SSB gjennomfører i hovedsak tre typer undersøkelser:

  • registerbasert undersøkelse
  • opplysningspliktig undersøkelse
  • frivillig (samtykkebasert) undersøkelse

Registerbasert undersøkelse 

Ved registerbasert undersøkelse henter SSB data fra andre offentlige instanser, dette kan eksempelvis være Skattedirektoratet og NAV. Dette gjennomføres ved store dataoverføringer til SSB, og det vil ikke være mulig å reservere seg mot at enkeltpersoner er med i datagrunnlaget.

Opplysningspliktig undersøkelse

SSB henvender seg også i stor grad til den enkelte statistiske enhet, dvs. foretak og privatpersoner. Dette gjøres ved bruk av spørreskjema eller direkte intervju. Det er særlig næringslivet som er gjenstand for slike undersøkelser, men i noen tilfeller kan du også som privatperson få slike henvendelser fra SSB.

Noen av våre undersøkelser anses å ha så stor samfunnsnyttig verdi at de gjennomføres med oppgaveplikt, det vil si at det er lovpålagt å delta i undersøkelsen. Dette gjelder i all hovedsak overfor næringslivet, med unntak av ”Arbeidskraftundersøkelsen” og ”Prisindeks for nye eneboliger”. Disse to undersøkelsene retter seg mot privatpersoner og er oppgavepliktige. I de tilfeller hvor du er pliktig å delta i undersøkelsen, vil det være uttrykkelig opplyst om dette.

Frivillig (samtykkebasert) undersøkelse

I våre frivillige undersøkelser er det selvsagt frivillig å delta, men det er ikke mulig på forhånd å registrere en generell reservasjon mot å bli trukket ut til å delta. Vi er tilfreds med at vi har meget høy deltakelser også i frivillige undersøkelser.

Statistikkloven pålegger SSB å utarbeide offisiell statistikk

Det er statistikkloven som er grunnlaget for SSBs virksomhet. Loven pålegger SSB å utarbeide offisiell statistikk. For å kunne gjennomføre dette i praksis, er SSB gitt myndighet til å kunne pålegge den enkelte å delta i undersøkelser, jf § 10. Det er også åpnet for å bruke tvangsmulkt overfor dem som nekter å delta i en oppgavepliktig undersøkelse, jf § 20. Vedtak om opplysningsplikt i en konkret undersøkelse vil som hovedregel være et enkeltvedtak som kan påklages innen tre uker etter forvaltningslovens regler. Det er Finansdepartementet som avgjør slike klager, og praksis viser at det er svært vanskelig å få fritak for opplysningsplikt. Det er ikke adgang til å klage på opplysningsplikt generelt, klagen må være knyttet til et konkret vedtak i tilknytning til en bestemt undersøkelse.

Strenge vilkår for å behandle personopplysninger

Når SSB behandler personopplysninger, er vi underlagt personopplysningsloven. Det er strenge vilkår for å behandle personopplysninger, og SSB er svært nøye med å verne om opplysninger om den enkelte.

Reservasjon mot direkte markedsføring

Kontakt Brønnøysundregistrene dersom du ønsker å reservere deg mot reklame på telefon.