300866
300866
forskning
2017-03-21T08:00:00.000Z
no

The Economy of the North 2015

Publisert:

« The Economy of the North 2015», den nye ECONOR-rapporten, sammenlikner samfunnsøkonomiske forhold i Nord-Norge med nordområdene i de andre arktiske landene.

Naturressursene har stor betydning både for økonomisk verdiskaping målt ved bruttonasjonalproduktet (BNP) og for lokalbefolkningens livsgrunnlag og kultur knyttet til høsting av naturressurser. Utvinning av petroleum og mineraler er hovedkilden til økonomisk verdiskapning i Arktis, målt ved BNP. ECONOR viser at høyest BNP per innbygger er i de petroleumsrike provinsene i Russlands nordområder. Nord-Norge og nordområdene i Sverige og Finland er på et middels nivå (figur 3.10 i rapporten). Oljeinntektene i Nord-Norge kommer mindre til syne i regional statistikk sammenliknet med arktiske regioner i andre petroleumsproduserende land, da inntektene fra utvinning av råolje og naturgass i hovedsak ikke er inkludert i de enkelte fylkene, men i et eget «fylke» for kontinentalsokkelen. 

BNP sier ikke alt om levestandard: Hvem får ressursinntektene?

Høyt BNP per innbygger betyr ikke nødvendigvis et høyt nivå på disponibel inntekt og levestandard. Kapitalinntekter til eiere, ressursskatter til sentrale myndigheter og lønn til sesongarbeidere overføres ofte ut av de arktiske regionene, mens subsidier og andre overføringer og bevilgninger til offentlig tjenester og administrasjon strømmer tilbake. ECONOR-rapporten viser derfor også tall for husholdningenes disponible inntekt per innbygger, som også gjenspeiler overføringer til husholdningene i de arktiske regionene.

Petroleum i nord

ECONOR har blant annet sett på hvordan klimapolitikk kan virke inn på framtidig petroleumsutvinning i arktiske regioner fram til 2050. Klimaavgift kan føre til økt etterspørsel etter gass på verdensbasis, sammenliknet med kull til elektrisitetsproduksjon, noe som kan føre til betydelig økning i gassproduksjon i arktiske regioner. Arktis har om lag 25 prosent av verdens uoppdagede gassressurser og 11 prosent av verdens uoppdagede oljeressurser.

Klima, naturgrunnlag og turisme

Klimaendringene kan ha store konsekvenser for biologisk mangfold og sårbare arktiske økosystemer. ECONOR-rapporten presenterer en pilotstudie av hvordan biologisk mangfold kan påvirkes av klimaendringer og ulike typer naturinngrep. ECONOR-rapporten viser at turisme i Arktis er sterkt økende.

Sosiale indikatorer: Livet i nord

For å gi et mer fullstendig bilde av levekårene i Arktis, presenterer ECONOR-rapporten også sosioøkonomiske indikatorer som omfatter disponibel inntekt per person, befolkningsvekst, andel av befolkningen med høyere utdanning, kvinneandelen i befolkningen, reproduksjonsrate, demografisk avhengighet, andel i arbeidsstyrken, levealder og barnedødelighet.

Urfolksøkonomi i nord

Naturalhusholdning – jakt, fiske, reindrift og annen matforsyning til eget bruk – har stor betydning for urbefolkning og annen lokalbefolkning i Arktis, som bidrag til matforsyning, sosiale relasjoner og kulturell identitet. I dag kombinerer mange lønnsarbeid med aktivitet i naturalhusholdning. Klimaproblemene forventes å få stor virkning på det naturbaserte livsgrunnlaget, langt utover de allerede betydelige endringene som observeres i dag.

Tidligere ECONOR-prosjekter har utarbeidet rapportene “The Economy of the North” (2006) og “The Economy of the North” (2008).

 

Kontakt