Offisiell statistikk skal være fritt tilgjengelig for alle

Uavhengighet og upartiskhet er viktige prinsipper for kvalitet og kjerneverdier for å ivareta tilliten til statistikken.

  • En måte å sikre dette på er å gjøre de offisielle statistikkene fritt tilgjengelig samtidig for alle. Publiseringsdatoer og -tidspunkter for statistikk annonseres på forhånd.
  • I tillegg må det være full åpenhet om datakilder og produksjonsmetoder – altså god og synlig dokumentasjon for brukerne av statistikken. Statistikk vil alltid ha en viss usikkerhet, og det er viktig å gi informasjon om mulige feilkilder og usikkerhet.

Statistikken skal være relevant ved at den tilpasses brukerbehov og beskriver aktuelle samfunnsforhold. Den skal være aktuell, nøyaktig, klar, lett tilgjengelig og sammenlignbar over tid og mellom land. Tilgjengelighet sikres blant annet gjennom bruk av åpne datastandarder og maskinlesbare formater.

Internasjonalt samarbeid for enda bedre statistikk

Statistikkbehov endres over tid i takt med samfunnsutviklingen. Den drives av ny teknologi, av lokale utviklingstrekk og av global utvikling. Utfordringer knyttet til bærekraft, klima og miljø, ulikhet og uforutsette kriser som pandemier er alle dagsaktuelle temaer som også skal beskrives i den offisielle statistikken. Samarbeid med andre land er helt nødvendig siden problemstillingene statistikken skal belyse i mange tilfeller ikke kjenner landegrensene.

Utvikling av offisiell statistikk er i stor grad et internasjonalt anliggende. Statistiske standarder og definisjoner utvikles i samarbeid mellom internasjonale organisasjoner, som FN, OECD og EU, og statistikkmyndighetene i medlemslandene. Internasjonale kvalitetsrammeverk setter felles krav til kvaliteten i den offisielle statistikken. FN har 10 prinsipper for offisiell statistikk, og i Europa må alle land i EU og EFTA forholde seg til Retningslinjer for europeisk statistikk. Kravene i statistikkloven er i samsvar med disse retningslinjene. De setter krav til både institusjonene som utarbeider statistikk, til produksjonsprosessene og til statistikken som formidles.

Mye av statistikken som rapporteres til internasjonale organisasjoner som EU, FN og OECD, er også norsk offisiell statistikk. For disse statistikkene er det dokumenterte brukerbehov og allmenn interesse, og statistikkene utarbeides etter internasjonale standarder og kvalitetskrav. Statistikk som utarbeides i henhold til statistikkforpliktelser i EØS-avtalen, inngår i statistikkprogrammet.

Statistisk sentralbyrå skal samordne utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge og utarbeide en årlig offentlig rapport til Finansdepartementet om kvaliteten på offisiell statistikk.

1. Offisiell statistikk skal utvikles, utarbeides og formidles på en faglig uavhengig, upartisk, objektiv, pålitelig og kostnadseffektiv måte.
2. Utviklingen, utarbeidingen og formidlingen av offisiell statistikk skal skje på grunnlag av enhetlige standarder og harmoniserte metoder. Statistikken skal være relevant, nøyaktig, aktuell, punktlig, tilgjengelig og klar, sammenlignbar og sammenhengende.

Fra Statistikkloven, av 21. juni 2019 nr. 32 (lovdata.no)