Kjerneoppgavene til SSB er beskrevet i statistikkloven. SSB er ifølge statistikkloven det sentrale organ for utarbeiding og spredning av offisiell statistikk, og skal kartlegge og prioritere behovet for offisiell statistikk, ha ansvar for å samordne offisiell statistikk som blir utarbeidet av forvaltningsorganer og ha hovedansvaret for internasjonalt statistisk samarbeid. SSB skal også legge til rette for utlevering av data og statistikk til forskning og offentlig planlegging.

I tillegg skal SSB levere forskning og analyser som skal støtte opp under statistikkproduksjonen, og som skal være til nytte for forvaltningen, Stortinget, partene i arbeidslivet, media og allmenheten forøvrig.