Det gir en kortfattet oversikt over hva som er nytt i programmet sammenlignet med programmet for 2021–2023. Deretter drøftes noen spørsmål om kravene til offisiell statistikk og hva det vil si å være ansvarlige myndigheter for produksjon av slik statistikk. Prosessen med å utvikle programmet beskrives, og lærdommer som kan trekkes av arbeidet omtales avslutningsvis. Notatet følger opp dokumentasjonen av arbeidet med det første statistikkprogrammet.

Notatet viser viktigheten av samarbeid og samordning, både ved utarbeidingen av programmet og i utvikling, produksjon og formidling av offisiell statistikk. SSB vil følge opp temaer omkring samordningstemaer sammen med de øvrige produsentene og Utvalget for offisiell statistikk. I arbeidet med statistikkprogrammet 2024–2027 var det krevende å skaffe finansiering til alle utviklingstiltakene som bør prioriteres på bakgrunn av innspill i brede høringsprosesser med brukerne. Det er viktig at de aktuelle utviklingstiltakene løftes fram i prioriteringsdiskusjoner for framtidige budsjetter og i dialog med departementer og andre interessenter som eventuelt kan bidra med finansiering.

Notatet illustrerer at offisiell statistikk må utvikle seg for å være relevant og møte økte forventninger til ny og forbedret statistikk fra brukerne.