Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 84 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Flere innvandrerbarnefamilier med lavinntekt

   Publisert:

   forekomsten av lavinntekt blant barnefamilier. Ser vi på andelen barn med vedvarende lavinntekt innen landets fylker, er det Oslo og flere av fylkene på- og Mellom-Amerika i flere byer. Oslo er i en særstilling. Målt gjennom fireårs-perioden 2009-2012 har hovedstaden om lag 91 000 barn. Av disse har 31

   Artikkel
  • Nesten alle i arbeid – store inntektsforskjeller

   Publisert:

   sosial bakgrunn. Oslo: NIFU skriftserie. Ryan, C. (2012). Field of Degree and Earnings by Selected Employment characteristics: 2011. USA: U.S. Census Bureau

   Artikkel
  • Sterk inntektsvekst - forskjeller består

   Publisert:

   . Husholdningene i Akershus, Oslo og Rogaland kom best ut etter skatt, mens de i Hedmark, Oppland og Nord-Trøndelag lå lavest. Totalforbruket i husholdningene er høyest i tettbygde strøk, 388 500 kroner i snitt. Boutgiftene er størst i Oslo, Bergen og Trondheim

   Artikkel
  • Forbruksundersøkelsen 2012

   Dokumentasjon av datainnsamling, analyse av datakvalitet og beregning av frafallsvekter

   Publisert:

   år deltatt. Svarprosenten fordelt etter husholdningstype varierer fra knappe 43 prosent for husholdninger med bare en person til vel 56 prosent for par uten hjemmeboende barn. Oslo kom

   Publikasjon
  • Barnefamilier særlig utsatt på boligmarkedet - Personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet, etter husholdningstype ogkommunestørrelse (innbyggere per 1. januar 2011). Personer i studenthusholdninger holdt utenfor. 2011

   Publisert:

   >399991 Oslo Bergen Trondheim Stavanger Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent 1Oslo, Bergen, Tondheim og Stavanger

   Artikkel
  • Et regionalt perspektiv på fattigdom

   Publisert:

   . Oslo er det fylket i landet som har den høyeste andelen fattige, uavhengig om vi benytter en region- eller landsspesifikk fattigdomsgrense. Ved å benytte regionspesifikke fattigdomsgrenser reduseres andelen fattige i alle fylker utenom Akershus og Oslo, sett i forhold til det vi finner ved å

   Artikkel
  • Økt inntekt etter skatt ved passert pensjonsalder

   Publisert:

   sammenlignet med resten av kullet. Medianinntekten var den nest høyeste i 2012, bare slått av Oslo. Lavest inntekt blant 1942-kullet i 2012, var det blant de som bodde i Oppland

   Artikkel
  • Gjennomsnittlig bruttoinntekt, 2000

   Publisert:

   . Vi kan derfor ikke si noe om hvorvidt lønnsinntekten som inngår i bruttoinntekten stammer fra heltids- eller deltidsarbeid. Oslo. I snitt hadde nordtrønderne 196 600 kroner i inntekt i 2000. I andre enden finner vi Oslo, der innbyggerne hadde en gjennomsnittsinntekt på

   Artikkel
  • Mange låner mye

   Publisert:

   tidligere har bodd spredt, mens de seinere har konsentrert seg om Oslo og Akershus. Dette kan ha økt lånebehovet for sistnevnte gruppe. Gruppene med bakgrunn viser seg tydelig i Oslo, men også for eksempel Drammens bokonsentrasjon av innvandrere er kjent. Men situasjonen er vesentlig mer problematisk i andre

   Artikkel
  • Uforutsigbar økonomi kan være like ille som stabil lavinntekt

   Publisert:

   . Unge personer bosatt i Oslo, sosialhjelpsmottakere, leietakere og innvandrere fra Asia, Afrika og europeiske land utenfor EU er blant disse utsatte gruppene

   Artikkel
  • Boligutgiftene i Norge på 1990-tallet

   Systematiske observasjoner av livsfase, geografi og husholdningstype

   Publisert:

   . Oslo og Akershus har høy boutgiftsbelastning (boutgift sett i forhold til inntekt

   Publikasjon
  • Vedvarende økonomisk fattigdom blant innvandrere

   En empirisk analyse for perioden 1993-2007

   Publisert:

   . Videre finner vi at det er større fattigdom blant innvandrere bosatt i Oslo enn blant innvandrere bosatt i ikke-sentrale strøk, selv når vi ser på

   Publikasjon
  • Barnefattigdom, et innvandrerproblem

   Publisert:

   . Hver tredje innbygger under 25 år i Oslo er enten innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre. Dette fremgår i rapporten

   Artikkel
  • Dobbelt så høye inntekter i Bærum som i Beiarn

   Publisert:

   kommuner vil enkeltpersoner med svært høye inntekter gi store utslag på gjennomsnittet. Oslo på topp blant fylkene Nord. I andre enden finner vi Oslo, der innbyggerne hadde en gjennomsnittsinntekt på

   Artikkel
  • Færre samboere enn gifte har felles økonomi

   Publisert:

   ): Kvinnenes rolle i norsk økonomi (foreløpig tittel). Under utgivelse, Oslo: Universitetsforlaget. Noack, T. (2010): En stille revolusjon. Det moderne samboerskapet i Norge . Dr. philos. avhandling, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Sosial- og helsedirektoratet (2004): Rundskriv

   Artikkel