I tillegg til Statistisk sentralbyrå er følgende offentlige myndigheter ansvarlige for produksjon av offisiell statistikk i årene 2024-2027:

Arbeids-og velferdsdirektoratet (nav.no)

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Fiskeridirektoratet

Folkehelseinstituttet (FHI)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Landbruksdirektoratet

Mattilsynet

Meteorologisk institutt

Miljødirektoratet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Sokkeldirektoratet

Utlendingsdirektoratet (UDI)