91143
91143
friartikkel
2011-07-01T20:28:00.000Z
no

Boligprisindeksen

Regneeksempler

Publisert:

Utregning av prosentvis endring

Ved bruk av indeksene for justeringsformål, har en ofte behov for å få fram den prosentvise endring i indeksen over et gitt tidsrom. I eksempelet nedenfor har vi gitt endringen i prosent fra 1. kvartal 2003 til 4. kvartal 2010 for boligprisindeksen.

1. kvartal 2003: 83,3 (indeks)

4. kvartal 2010: 140,5 (indeks)

Stigning i poeng: 140,5-83,3=57,2

Stigning i prosent: (57,2 *100) / 83,3 = 68,67

Stigningen i boligprisindeksen fra 1. kvartal 2003 til 4. kvartal 2010 er tilnærmet 68,7 prosent.

Utregning av nytt kronebeløp ved bruk av prosentvis endring i boligprisindeksen

Stigning i prosent: 68,67

Beløp for justering: 1 000 000 kroner

Økning i kroner: (1 000 000 * 68,67)/100 = 686 700,-

Nytt beløp er da 1 000 000 kroner + 686 700 kroner = 1 686 700 kroner

Alternativ metode ved å bruke indeksene direkte: 1 000 000 * (140,5/83,3) = 1 686 675

Nytt beløp etter justeringer er tilnærmet 1 686 675 kroner

Omregning til annen jevnføringsbasis

I enkelte situasjoner har man behov for å operere med en annen jevnføringsbasis enn enn den som brukes i tabellene til SSB. I eksempelet nedenfor har vi vist omregning fra indeks med 2005 = 100 til indeks med 1992 = 100 for indekstallet i 4. kvartal 2008.

Gjennomsnitt 1992: 34,3 (indeks)

4. kvartal 2008: 118,1 (indeks)

Indekstallet per 4. kvartal 2008 med 1992 = 100: (118,1/34,3) * 100 = 344,3

Kontakt