SSB behandler personopplysninger etter bestemmelsene i statistikkloven, personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR).

En «personopplysning» er en hvilken som helst opplysning som gjør det mulig å identifisere en enkeltperson, anslå hvem en enkeltperson er eller utlede egenskaper ved personen. Det kan være snakk om faktaopplysninger (for eksempel navn, adresse, alder, yrke, inntekt, utdanning), en kombinasjon av slike opplysninger, eller vurderinger knyttet til en enkeltperson.

Å «behandle» personopplysninger er å bruke personopplysninger på ulike måter. Eksempler på behandling er når SSB samler inn opplysninger, registrerer dem, tilrettelegger dem for statistisk bruk, setter dem sammen med andre opplysninger, lagrer dem eller gjør dem tilgjengelig for statistikk-, analyse- og forskningsformål.

All bruk av personopplysninger kalles for «behandling». Siden SSB behandler personopplysninger, er vi «behandlingsansvarlige». Det betyr at SSB (ved administrerende direktør) har ansvar og plikter etter personopplysningsloven knyttet til de personopplysningene vi har samlet inn om deg. I noen tilfeller vil SSB også behandle opplysninger på vegne av andre, og vil i den rollen være «databehandler» på vegne av en annen behandlingsansvarlig.

SSB behandler personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. Du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger tas godt vare på hos SSB.

SSB behandler opplysninger om deg for å:

Lage statistikk

 • utvikle, utarbeide og formidle offisiell statistikk
 • utarbeide statistikk på oppdrag

Fremme forskning og statistisk analyse

 • forskning og analyse i SSB
 • tilgjengeliggjøre data til statistikk-, analyse- og forskingsformål

Drifte virksomheten vår

 • korrespondanse i form av e-post og telefon
 • saksbehandling og arkivering i fag-, fil- og arkivsystemer
 • offentlige innkjøp
 • ansettelsesforhold
 • lister over møte- og seminardeltakere
 • intranett

Sikre våre lokaler og fagsystemer

 • oversikt over personer som har tilgang til våre lokaler
 • aktivitetslogging i fagsystemer
 • kameraovervåkning

Forbedre nettstedet www.ssb.no

 • informasjonskapsler
 • søkefunksjoner
 • nettstatistikk

SSB behandler personopplysninger etter bestemmelsene i statistikkloven, personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR).

SSB samler inn og behandler opplysninger om deg enten fordi har vi hjemmel i lov, eller fordi vi har fått ditt samtykke.

SSBs rettslige grunnlag for behandling av personopplysninger for utvikling, utarbeidelse og formidling av offisiell statistikk er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e, jf. personopplysningsloven § 8 og statistikkloven §§ 1, 4 og 17(1), og personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav j, jf. personopplysningsloven § 9 og statistikkloven §§ 1, 4 og 17(1).

Måten SSB samler inn personopplysninger på, kommer an på hvor opplysningen stammer fra. Vi samler inn personopplysninger gjennom:

 • offentlige registre for bruk i offisiell statistikk
 • egne undersøkelser for bruk i offisiell statistikk
 • nettstedet www.ssb.no for å drifte, vedlikeholde og utbedre nettsidene
 • egen saksbehandling, korrespondanse, arrangements- og besøkslogging

Offentlige registre

SSB har som oppgave å utvikle, utarbeide og formidle offisiell statistikk i Norge. Derfor gir statistikkloven oss mulighet til å hente opplysninger fra offentlige registre (statistikkloven § 10). Personopplysninger om deg overføres da fra slike registre til SSB gjennom sikre dataoverføringer.

Dette betyr at SSB har lov til å samle inn store mengder personopplysninger. Vi bruker disse opplysningene for å lage statistikk om de fleste deler av det norske samfunnet. Statistikk beskriver grupper av personer, ikke enkeltindivider. SSB er nøye med å påse at statistikk ikke kan brukes til å avsløre informasjon om enkeltpersoner.

Egne undersøkelser

Det finnes to typer undersøkelser hos SSB: pålagte og frivillige undersøkelser. Det er særlig næringslivet som pålegges å delta (nærings- og personopplysninger), men i noen tilfeller kan også du som privatperson få en slik henvendelse fra SSB. Dette kan skje når samfunnet har sterk interesse av at SSB lager statistikk. Dersom man ikke svarer på slike undersøkelser, kan SSB ilegge tvangsmulkt. Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) er et eksempel på en undersøkelse hvor privatpersoner er pålagt å delta.

Frivillige undersøkelser er undersøkelser som SSB ikke kan pålegge noen å delta i. De som skal delta, trekkes da tilfeldig fra Folkeregisteret. Det er ikke mulig å reservere seg mot å bli trukket ut og forespurt om å delta.

Nettstedet www.ssb.no

SSB samler opplysninger om bruk av vårt nettsted, for å drifte, vedlikeholde og utbedre nettsidene. Som bruker av nettstedet ssb.no samtykker du i at vi innhenter opplysninger om deg, også når du bruker det til å ta kontakt med oss.

 • For deg som velger å abonnere på vårt nyhetsbrev, bruker vi tjenesten Mailchimp. Denne tjenesten registrerer e-post for å kunne sende ut nyhetsbrevet til de brukerne som ønsker dette.
 • Henvendelser gjennom vårt kontaktskjema sendes som e-post til SSBs informasjonstjeneste. I tilfeller hvor vi ber om ditt navn, e-postadresse o.l., gjør vi dette for å betjene din henvendelse på best mulig måte. Din personlige informasjon benyttes ikke i noen annen sammenheng.
 • I likhet med de fleste større nettsteder bruker ssb.no informasjonskapsler (cookies), små tekstfiler som installeres på din datamaskin når du laster inn nettsiden. Vi bruker informasjonskapsler for å samle inn informasjon om bruken av våre nettsider. Vi lagrer ikke din komplette IP-adresse eller annen informasjon som er egnet til å identifisere enkeltpersoner.
 • På ssb.no brukes analyseverktøyene Google Analytics og Siteimprove, som installerer hver sine informasjonskapsler. Slik bruker vi informasjonskapsler og analyseverktøy for webstatistikk på ssb.no. For mer informasjon om hvilke informasjonskapsler dette gjelder, se leverandørenes informasjonssider:
  Slik bruker Google Analytics informasjonskapsler
  Slik bruker Siteimprove informasjonskapsler
 • Vi bruker også tidvis informasjonskapsler i forbindelse med egne brukertilfredshetsundersøkelser, for å vite om brukere allerede har fått tilbud om å være med i undersøkelsen ved et tidligere besøk.

Du kan når som helst fjerne informasjonskapsler og/eller nekte å installere nye informasjonskapsler ved å endre de nødvendige innstillingene i din nettleser. Her kan du finne informasjon over hvordan håndtere cookies på de mest brukte nettleserne på ssb.no:
Hvordan skru av cookies i Chrome og Safari (google.com)
Hvordan skru av cookies i Firefox (mozilla.org)
Hvordan håndtere cookies i Edge (microsoft.com)

Egen saksbehandling, korrespondanse, arrangements- og besøkslogging

I likhet med de fleste offentlige virksomheter samler SSB personopplysninger i forbindelse med saksbehandling, gjennomføring av møter og besøk, utveksling av e-poster og telefonsamtaler, samt offentlige anbud.

SSB bruker arkivsystemet Websak for elektronisk journalføring og elektronisk lagring av dokumenter. Websak er et arkivsystem fra leverandøren Acos som følger offentlige standarder (NOARK). Arkivleder har det daglige ansvaret for systemet og manuelt arkiv. Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen.

Ansatte

SSB behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte kan omfatte den enkeltes arbeidsinstruks og tilrettelegging av arbeidet. Vi bruker disse opplysningene for å regulere arbeidsforholdet og ivareta vår rolle som arbeidsgiver. Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arbeidsmiljøloven, statsansatteloven, personvernforordningen, personopplysningsloven og arkivlovgivningen.

Hvilke personopplysninger SSB samler inn, varierer med kilden for opplysningene.

Der SSB har tilgang til opplysninger fra et offentlig register for utarbeidelse av offisiell statistikk, vil vi ha tilgang til alle relevante opplysninger i registrene, inkludert identifikator (fødselsnummer) som gjør det mulig å koble sammen ulike datakilder.

For eksempel henter SSB følgende opplysninger fra offentlige registre:

 • Bosteds- og slektskapsopplysninger fra Folkeregisteret
 • Skatte-, inntekts-, kontoeier- og avgiftsopplysninger fra Skatteetaten
 • Trygdeopplysninger fra NAV
 • Utdanningsopplysninger fra skoleverket og Lånekassen
 • Kriminalitetsopplysninger fra politietaten og Kriminalomsorgen

Ansatte i SSB som utarbeider statistikk vil ha tilgang til avidentifiserte (pseudonyme) personopplysninger fra registre og undersøkelser knyttet til den aktuelle statistikken som skal lages. Når opplysningene er pseudonymisert, har vi tatt bort alle personentydige variabler (fødselsnummer, navn, adresse mv) og erstattet disse med et løpenummer som gjør at vi kan behandle personopplysningene uten å kjenne identiteten til den enkelte.

Opplysninger hentet i forbindelse med saksbehandling og forretningsdrift vil være tilgjengelig for ansatte som har hatt saksansvar.

Ingen i SSB har tilgang til alle dine personopplysninger.

SSB har strenge krav til informasjonssikkerhet og har etablert systemer og rutiner som skal sikre at all behandling av informasjonsverdier i SSB skjer i samsvar med lovmessige krav, understøtter overordnede mål og prioriteringer i tildelingsbrevet fra Finansdepartementet, og har en tilfredsstillende grad av risikostyring. Tiltak knyttet til informasjonssikkerhet følger av statistikkloven §§ 7-9. SSB skal sikre konfidensialitet i all formidling av statistikk, er pålagt taushetsplikt og skal gjennomføre tekniske og organisatoriske tiltak for å oppnå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Dette innebærer blant annet å sørge for tilstrekkelig tilgangsstyring, logging og etterfølgende kontroll.

SSB arbeider kontinuerlig med å styrke informasjonssikkerheten. Dette innebærer organisatoriske og tekniske tiltak, inkludert jevnlige risiko- og sårbarhetsanalyser, trusselsimuleringer og samarbeid med relevante offentlige og private aktører.

SSB er underlagt kravene til forsvarlig behandling av personopplysninger i personopplysningsloven, personvernforordningen og statistikkloven.

Ansatte i SSB er underlagt streng taushetsplikt i statistikkloven. Brudd på taushetsplikten er straffbart.

SSB vil fra 2022 gradvis flytte statistikkproduksjonen til skyplattform. Det innebærer at data mottas og behandles i en skyløsning (GoogleCloud), som totalt sett gir enda bedre sikkerhet. Opplysningene vil være både kryptert og pseudonymisert med SSB-nøkler, og ikke lesbare for andre enn autorisert personell i SSB.

SSB utleverer aldri direkte identifiserbare opplysninger om deg, heller ikke til andre offentlige myndigheter.

SSB tilgjengeliggjør personopplysninger om enkeltindivider til statistikk-, analyse- og forskningsformål. Hovedregelen er at data utleveres i en slik form at de ikke kan brukes til å identifisere enkeltpersoner.

Enkelte databehandlere, særlig underleverandører som leverer datasystemer, programvare og tekniske løsninger, vil noen ganger ha tilgang til personopplysninger. Disse kalles for «databehandlere» og gis noen ganger adgang til personopplysninger for å kunne levere, oppgradere og rette feil i våre systemer. Det er strenge betingelser for slik tilgang, og arbeidet utføres under streng kontroll av SSB. Leverandørene er pålagt taushetsplikt.

Opplysninger vi henter inn til bruk i utarbeidelse av statistikk, slettes ikke. Dette skyldes at statistikken skal fange opp trender og bevegelser over tid. Vi lagrer opplysningene i mange år for å produsere tidsserier, og når vi til sist ikke lenger trenger dem, avleveres opplysningene til Riksarkivet etter regler fastsatt i arkivlovgivningen.

Opplysninger vi samler inn ved samtykkebasert undersøkelse, lagres i henhold til det aktuelle samtykket. Som hovedregel vil opplysningene anonymiseres senest to år etter innsamling.

Etter personvernforordningen kapittel III har du visse rettigheter overfor den som behandler personopplysninger om deg.

Når opplysningene behandles for statistiske formål, er det gjort unntak fra retten til innsyn (artikkel 15), retting (artikkel 16), retten til sletting (artikkel 17), og retten til å kreve begrensning av behandling (artikkel 18).

Hvis du har takket ja til å delta i en frivillig spørreundersøkelse hos SSB, kan du når som helst trekke tilbake samtykket (fram til vi anonymiserer eller sletter opplysningene), og kreve at opplysningene slettes. Dersom opplysningene inngår i grunnlaget for en statistikk/analyse som allerede er ferdigstilt, vil sluttresultatet likevel ikke kunne endres. I forbindelse med den aktuelle undersøkelsen er det opplyst når og hvordan samtykket kan trekkes tilbake.

Du kan også kontakte personvernombudet i SSB for bistand.

Hvis du mener at SSB behandler personopplysninger på en ulovlig måte, kan du klage til Datatilsynet.

Du finner mer informasjon om hvordan du kan klage til Datatilsynet på datatilsynet.no

Du kan kontakte oss ved å sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller ringe 62 88 50 00.

Du kan også sende brev til:

Statistisk sentralbyrå
Personvernombudet
Postboks 2633 St. Hanshaugen
0131 Oslo

Du kan kontakte personvernombudet hvis du har spørsmål om personvern i SSB, ønsker informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, eller vil be oss rette feil.