Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 123 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Hver fjerde innvandrer overkvalifisert i jobben?

   Publisert:

   /overkvalifisering-blant-innvandrere-2007-2012 Meld. St. 30 (2015-2016). (2016). Fra mottak til arbeidsliv - en effektiv integreringspolitikk. Oslo: Justis- og: Samordnet innsats for voksnes læring. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20152016/id2476199

   Artikkel
  • Folke- og boligtellingen, pendling (opphørt)

   En av tre sysselsatte er pendlere

   Publisert:

   . Oslo og de andre store byene har størst innpendling, og de fleste pendlerne kommer fra omegnskommunene. Størst innpendling til storbyene Oslo er uten sammenligning den kommunen som hadde størst innpendling

   Statistikk
  • Store forskjeller i innvandrersysselsetting

   Publisert:

   . På denne måten kan vi si mer om i hvilken grad for eksempel irakere i Oslo skiller seg fra irakere i Drammen eller i Bergen. I Sandnes, Stavanger og i Akershus-kommuner nord og vest for Oslo er sysselsettingen i de 17 utvalgte gruppene gjennomgående

   Artikkel
  • Færre bedrifter uten innvandrere

   Publisert:

   henholdsvis 76 og 79. Sammenlikner vi kommunene Oslo og Bergen, har bedrifter i Oslo klart høyest andel innvandrere, men når vi ser det i forhold til innvandrerandelen i befolkningen, finner vi at indikatoren for Bergen (98) er høyere enn for Oslo (86

   Artikkel
  • Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

   Publisert:

   . Oslo har den laveste andelen i offentlig forvaltning sett under ett, men den høyeste andelen i statlig forvaltning. Forfatter. Oslo har den laveste andelen i offentlig forvaltning sett under ett, men den høyeste andelen i statlig forvaltning. Forfatter

   Artikkel
  • Høy utdanning og godt arbeidsmiljø bidrar til et langt liv

   Publisert:

   yrkesgruppering i offentlig norsk statistikk: Systematisk fortegnelse over yrkesområder, yrkesgrupper og yrker med kodenummer og definisjoner. Oslo

   Artikkel
  • Nesten alle i arbeid – store inntektsforskjeller

   Publisert:

   sosial bakgrunn. Oslo: NIFU skriftserie. Ryan, C. (2012). Field of Degree and Earnings by Selected Employment characteristics: 2011. USA: U.S. Census Bureau

   Artikkel
  • Sterk inntektsvekst - forskjeller består

   Publisert:

   . Husholdningene i Akershus, Oslo og Rogaland kom best ut etter skatt, mens de i Hedmark, Oppland og Nord-Trøndelag lå lavest. Totalforbruket i husholdningene er høyest i tettbygde strøk, 388 500 kroner i snitt. Boutgiftene er størst i Oslo, Bergen og Trondheim

   Artikkel
  • Innvandrerandeler blant ansatte i bedrifter

   Publisert:

   henholdsvis 76 og 79 i disse årene. Av kommunene Oslo, Bergen og Trondheim har bedrifter i Oslo klart høyest andel innvandrere, men når vi ser det i forhold til innvandrerandelen i befolkningen, finner vi at indikatoren for Bergen (98) er høyere enn for Oslo (86

   Publikasjon
  • Regionale strømmer på arbeidsmarkedet

   Publisert:

   , høyest i Oslo og Akershus, mens Telemark hadde den høyeste andelen arbeidsledige innflyttere, høyest i Oslo og Akershus, mens Telemark hadde den høyeste andelen arbeidsledige innflyttere

   Artikkel
  • 9 700 flere avtalte årsverk i kommunene

   Publisert:

   * Oslo er kun inkludert i fylkeskommunene for videregående opplæring. 7 160 av økningen på 9 690 avtalte årsverk i kommunene fra 2005 til 2006 kom i helse- og sosialtjenester, og da spesielt i pleie- og omsorg opplæring som er inkludert i fylkestallene for Oslo. Tannhelsetjenesten i enkelte fylker, herunder Oslo, er organisert som egne foretak og

   Artikkel
  • Virksomhetene ansetter flere innvandrere

   Publisert:

   ansatte. Nytten av variabelen kan illustreres gjennom et konkret eksempel. Virksomheter i Oslo med minst ti ansatte har omtrent dobbelt så høy 113 i 2012. Også blant disse innvandrerne lå de ovennevnte fylkene høyt, alle med indikatorer over 100. Virksomhetene i Vest-Agder, Østfold og Oslo hadde

   Artikkel
  • Reguleringer av arbeidsmarkedet – ubetinget positivt?

   Publisert:

   . Haraldsen, Kristine ( publiseres i 2015): Coordination in Norway. Universitetet i Oslo. Kommer som masteroppgave i 2015. Krugman, P.R. (1994): «Past and

   Artikkel
  • Sykefravær og uførepensjon blant innvandrere ansatt i storbykommuner

   Publisert:

   . Det er utarbeidet tall for de tre kommunene Oslo, Bergen og Stavanger. For å få uførepensjoneringsmønsteret i Oslo, Bergen og Stavanger med landet som helhet. For å belyse flere sider ved de ansattes tilknytning til

   Publikasjon
  • Unge menn skader seg oftest på jobb

   Publisert:

   (Mastrangelo mfl. 2010). En studie med tall fra Oslo oppgav 2 prosent (Gravseth mfl. 2003). Tallene for Oslo er imidlertid ikke representative for landet, med en overvekt av personer i lite skadeutsatte tjenesteytende i Oslo) og LKU (levekårsundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå). I HUBRO er forekomsten rapportert å være nær 60 prosent (Mehlum mfl. 2006), mens

   Artikkel