Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 2101 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Norsk BNP 40 prosent over EU-snittet

  Publisert:

  økonomien, men er ikke inkludert i befolkningstallet som BNP per innbygger baseres på. Irlands høye BNP er i stor grad drevet av multinasjonale selskapers etablering av lavskattlandet

  Artikkel
 • Nær halvert besøk på bibliotek, museer og kinoer i 2020

  Publisert:

  større del av kinobesøkene I 2020 hadde 67 prosent av befolkningen vært på kino én eller flere ganger, de siste 12. – Kino er til vanlig Norges mest brukte kulturtilbud utenfor hjemmet. En relativt stor del av befolkningen var på kino i løpet av året, men

  Artikkel
 • Mindre inntekter, men større formue for pensjonistene

  Publisert:

  husholdningstyper uten eldre, grunnet sterk prisvekst og svak nominell økning i lønn og pensjoner. Sammenlikner vi med inntekten til den voksne befolkningen som er 18 vært negativ for alderspensjonistene. Til sammenligning har veksten i realinntekt for den voksne befolkning 18

  Artikkel
 • Jobbvekst og lavere ledighet i høst

  Publisert:

  etterspørsel etter arbeidskraft. I oktober utgjorde de sysselsatte 69,0 prosent av befolkningen 15-74

  Artikkel
 • Fortsatt positive holdninger til innvandrere

  Publisert:

  å så langt som mulig gi et statistisk representativt utvalg av hele befolkningen i alderen 16-79 år

  Artikkel
 • Sekularisering i Norge

  Publisert:

  Sekularisering i Norge Andelen av befolkningen som er medlem av Den norske kirke har sunket fra 85 til 72 prosent mellom 1994 og 2016. Færre. Norsk kulturbarometer sier også noe om andel av befolkningen som er medlemmer av statskirken tilbake til 1994 og forteller omtrent samme sak

  Artikkel
 • Kulturstatistikk 2020

  Publisert:

  på 43 prosent frå 2019. Lyd og bilete I 2020 høyrde 49 prosent av befolkninga

  Artikkel
 • 17,3 kilo farlig avfall per person

  Publisert:

  nøyaktig 117 prosent siden 2003. Til sammenlikning har brutto nasjonalprodukt (BNP) og befolkningen økt med henholdsvis 28 og 18 prosent i samme periode) og befolkning 2003-2020 Vis som figur Vis som tabell Kilde: Farlig avfall, Statistisk sentralbyrå

  Artikkel
 • En av ti trener aldri

  Publisert:

  Levekårsundersøkelsen om idrett og friluftsliv 2021 oppgir 58 prosent av befolkningen 16 år og eldre at de trener eller mosjonerer å trene, om det er for dyrt, og om helsen begrenser mulighetene til å trene. I befolkningen i alt er den vanligste hindringen helsebegrensninger

  Artikkel
 • Flere har brukt nærområdet til friluftslivsaktiviteter i pandemien

  Publisert:

  Flere har brukt nærområdet til friluftslivsaktiviteter i pandemien Rekordhøye 93 prosent av befolkningen har gått tur i. Befolkningens friluftslivsvaner har endret seg under pandemien. Det viser de nyeste tallene fra

  Artikkel
 • Barn i vedvarende lavinntekt klarer seg litt dårligere i utdanning og arbeid

  Publisert:

  sentralbyrås Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. Datagrunnlaget dekker hele befolkningen, og bygger på ulik for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sammenlignet med øvrig befolkning. Lukk for innvandringskategori og lavinntekt, og her ser vi at

  Artikkel
 • Få voksne i jobb i lavinntektshushold med barn

  Publisert:

  også kraftig overrepresentert blant lavinntektshusholdninger, og inntektsmobiliteten er klart mindre i denne gruppen enn i resten av befolkningen tilhører befolkningen eksklusive innvandrere (56 prosent). Figur 1. Andel voksne i lavinntektshusholdninger med barn, etter prioritert arbeidsstyrkestatus og innvandringskategori, november 2019 Vis som figur Vis som tabell

  Artikkel
 • Foreløpige tall på 250m-ruter

  Publisert:

  både til analyse av befolkningens geografiske spredning og endringer i denne. Eksempler på dette er analyser som ser: Befolkning, Statistisk sentralbyrå. Tabellen over viser hvordan antall ruter fordeler seg på

  Artikkel
 • Prisvekst på kollektivtransport

  Publisert:

  styre befolkningen mot lavutslippsalternativer. Målet er å halvere utslippet fra transportsektoren innen 2030 sammenliknet med 2005. For å nå dette

  Artikkel
 • Unge som faller utenfor og deres inntektsutvikling

  Publisert:

  tilhøre gruppen med vedvarende lavinntekt Person som over en treårsperiode i gjennomsnitt har hatt mindre en 60 prosent av medianinntekten i befolkningen 364 000 kroner i 2019, et beløp som er 7 000 kroner høyere enn medianen for befolkningen i alderen 18-66 år. Det aller meste av inntektsveksten for 1990

  Artikkel