Ifølge tildelingsbrevet skal SSB holde et overordnet oppsyn med at kravene til kvalitet i den offisielle statistikken etterleves og utarbeide et system for å følge dette opp. Det er 12 produsenter av offisiell statistikk i henhold til statistikkprogrammet, og kvalitetsarbeidet involverer alle produsentene. SSB skal etter samråd med Utvalget for offisiell statistikk i løpet av første halvår 2021 etablere et system for kvalitet slik at arbeidet med kvalitetssikring kan starte i andre halvår. En første kvalitetsrapport om offisiell statistikk skal leveres departementet i løpet av første halvår 2022.

Notatet beskriver et forslag til system for kvalitet i offisiell statistikk. Systemet består av fire overordnede elementer:

  1. Et rammeverk for kvalitet i offisiell statistikk som består av statistikkloven og Retningslinjer for europeisk statistikk. Dette beskrives i kapittel 3.
  2. Metoder og verktøy for å måle kvalitet i offisiell statistikk. I kapittel 4 gis en vurdering av etablerte metoder og verktøy, det vurderes hvordan disse kan inngå i et system for kvalitet, og hvilke nye metoder det er behov for å utvikle og ta i bruk.
  3. Systemer og prosesser for oppfølging av kvalitet. Kapittel 5 beskriver hvordan de ulike elementene i systemet skal virke sammen og hvordan kvalitet kan vurderes og følges opp helhetlig.
  4. Aktører og deres roller. Kapittel 6 går gjennom de ulike aktørenes ansvar og roller i systemet for kvalitet i offisiell statistikk.

SSB har etablert metoder og verktøy for å måle kvalitet i egen statistikkproduksjon. Disse er imidlertid ikke tilstrekkelige for å vurdere og følge opp kravene til kvalitet i all offisiell statistikk som er gitt av ny statistikklov. Det er behov for å supplere etablerte metoder og verktøy med nye, for at SSB skal oppfylle kravene i tildelingsbrevet og kunne holde et overordnet oppsyn med at kvalitetskravene fra rammeverket etterleves i hele statistikksystemet. Det innebærer også aktiv involvering av de øvrige produsentene og Utvalget for offisiell statistikk.

Kvalitetsgjennomganger er systematiske vurderinger av en statistikk eller statistikkområde, som legger vekt på produksjonsprosessen, produkter og brukerperspektivet. Disse gir god og konkret informasjon om kvalitet på statistikken som gjennomgås, men dekker imidlertid ikke alle kvalitetsdimensjonene. Kvalitetsgjennomganger gjøres for et utvalg statistikker over tid, og resultatene vil ikke være representative for all offisiell statistikk. Eurostats peer review er godt kjent i det norske statistikksystemet. Peer reviewen av Norge i 2014 førte til viktige forbedringer i hele det norske statistikksystemet. Den kommende peer review (2021) vil gi grunnlag for en ny vurdering, og ikke minst sett i lys av endringene som er gjort siden 2014. Begrensningene med peer review er at den i utgangspunktet kun dekker europeisk statistikk og at det går rundt syv år mellom hver gang den gjennomføres. En tredje metode som er etablert, er rapportering om kvalitet i administrative datasystemer som inngår i datagrunnlaget for mange statistikker i SSB. Kvalitetshevende tiltak i disse datasystemene kan komme annen offisiell statistikk til gode, forutsatt at de samme registrene brukes.

SSB mener at kunnskapsgrunnlaget om offisiell statistikk i dag er for svakt til at den første kvalitetsrapporten, som SSB vil levere til departementet i 2022, vil kunne beskrive kvaliteten på en tilfredsstillende måte. Det er behov for mer kunnskap om dagens situasjon, for å kunne foreslå et endelig system for kvalitet, prioritere kvalitetstiltak og følge opp tiltak over tid. Derfor foreslås det to nye elementer i kvalitetssystemet: Kvalitetsevalueringer som gjennomføres hos alle produsenter, og at kvalitetsgjennomganger utvides til å omfatte andre produsenter enn SSB.

Kvalitetsevalueringer skal være regelmessige evalueringer av kvaliteten på offisiell statistikk blant alle statistikkmyndigheter, herunder SSBs statistikkavdelinger. Kvalitetsevalueringer vil gi kunnskap om interne systemer for kvalitet som allerede er etablert hos produsentene av offisiell statistikk, og som det kan bygges videre på. De vil kunne måle kvalitetsdimensjoner som ikke er tilstrekkelig belyst gjennom etablerte metoder og verktøy. Den første evalueringen bør inngå i kunnskapsgrunnlaget for kvalitetsrapporten som skal leveres i 2022, og SSB foreslår å prioritere arbeidet med å gjennomføre en kvalitetsevaluering av offisiell statistikk i 2021. I november 2021 vil Eurostat etter planen gjennomføre en peer review i SSB og hos fire andre norske produsenter av europeisk statistikk. Samlet vil en kvalitetsevaluering og Eurostats peer review i 2021 gi et godt utgangspunkt for å kunne beskrive nå-situasjonen, identifisere behov for utvikling og foreslå tiltak for bedre kvalitet i den første rapporten som skal leveres i 2022. Det vil også være nødvendig å gjenta tilsvarende eller lignende evalueringer for å følge opp tiltak og for å kunne lage årlige rapporter om kvalitet etter 2022.

SSB foreslår videre at kvalitetsgjennomganger framover skal dekke hele statistikkprogrammet, og ikke bare SSBs statistikker slik situasjonen er i dag. Kvalitetsgjennomganger er ressurskrevende, og det vil ikke være mulig å gjennomgå et stort utvalg av statistikker per år. Det foreslås å øke antallet kvalitetsgjennomganger fra tre til seks per år og fordele dekningen på produsentene av offisiell statistikk over tid. Ved inngangen av 2021 består statistikkprogrammet av 351 statistikker. Å få dekket i underkant av én prosent av den årlige produksjonen av offisiell statistikk gjennom kvalitetsgjennomganger er etter SSBs vurdering et absolutt minimum.

Tildelingsbrevet peker på at systemet også innebærer at SSB skal bistå, gi råd og veiledning, og at det skal utvikles ulike typer verktøy, veiledninger eller retningslinjer som kan bidra til økt kvalitet. Det betyr at et system for oppfølging av kvalitet bør omfatte mer enn evaluering av og rapportering på kvalitet. SSB har startet et arbeid med å etablere et nettverk for kvalitet og metode, samt å utvikle og tilgjengeliggjøre enkelte kurs, veiledninger og andre ressurser. Dette vil legge til rette for kompetansebygging og erfaringsutveksling i og mellom medlemmer i Utvalget for offisiell statistikk.

SSB er den sentrale produsenten av offisiell statistikk og storbruker av administrative data til statistikkformål. Samtidig har SSB fått i oppgave å samordne all offisiell statistikk og å utarbeide en årlig offentlig rapport om kvalitet på offisiell statistikk. For å unngå konflikter mellom rollene og med andre aktører i det norske statistikksystemet er det viktig at kvalitetsarbeidet er transparent og blir godt dokumentert. Det er essensielt at andre medlemmer i Utvalget for offisiell statistikk deltar i arbeidet. I notatet foreslås det å etablere en gruppe med ressurspersoner som kan delta i kvalitetsarbeidet. Det vil være nyttig med deltakere fra flere produsenter/medlemmer i kvalitetsgjennomganger og kvalitetsevalueringer. Utvalget for offisiell statistikk skal også ha en viktig rolle i arbeidet med den årlige rapporten om kvalitet.

SSB anslår at den permanente økningen av ressursbehovet for kvalitetssikring av offisiell statistikk utgjør seks årsverk. Ressursinnsatsen som vi forutsetter at andre myndigheter enn SSB bidrar med, inngår ikke i anslaget.