I forarbeidene til den nye statistikkloven (tilgjengelig på lovdata.no) som ble vedtatt av Stortinget i juni 2019, ble det drøftet at disse to rollene gjensidig skal understøtte hverandre. 

Statistikk er ifølge statistikkloven «tallfestede opplysninger om en gruppe eller et fenomen, som framkommer ved sammenstilling og bearbeiding av opplysninger om de enkelte enhetene i gruppen eller et utvalg av disse enhetene, eller ved systematisk observasjon av fenomenet». Videre skal offisiell statistikk ha allmenn interesse, utarbeides på et uavhengig grunnlag og tilfredsstille internasjonalt utviklede kvalitetskrav.

Forskning er mer nyskapende i sin natur. Stortinget valgte å videreføre forskning som en viktig oppgave i SSB, blant annet fordi forskning bidrar til å videreutvikle statistikken. I retningslinjene fra Finansdepartementet står det også at SSB skal drive forskning og analyse som retter seg mot regjeringen, sentralforvaltningen, Stortinget og partene i arbeidslivet som grunnlag for politiske beslutninger. Forskning fra SSB skal også bidra til generell samfunnsdebatt. Debattene i seg selv kan gi mer innsikt for det brede publikum og for videre forskning.

Forskning og statistikk fra SSB skal altså leve i et samspill. Den første bringer ny kunnskap som kan utfylle bildet i eksisterende statistikk, og på lengre sikt kan forskningen og debatten som følger i kjølvannet bidra til å videreutvikle statistikkene.

Finansdepartementet har gitt SSB egne retningslinjer (tilgjengelig på regjeringen.no). I disse stilles krav til forskningen som skal foregå i institusjonen. SSB har fra 2020 også utgitt en egen årsrapport som gjennomgår leveransene fra Forskningsavdelingen i SSB.

SSBs strategi og årsrapportene til Finansdepartementet om virksomheten inneholder mer om prioriteringer innenfor statistikk og forskning.