Ikke innsyn i personopplysninger hos SSB

Du har ikke krav på å få vite hva som er registrert om deg i SSB

Opplysningene hos SSB blir ikke brukt til å fatte vedtak som direkte angår den enkelte, men blir kun brukt til å sette opp statistiske tabeller der det ikke er mulig å trekke ut opplysninger om enkeltpersoner.

Dersom du er registrert hos en behandlingsansvarlig, har du som hovedregel rett til å få vite hva som er registrert om deg (personvernforordningen artikkel 15). Det er imidlertid gjort unntak i personopplysningsloven § 17 for slikt innsyn dersom personopplysningene utelukkende behandles for statistiske formål og behandlingen ikke får noen direkte betydning for den registrerte.

Behandling av personopplysninger hos SSB

SSB foretar to typer behandling av personopplysninger innenfor rammen av statistikkloven:

  • Utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk
  • Forskning og analyse

Behandlingsansvarlig er administrerende direktør i SSB. Det daglige ansvar for den behandlingsansvarliges plikter er tillagt SSBs sikkerhetsrådgiver og den enkelte seksjonsleder.

Opplysningene som inngår i behandlingene hos SSB er av tre kategorier:

  • Opplysninger vi henter direkte fra den enkelte registrerte i form av spørreundersøkelser, typisk opplysning om atferd og holdninger til sentrale samfunnsspørsmål.
  • Opplysninger vi henter fra næringslivet, f.eks. ansattopplysninger fra arbeidsgivere, kundeopplysninger mv.
  • Opplysninger vi henter fra administrative systemer i offentlig forvaltning, f.eks. fra skattemyndighetene (inntekt), NAV (trygd/sysselsetting), skoleverket (utdanning) og folkeregisteret.

Ikke personopplysninger i SSBs statistikk

SSB utvikler, utarbeider og formidler statistikk som ikke inneholder personopplysninger. Statistikkloven åpner også for at SSB kan gi offentlige organer og forskere tilgang til opplysninger for bruk i statistikk, analyse og forskning. Opplysninger vi deler vil være avidentifisert eller anonymisert. Dersom opplysningene er samlet inn med samtykke (frivillig undersøkelse), vil det i forbindelse med innsamling alltid innhentes samtykke fra deltakerne til all behandling som skjer, herunder opplyses om opplysningene skal utleveres til andre, hvem dette er, i hvilken form opplysningene utleveres og til hvilket formål.

Informasjon i forkant av alle personundersøkelser

I forkant av alle undersøkelser hvor SSB henter opplysningene direkte fra privatpersoner, vil deltakerne motta nærmere informasjon om undersøkelsen.

Deltakerne får opplyst navnet på undersøkelsen, formålet med undersøkelsen, hvilke tema vi kommer til å spørre om, hvordan undersøkelsen gjennomføres og hvor lang tid det tar, hvor lenge og hvordan opplysningene skal oppbevares og om opplysningene skal deles med andre. Dersom vi skal koble svarene fra deltakerne med andre registeropplysninger vi har tilgang til, vil vi opplyse om hva som kobles. Det gis også informasjon om dine rettigheter til å nekte å delta og at du når som helst i intervjuet eller i ettertid kan trekke deg fra undersøkelsen og kreve at opplysningene du har gitt i undersøkelsen skal slettes.

Behandling av personopplysninger for utarbeidelse av offisiell statistikk og forskning/analyse har hjemmel i statistikkloven, og i tilfeller hvor vi henter opplysninger fra andre kilder (typisk andre offentlige forvaltningsorgan) vil den registrerte ikke bli informert om dette.

Intervju av barn og unge

Dersom vi skal intervjue barn under 15 år, vil all kontakt skje via foresatt. Ved intervju av ungdom 15-17 år kontakter vi personen direkte, men foresatt vil i forkant motta egen informasjon og vil ha mulighet til å nekte deltakelse.

Personprofiler i SSB

Når SSB gjennomfører personundersøkelser, trekkes det normalt et tilfeldig utvalg personer fra folkeregisteret.

Utvalget bygger på statistikkfaglige kriterier med hensyn til kjønn, alder og bosted slik at de som trekkes ut skal være representative for den norske befolkning.

Dersom utvalget i enkeltundersøkelser også bygger på andre typer bakgrunnsopplysninger (eksempelvis utdanning og inntekt), opplyses det om dette i forbindelse med den aktuelle undersøkelsen.

Mangelfulle opplysninger skal rettes

Det er i SSBs interesse at alle opplysningene som ligger til grunn for statistikken er korrekte, og vi bruker store ressurser på å kvalitetssikre opplysninger.

Formålet med vår behandling av personopplysninger er å utarbeide offisiell statistikk – det vil si informasjon om grupper av personer og ikke opplysning om identifiserbare enkeltpersoner – slik at opplysning om den enkelte isolert sett ikke er interessant. Dersom det hos SSB er registrert en mangelfull opplysning om en person, vil dette ikke få betydning for formålet med behandlingen – og heller ingen betydning for den registrerte. Dersom SSB oppdager en mangelfull opplysning, vil vi imidlertid alltid rette den slik at statistikkgrunnlaget blir mest mulig korrekt.

Personopplysninger pseudonymiseres og lagres for framtidig bruk eller slettes

Opplysninger som ikke lenger er nødvendige for å utarbeide statistikk, blir slettet eller avlevert til Riksarkivet i medhold av arkivlova.

For at SSB skal kunne lage sammenhengende statistikk og kunne sammenstille ulike statistikker med hensyn til emne og tidsperiode, vil det normalt være nødvendig at personopplysningene lagres for framtiden. Da vil opplysningene som hovedregel være oppbevart slik at identiteten er skjult ved at navn og adresse er slettet, og fødselsnummeret er erstattet av et statistikknummer (pseudonym). Statistikknummeret gjør det mulig å koble opplysningene uten at de som utarbeider statistikken kjenner identiteten til de registrerte.

For enkeltstående undersøkelser og/eller hvor det ikke er nødvendig av hensyn til statistikken å oppbevare personopplysninger, vil opplysningene bli slettet, anonymisert eller avlevert til Riksarkivet etter bruk.

For frivillige undersøkelser er det den registrertes samtykke som avgjør hvor lenge og i hvilken form opplysningene lagres. Dersom opplysningene ikke skal slettes/anonymiseres umiddelbart etter at undersøkelsen er ferdig, vil dette klart og tydelig framgå av informasjonen deltakerne mottar og samtykker til i forkant av undersøkelsen.

Se også