440893
440893
omssb
2020-12-18T11:45:00.000Z
no

Nasjonalt program for offisiell statistikk

Norge har fått et nasjonalt program som definerer og avgrenser offisiell statistikk. Programmet dekker økonomiske, demografiske, sosiale og miljørelaterte statistikkområder. Statistisk sentralbyrå og 11 andre offentlige myndigheter har ansvar for offisiell statistikk.

Les hele statistikkprogrammet her

 

Statistikk gir grunnlag for faktabasert utvikling og et velfungerende demokrati. For at folk skal ha tillit til statistikken må den utvikles, produseres og formidles som et fellesgode uavhengig av politisk og annen ekstern påvirkning.

Den offisielle statistikken skal ha allmenn interesse, dekke brede brukerbehov og bidra til allmenn folkeopplysning. Videre skal den understøtte analyse, forskning, beslutningstaking og generell samfunnsdebatt.

Bakgrunn

Statistikkprogrammet ble vedtatt av Kongen i statsråd 18. desember 2020. Det er forankret i Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå. Programmet gjelder for årene 2021 – 2023. Forslaget til statistikkprogram ble utarbeidet av Statistisk sentralbyrå etter samråd med Utvalget for offisiell statistikk. Utvalget er et rådgivende organ som består av offentlige myndigheter som er ansvarlige for offisiell statistikk eller eier registre som er sentrale kilder for statistikkene.

Statistikkprogrammet gir en ramme for det norske statistikksystemet. Det angir hvilke statistikkområder som dekkes, og hvilke offentlige myndigheter som er ansvarlige for statistikkene. Offisiell statistikk er avgrenset til statistikk som omfattes av programmet.

Ansvarlige myndigheter for offisiell statistikk

Norge har et sentralisert statistikksystem. Statistisk sentralbyrå er ifølge statistikkloven den sentrale myndigheten som skal ivareta helheten i det norske statistikksystemet og samordne all utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk. Statistisk sentralbyrå produserer mesteparten av den offisielle statistikken og har hovedansvaret for internasjonalt statistisk samarbeid.

I tillegg er følgende offentlige myndigheter ansvarlige for produksjon av offisiell statistikk i årene 2021 - 2023:

Fiskeridirektoratet

Folkehelseinstituttet

Landbruksdirektoratet

Miljødirektoratet

NAV

Norsk institutt for bioøkonomi

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Norges forskningsråd

Norges vassdrags- og energidirektorat

Oljedirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Krav til offisiell statistikk

All statistikk som inngår i programmet skal tilfredsstille felles krav til kvalitet. Programmet skal fremme effektivitet gjennom god arbeidsdeling og begrenset oppgavebyrde.

Statistikkloven § 5. Krav til offisiell statistikk

1. Offisiell statistikk skal utvikles, utarbeides og formidles på en faglig uavhengig, upartisk, objektiv, pålitelig og kostnadseffektiv måte.

2. Utviklingen, utarbeidingen og formidlingen av offisiell statistikk skal skje på grunnlag av enhetlige standarder og harmoniserte metoder. Statistikken skal være relevant, nøyaktig, aktuell, punktlig, tilgjengelig og klar, sammenlignbar og sammenhengende.

Offisiell statistikk skal være fritt tilgjengelig for alle

Uavhengighet og upartiskhet er kjerneverdier for å ivareta tilliten til statistikken.

  • En måte å sikre dette på er å gjøre de offisielle statistikkene fritt tilgjengelig samtidig for alle. Publiseringsdatoer og -tidspunkter for statistikk annonseres på forhånd.
  • I tillegg må det være full åpenhet om datakilder og produksjonsmetoder – altså god og synlig dokumentasjon for brukerne av statistikken. Statistikk vil alltid ha en viss usikkerhet, og det er viktig å gi informasjon om mulige feilkilder og usikkerhet.

Statistikken skal være relevant ved at den tilpasses brukerbehov og beskriver aktuelle samfunnsforhold. Den skal være aktuell, nøyaktig, klar, lett tilgjengelig og sammenlignbar over tid og mellom land. Tilgjengelighet sikres blant annet gjennom bruk av åpne datastandarder og maskinlesbare formater.

Internasjonalt samarbeid for enda bedre statistikk

Statistikkbehov endres over tid i takt med samfunnsutviklingen. Den drives av ny teknologi, av lokale utviklingstrekk og av global utvikling. Utfordringer knyttet til bærekraft, klima og miljø, ulikhet og uforutsette kriser som pandemier er alle dagsaktuelle temaer som også skal beskrives i den offisielle statistikken. Samarbeid med andre land er helt nødvendig siden problemstillingene statistikken skal belyse i mange tilfeller ikke kjenner landegrensene.

Utvikling av offisiell statistikk er i stor grad et internasjonalt anliggende. Statistiske standarder og definisjoner utvikles i samarbeid mellom internasjonale organisasjoner, som FN, OECD og EU, og statistikkmyndighetene i medlemslandene. Internasjonale kvalitetsrammeverk setter felles krav til kvaliteten i den offisielle statistikken. FN har 10 prinsipper for offisiell statistikk, og i Europa må alle land i EU og EFTA forholde seg til Retningslinjer for europeisk statistikk. Kravene i statistikkloven er i samsvar med disse retningslinjene. De setter krav til både institusjonene som utarbeider statistikk, til produksjonsprosessene og til statistikken som formidles.

Mye av statistikken som rapporteres til internasjonale organisasjoner som EU, FN og OECD, er også norsk offisiell statistikk. For disse statistikkene er det dokumenterte brukerbehov og allmenn interesse, og statistikkene utarbeides etter internasjonale standarder og kvalitetskrav. Statistikk som utarbeides i henhold til statistikkforpliktelser i EØS-avtalen, inngår i statistikkprogrammet.

Statistisk sentralbyrå skal samordne utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge og utarbeide en årlig offentlig rapport til Finansdepartementet om kvaliteten på offisiell statistikk.

Programmets omfang og innhold

Statistikkprogrammet er inndelt i 21 tematiske hovedområder og sier noe om betydningen av disse områdene og behovet for statistikk. Hovedområdene er igjen delt inn i til sammen 88 delområder. Programmet beskriver formålet med statistikken på delområdene og gir informasjon om de viktigste innholdselementene. Beskrivelsen omfatter ofte en kort omtale av viktige bruksområder eller brukere og i noen tilfeller datakilder eller andre relevante aspekter ved statistikkområdet. Statistikkprogrammet angir hvilke offentlige myndigheter som er produsentansvarlige innenfor hvert delområde.

Programmet beskriver ikke i detalj de enkelte statistikkene. Offisiell statistikk må tilpasses endrede brukerbehov, nye datakilder og ny teknologi, og statistikkene vil kunne endres i perioden innenfor rammen av programmet. Beskrivelsen omfatter utviklingsoppgaver for ny eller forbedret statistikk som er planlagt gjennomført i programperioden, samt noen temaer som skal avklares med tanke på utvikling på lenger sikt.

Lovpålagte forpliktelser om statistikk etter vedlegg XXI i EØS-avtalen spesifiseres for hvert delområde. Andre internasjonale forpliktelser eller rapporteringer omtales i særskilte tilfeller.

Kontakt