Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Befolkning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 321 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Stadig mest innvandring fra Polen

   Publisert:

   2014 98.61 183.59 114.61 95.46 2015 101.54 205.36 135.95 91.90 Oslos andel av landets innvandrere synker Den andelen som innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjør av befolkningen, er mye større i Oslo, med 32,5 prosent, enn i noen annen kommune i Norge. Dette er ganske nøyaktig det dobbelte av andelen i

   Artikkel
  • Fedrekvoten – mer populær enn noen gang

   Publisert:

   fylkene som har størst andel menn som tar full fedrekvote eller mer. Det gjelder Sør-Trøndelag, Akershus, Rogaland og Hordaland. Oslo er den eneste av Norges 58.4 67.9 Oppland 60.5 70.8 Hedmark 61.1 69 Oslo 60 67.2 Akershus 65.1 73.4 Østfold 55.6 64.6 Tilbakeblikk Før 1977 fantes det svært få

   Artikkel
  • Den låge folkeveksten held fram

   Publisert:

   . Den viktigaste årsaka er høg innvandring i høve til folketalet. Deretter følgde Akershus og Oslo 0.48 Buskerud 1.53 0.11 Oppland 0.78 -0.25 Hedmark 1.00 0.08 Oslo 0.95 0.36 Akershus 0.48 2.15 Østfold 0.61 0.48 Heile landet 1.64 0.00 Opprydding i folkeregisteret Personar som er i landet kortare enn seks

   Artikkel
  • Mange innvandret til arbeid og familie

   Publisert:

   innvandrere velger å forlate Norge jo lenger de har bodd her. Flest familieinnvandrere bor i Oslo Hvor innvandrere bor i Norge varierer etter innvandringsgrunn trekk antas mønsteret å være ganske likt fem år seinere. For den største gruppen av familieinnvandrere bodde det flest i Oslo og i flere nabokommuner. Også

   Artikkel
  • Folke- og boligtellingen, hovedtall (opphørt)

   Hvor bor egentlig studentene?

   Publisert:

   . Trondheim får en økning i folketallet på 12 500, Oslo, 9 200, og Bergen, 8 100. Også i Tromsø, Kristiansand og Lillehammer er forskjellen større i byer med universiteter og høyskoler. I Oslo er det for eksempel om lag 70 000 studenter

   Statistikk
  • Irakere i Norge – et demografisk portrett

   Publisert:

   . Flest bor i Oslo og Østfold. Utdanningsnivået er lavt, men nær gjennomsnittet for flyktninger største innvandrergruppen med flyktningbakgrunn, etter somaliere – over 22 000. Flest bor i Oslo og Østfold. Utdanningsnivået er lavt, men

   Artikkel
  • Hvor mange innvandrere er det – og blir det – i Norge?

   Publisert:

   Innvandrere og norskfødte barn i prosent av samlet folkemengde i Oslo i 2011 og 2040, framskrevet i tre alternativer Registrert 2011 Framskrevet 2040 Lavalternativ LLML Hovedalternativ MMMM

   Artikkel
  • Slik lages befolkningsframskrivingene

   Publisert:

   . Folketallet summeres så til fylker og fordeles deretter på kommuner og bydeler i Oslo. Tidshorisonten i BEFREG er kortere enn i BEFINN

   Publikasjon
  • Få har mange, mange har få

   Publisert:

   , særlig i Oslo og kommunene rundt hovedstaden. Av hele innvandrerbefolkningen bor 32 prosent i Oslo. Ser vi bare på dem som kommer fra Asia, Afrika og Latin-Amerika, er andelen 40 prosent. Blant disse innvandrernes etterkommere er andelen som bor i Oslo, 50 prosent

   Artikkel
  • Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning (opphørt)

   Flest menn sysselsatt nesten overalt

   Publisert:

   10 i Rogaland og ytterligere 6 på Vestlandet ellers. Store forskjeller i Oslo Sysselsettingsprosenten for Oslo med de laveste kommunetallene. Bydelene i Oslo ytre by har en høyere andel innbyggere i de eldste aldersgruppene enn bydelene i indre by, og det er blant de eldste sysselsettingen i gjennomsnitt er lavest

   Statistikk
  • Nora og William på navnetoppen i fjor

   Publisert:

   skrivemåter topper som tidligere i Oslo. Ellers merker vi oss at Noah er på førsteplass i Hedmark, Mikkel på

   Artikkel
  • Monitor for sekundærflytting

   Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge 1999-2008

   Publisert:

   også færre som flytter til Oslo, spesielt bosettingsåret. Fra år 2 og utover går imidlertid opp mot en tredjedel av sekundær-flyttingene til Oslo. Og her er det svært liten variasjon mellom kohortene

   Publikasjon
  • Laveste nettoinnvandring på ti år

   Publisert:

   : Nettoinnflyttingen til Oslo er halvert Figur 1 Figur 2 Figur 3 Kraftig økning fra Asia, kraftig nedgang fra Europa Nettoinnvandringen av asiatiske statsborgere

   Artikkel
  • Bosniere – integreringsvinnerne?

   Publisert:

   fått tildelt bosted, og de er mindre preget av flytting til Oslo. Bare 19 prosent, som blant de fem. Det bor flest med innvandrerbakgrunn fra Bosnia-Hercegovina i Oslo, totalt 3 400 personer. Disse

   Artikkel
  • Monitor for sekundærflytting

   En deskriptiv analyse av sekundærflyttinger blant flyktninger bosatt i Norge i 1996-2005

   Publisert:

   ) For 2005 var hovedmønsteret i sekundærflyttingene det samme i 2005 som årene før, med nettoinnflytting til Oslo. Sammenlignet med tidligere års flyttinger, økte innflyttingen til både Oslo og Akershus i 2005, etter en midlertidig nedgang i innflyttingen til Oslo i 2004

   Publikasjon