden. Vel 40 prosent i ideelle og rett under 60 prosent i andre private institusjoner for perioden 2010-2020.

Utgiftene passerte 5 milliarder

Driftsutgiftene økte med vel 6 prosent fra 2019 til 2020, til totalt 5,1 milliarder. Utgiftene knyttet til institusjoner drevet av ideelle gikk så vidt ned med 1,5 prosent, mens utgiftene til institusjoner drevet av andre private økte med 13 prosent. For de offentlige økte utgiftene med 5 prosent. Det er bare det offentlige som driver omsorgssentre for mindreårige og her er det en stor nedgang i utgiftene, som er naturlig med en halvering av aktiviteten i løpet av 2020.

Uendret antall ansatte

I 2020 var det til sammen 5 245 årsverk i institusjonene i barnevernet, omtrent som året før. I de offentlig eide institusjonene har antall årsverk økt med nesten 4 prosent, mens det var færre årsverk både i institusjoner drevet av ideelle og andre private organisasjoner sammenlignet med året før.

I løpet av 2020 har de to største utdanningsgruppene som til sammen utgjør omtrent halvparten av alle ansatte, Barnevernspedagoger og de med Annen utdanning på videregående nivå eller lavere, gått i hver sin retning. Antall barnevernspedagoger samt antall med Annen helse- og sosialfaglig utdanning eller Annen utdanning på høgskole- og universitetsnivå har økt. Mens antall ansatte med utdanning på videregående nivå eller lavere er redusert. For å kunne oppfylle kravene i den nye barnevernlovens § 5-11 om kompetanse som skal være oppfylt i 2031, er dette endringer i riktig retning.