Sterkest sysselsettingsvekst i Oslo

Publisert:

Antall sysselsatte med arbeidssted i Oslo økte med 1,9 prosent mellom 4. kvartal 2018 og samme kvartal i 2019. På landsbasis økte sysselsettingen med 23 500 personer i samme periode, som tilsvarer en vekst på 0,9 prosent.

I Oslo var det kvinner som sto for størsteparten av veksten med 2,3 prosent, noe som er høyeste vekst for kvinner blant alle landets fylker. Dette gjenspeiler seg også i tallene over sektor i Oslo, hvor kommunal sektor, som er en kvinnedominert sektor, hadde størst vekst med 3,4 prosent. I tillegg til Oslo hadde også Akershus god vekst i sysselsettingen med 1,5 prosent viser statistikken Sysselsetting, registerbasert.

Rogaland hadde en reell vekst på 1,5 prosent i denne perioden, men siden SSB har sluttet å omkode plasseringen av virksomheter i næringene tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass og cateringvirksomhet til sokkelen og medfører det at en rekke sysselsatte som tidligere var registrert på sokkelen, er blitt plassert på fastlandet fra og med 4. kvartal 2018. For 4. kvartal 2019 påvirker dette i hovedsak sysselsettingsveksten i Rogaland og på sokkelen. I statistikken får Rogaland en ikke-reell vekst på 2,1 prosent etter arbeidssted. Tallene etter bosted påvirkes ikke av denne endringen.

Endring av praksis for koding av arbeidssted til sokkelen

Virksomheter i næring 09.1 Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass får landkode av Enhetsregisteret, selv om arbeidet ofte foregår på sokkelen. Det samme kan også forekomme innenfor andre næringer. Tidligere ble virksomheter SSB anså at tilhørte sokkelen omkodet. Dette har SSB nå sluttet med, bl.a. fordi dette ikke var konsekvent, gjaldt i hovedsak næring 09.1 (og i liten grad virksomheter i andre næringer) og var basert på virksomheter SSB kjente til og omfatter dermed ikke alle. Dette har resultert i en justering som medfører at en rekke arbeidsforhold som tidligere var registrert på sokkelen er blitt plassert på fastlandet fra og med 4. kvartal 2018 (hovedsakelig næring 09.1) og fra og med 4. kvartal 2019 (hovedsakelig næring 09.1 og næringer knyttet til cateringvirksomhet). Dette har dermed gitt en ikke reell nedgang i antall sysselsatte på sokkelen og en tilsvarende ikke-reell økning i andre fylker, i hovedsak Rogaland. Endringen omfatter om lag 6500 lønnstakere 4. kvartal 2018 og 2000 lønnstakere 4. kvartal 2019. Tallene etter bosted påvirkes ikke av denne endringen.

Sterk vekst i bergverksdrift og utvinning

Næringen bergverksdrift og utvinning hadde en vekst på 8,1 prosent fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2019. Informasjon og kommunikasjon hadde også god vekst med 5,2 prosent. I varehandel er det omtrent 3 300 færre sysselsatte i 4. kvartal 2019 enn i samme kvartal året før, som tilsvarer en nedgang på 1 prosent. Næringene forretningsmessig tjenesteyting og transport og lagring har også færre sysselsatte i samme periode, med en nedgang på henholdsvis 1 og 0,5 prosent.

Figur 1. Prosentvis endring i antall sysselsatte (15-74 år) fra 4. kv. 2018 til 4. kv. 2019, etter næring og kjønn

Begge kjønn Menn Kvinner
Personlig tjenesteyting 1.1 0.8 1.3
Helse- og sosialtjenester 0.8 2.0 0.6
Undervisning 1.5 1.4 1.6
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 0.3 0.0 0.6
Forretningsmessig tjenesteyting -1.0 -1.9 0.2
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 1.3 0.8 2.1
Finansiering og forsikring 1.9 2.2 1.6
Informasjon og kommunikasjon 5.2 5.1 5.6
Overnattings- og serveringsvirksomhet 2.4 2.2 2.6
Transport og lagring -0.5 -0.6 -0.2
Varehandel, reparasjon av motorvogner -1.0 -0.4 -1.6
Bygge- og anleggsvirksomhet 1.8 1.6 4.3
Elektrisitet, vann og renovasjon 2.6 2.2 4.0
Industri 0.9 0.7 1.6
Bergverksdrift og utvinning 8.1 8.3 7.3
Jordbruk, skogbruk og fiske 0.0 0.3 -0.9
Alle næringer 0.9 1.0 0.8

Størst andel av menn jobber heltid i Rogaland

Rogaland er fylket hvor den største andelen av mannlig lønnstakere jobber heltid. I 4. kvartal 2019 jobbet i overkant av 85 prosent av menn heltid, tett fulgt av Oslo, hvor 84,4 prosent av de mannlige lønnstakerne jobber heltid. Lønnstakere med arbeidssted i Oslo er de med høyest andel som jobber heltid blant kvinner. Her jobber 73,8 prosent av kvinnelige lønnstakere heltid.

Andelen som jobber heltid varierer stort mellom kjønnene i de ulike fylkene. Mens det i Oslo er omtrent 10 prosentpoeng forskjell mellom kvinner og menn som jobber heltid i 4. kvartal 2019, er det for eksempel i underkant av 30 prosent forskjell i Vest-Agder. Finnmark har også relativ liten forskjell i andelen som jobber heltid med 16 prosentpoeng.

Justering av metode for arbeidstid

Etter fjorårets publisering har metoden som imputerer arbeidstid blitt forbedret, og alle tabeller med arbeidstid har blitt oppdatert med nye tall. Justeringen har medført at heltidsandelen i 4. kvartal 2018 økte fra 67,6 til 71,1, som tilsvarer i overkant av 5 prosent flere heltidsansatte enn tidligere. I samme kvartal for 2016 og 2017 har andelen heltidsansatte økt med omtrent 6 prosent. Beskrivelse av metoden finnes i denne artikkelen

Faktaside

Kontakt