Det var totalt 373 900 oppholdsdager i barnevernsinstitusjoner, sentre for foreldre og barn og omsorgssentre for mindreårige i løpet av 2021. Mindre bruk av institusjonene er sammenfallende med utviklingen innenfor barnevernet som helhet, der det er stadig færre barn og unge som mottar tiltak.

Offentlige institusjoner omfatter institusjonene eid av de fem statlige barnevernsregionene pluss institusjoner eid av Oslo kommune.

Ideelle og andre private institusjoner: En institusjon er ideell dersom den eies av en organisasjon som utelukkende har et ideelt formål, og eventuelt overskudd/ utbytte tilbakeføres til organisasjonens formål. Institusjonene er klassifisert på grunnlag av sektorkode i Enhetsregisteret, med noen unntak.

Ved hjelp av institusjonstype fordeles statistikken mellom Barnevernsinstitusjoner, Omsorgssentre for mindreårige og Sentre for foreldre og barn. I statistikkbanken er summen av de tre typene kalt Alle institusjoner, mens de i denne artikkelen omtales som institusjoner.

Nedgang i opphold på sentre for foreldre og barn

Den sterke reduksjonen i opphold i sentre for foreldre og barn fra 2020, fortsetter i 2021. Det var totalt 24 650 oppholdsdager i sentre for foreldre og barn i løpet av 2021. Samtidig var det en stor prosentvis økning i oppholdsdagene i omsorgssentre for mindreårige, fra 6 450 oppholdsdager i 2020 til 8 150 i 2021.

Figur 1. Oppholdsdager i institusjoner i barnevernet, etter eierskap. 2019 - 2021

Nær halvparten av oppholdsdagene i offentlige institusjoner

Fordelingen av oppholdsdagene etter institusjonenes eierskap har vært nokså lik siden 2018. Omtrent 45 prosent av oppholdsdagene er i institusjoner eid av det offentlige, 32 prosent i andre private og 23 prosent i private ideelle institusjoner. Selv om denne fordelingen holder seg har de private ideelle institusjonene hatt en større prosentvis nedgang de siste to årene. En nedgang som delvis skyldes færre oppholdsdager i sentre for foreldre og barn, men også nedgang for ideelle barnevernsinstitusjoner.

5,1 milliarder brukt på institusjoner i barnevernet

Driftsutgiftene økte med under 2 prosent i 2021. Både for institusjoner drevet av det offentlige og av ideelle private økte utgiftene med 5 prosent. For andre private institusjoner var det imidlertid en nedgang på vel 4 prosent.

Størstedelen av driftsutgiftene er lønnskostnader. I offentlige institusjoner i 2021 var 83 prosent lønnskostnader, mens andelene lønnskostnader var noe mindre i ideelle private (77 prosent) og i andre private institusjoner (75 prosent). For andre private har andelen som går til lønn vokst betydelig etter å ha ligget mellome 60 og 64 prosent fram til og med 2017.

Færre ansatte i institusjonene

Den moderate økningen i driftsutgiftene kan i tillegg til nedgang i oppholdsdager knyttes til en reduksjon i antall årsverk ved institusjonene. Det var 4 980 årsverk i institusjonene i barnevernet i 2021, det er 5 prosent færre enn i 2020. Størst reduksjon er det i de offentlige institusjonene, fulgt av andre private institusjoner, mens antall årsverk i de ideelle private institusjonene er omtrent uendret

Hvem er barn og unge i institusjonene?

Størstedelen av barn og unge i institusjoner oppholder seg i barnevernsinstitusjoner. I omsorgssentre for mindreårige var det 35 barn og unge ved utgangen av 2021, mens det i sentre for foreldre og barn var 59 barn på samme tidspunkt. I barnevernsinstitusjonene var det i hovedsak barn og unge som var 13 år og eldre. Bare 7 prosent var under 13 år av i alt 865 barn og unge som bodde i barnevernsinstitusjon ved utgangen av 2021.

I stort sett all barnevernsstatistikk er det en overvekt av gutter. Tallene for barnevernsinstitusjoner viser også en litt større andel gutter, men andelen er bare 51 prosent for 2021. Dette er den minste andelen gutter som har vært registrert siden oppstarten av denne statistikken i 2007. Andelen gutter har stort sett vært nærmere 60 prosent, med unntak av ved utgangen av 2020 da den var 53 prosent.

I omsorgssentre for mindreårige og i sentre for foreldre og barn oppholdt det seg få barn og unge ved utgangen av året. Men to trekk er tydelige. Det ene er at det i omsorgssentrene bor en overvekt av gutter som er 13 år og eldre. Det andre er at det i sentre for foreldre og barn nesten bare er barn under 13 år, noe som er i tråd med intensjonen for disse sentrene - å tilby utredning og tiltak for familier med sped- og småbarn, 0-6 år.

Flere akuttplasseringer i offentlige institusjoner

Det er ulike grunner til at opphold i barnevernsinstitusjon blir tiltaket den unge mottar fra barnevernet. Hvilken Barnevernloven (bvl) er grunnlaget for plasseringer i institusjoner gjort av barnevernet. I denne statistikken er lovhjemlene fra bvl kategorisert slik: Akutt, bvl § 4-6, 1. og 2. ledd og § 4-25, Atferd, bvl § 4-24 og § 4-26, Frivillig, bvl § 1-3, § 4-3, § 4-4 2. og 6. ledd, Omsorg, bvl § 4-12 og § 4-8) de unge plasseres etter kan fortelle noe om hva som fører til et institusjonsopphold. Ved utgangen av 2021 var de fleste plassert etter et omsorgsvedtak, fulgt av frivillige plasseringer, akuttplasseringer og færrest var atferdsplasseringer.

Ved utgangen av 2021 var mer enn 3 av 5 barn og unge med opphold i barnevernsinstitusjoner etter en akutt lovhjemmel, plassert i offentlige institusjoner. Andelen i offentlige institusjoner har økt de siste årene, etter at fordelingen mellom offentlige og private akuttplasseringer var omtrent lik i 2018.

I offentlige barnevernsinstitusjoner fordeler oppholdene seg med 10 prosent plasseringer etter atferdshjemler. Resten fordeler seg med omtrent like stor andel av akuttplasseringer (29 prosent), frivillig plasseringer (31 prosent) og omsorgsplasseringer (30 prosent). Dette er en fordeling som har vært stabil de siste årene.

Figur 2. Prosentandel barn og unge i offentlige institusjoner per 31.12.2021, etter lovhjemmel for plasseringen

I de privateide barnevernsinstitusjonene er fordelingen annerledes. Sammenlignet med figur 2 viser figur 3 at det er en større andel plasseringer etter atferds- og omsorgshjemler i private enn offentlige institusjoner, og færre akuttplasseringer.

Figur 3. Prosentandel barn og unge i private institusjoner per 31.12.2021, etter lovhjemmel for plasseringen