Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Forskning (20+)

Vis alle

Statistikk

  Andre områder

   Nettstedsøk

   Fant 64 treff for "befolkning" på nettstedet

   Sorter etter:
   • Ikke mer ensomhet enn før

    Publisert:

    . I 1980 manglet 27 prosent av befolkningen en fortrolig venn, i 2002 var andelen nesten halvert, til 14 prosent. Forskning på

   • Innvandrere tjener like mye som nordmenn uten innvandrerbakgrunn

    Publisert:

    . Innvandrere med utdanning fra videregående skole og ungdomsskole- eller lavere skolenivå utgjør en betydelig andel av den norske befolkningen med minoritetsbakgrunn

   • Historien om skatteforskningen i SSB

    Publisert:

    norske befolkningen. Et annet viktig utviklingstrekk de siste årene er det økende fokuset på internasjonal kvalitetssikring av forskningsarbeid. Også for

   • LOGG - en stor undersøkelse om livsløp, generasjon og kjønn

    Publisert:

    . Den økende andel eldre i befolkningen er en spesielt stor utfordring, blant annet med tanke på omsorgsbehovet. Dessuten er kontakten mellom generasjonene viktig i en befolkning med færre barn og flere besteforeldre (UNECE 2000, 2007). GGP oppsto i

   • Tre av ti har kjæreste

    Publisert:

    dør noe tidligere enn kvinner, er det blant eldre flere kvinner enn menn i befolkningen

   • Andelen eldre kvinner uten fortrolig venn halvert

    Publisert:

    intervjuundersøkelsene som er gjennomført i Norge med over 15.000 intervjuede. Positiv utvikling for hele befolkningen Mens andelen utviklingen i hele befolkningen i aldersgruppen 18-79 år i samme periode, er andelen uten en venn å

   • Lavere stønadsnivå kan gi færre uførepensjonerte

    Publisert:

    uførepensjonen virker inn på hvor mange som blir uførepensjonister. I dag er mer enn 10 prosent av den norske befolkningen i arbeidsfør alder uførepensjonert

   • Høy befolkningsvekst framover

    Publisert:

    ). Hovedalternativet for framskriving av befolkningen er gitt navnet MMMM, som står for mellomnivået for henholdsvis fruktbarhet, levealder, innenlands flytting og nettoinnvandring en betydelig eldre befolkning, se befolkningspyramiden. Antall personer over 67

   • Levekår i et landbruk i endring

    Publisert:

    vært forholdsvis negativ sammenlignet med den generelle befolkningen. Gårdbrukerne er blitt mer misfornøyd med linje med befolkningen for øvrig. Overtagelse av gårdsdrift et omstridt tema Artikkelen « Slekt skal følge slekters gang...» - livet på

   • Bedriftsnedleggelse gir flere lovbrudd

    Publisert:

    forskningsråd og benytter registerdata fra SSB som dekker hele den norske befolkningen. Ugifte menn under 40 Studien ser nærmere på virkningen av å miste jobben på

   • Bare begrenset rom for standardvekst innen helse- og omsorgstjenestene

    Publisert:

    . Betydelig vekst i behov for arbeidskraft Aldringen av befolkningen og ønske om standardforbedringer vil kreve en betydelig vekst i behovet for arbeidskraft til å økte behovene fram mot 2030 som utelukkende skyldes aldringen av befolkningen, dvs

   • Flere ønsker innstramning i asylpolitikken

    Publisert:

    , økte med 11 prosentpoeng i 2009 sammenliknet med året før. Om lag halve befolkningen mener at adgangen til opphold for flyktninger og asylsøkere bør strammes inn. Om lag halve befolkningen mener at adgangen til opphold for flyktninger og asylsøkere bør strammes inn. Årets undersøkelse av holdninger til innvandrere og innvandring viser

   • Yrkesaktivitet gir økte utgifter til barnehager

    Publisert:

    medføre opphopning av sosiale problemer på individnivå, har vi foretatt en inndeling av befolkningen i gjensidig utelukkende målgrupper. Vi

   • Mikrosimuleringsmodellen MOSART

    Publisert:

    ." Modellen tar utgangspunkt i administrative data for hele befolkningen i Norge og simulerer det videre gjøres for et tilstrekkelig stort utvalg, kan man si noe om utviklingen for befolkningen og grupper av befolkningen, gitt de forutsetningene man

   • Fordelingsvirkninger av offentlige tjenester når behovene varierer

    Publisert:

    når vi inkluderer verdien av offentlige tjenester i inntektsbegrepet samtidig som vi tar hensyn til behovsforskjeller i befolkningen