Det redegjøres også for hvordan konsolidert årsregnskap og regnskap fra interkommunale politiske råd (IPR) og kommunale oppgavefellesskap (KO) skal rapporteres. Erfaringene viser at det er behov for et oppslagsverk som kan brukes til konverteringen av årsregnskapet til

Notatet «KOSTRA-rapporteringen 2022» er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av kommunenes interne årsregnskap til årsregnskap i henhold til KOSTRA. Det redegjøres også for hvordan konsolidert årsregnskap og regnskap fra interkommunale politiske råd (IPR) og kommunale oppgavefellesskap (KO) skal rapporteres. Erfaringene viser at det er behov for et oppslagsverk som kan brukes til konverteringen av årsregnskapet til KOSTRAs kontoplan, men også for å vise hvilken filstruktur regnskapet skal ha. Konvertering av årsregnskapet til gyldige koder, samt at filen har korrekt filstruktur er en viktig forutsetning for å få regnskapet godkjent i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Notatet tar sikte på å liste opp de funksjoner og arter, kapitler og sektorer som er gyldige for regnskapsåret 2022. Det er også presisert hvilke kombinasjoner av kontoklasse, funksjon og art i drifts- og/eller investeringsregnskapet som ikke godkjennes. De konkrete kravene som stilles til filene med årsregnskapet er listet opp i kapitlet "Kontroller av årsregnskapet". Dersom kravene ikke innfris, vil ikke filene bli godkjent for innsending til SSB.

Informasjon om rapporteringen legges ut 1. november i innrapporteringsportalen på KOSTRA: https://www.ssb.no/innrapportering/kostra-innrapportering. I tillegg legges annen generell informasjon om innrapporteringsrutiner, oversikt over institusjonelle sektorkoder (hvilke foretak som tilhører hvilke sektorer), tidligere tilsendt informasjon, KOSTRA-skjemaer og lignende ut der.

Oversikten over institusjonelle sektorkoder som legges ut på nettet 1. november på https://www.ssb.no/innrapportering/kostra-innrapportering, er fra et situasjonsuttak i starten av oktober 2022. Fordi det stadig skjer endringer i eierstrukturen, og for å ha en mest mulig oppdatert og korrekt liste, legges det ut en oppdatert versjon per 31.12.2022 i midten av januar 2023. Det er denne versjonen som skal benyttes i forbindelse med innrapportering til SSB.

Det finnes en egen brukertjeneste som kommunene, fylkeskommunene og særbedriftene kan henvende seg til dersom det skulle oppstå problemer med avleveringen av årsregnskapet. KOSTRA-support kan nås via telefon og e-post. Vi oppfordrer til bruk av e-post. 

E-postadresse: kostra-support@ssb.no .

Telefonnummer: 62 88 51 70

Åpningstid for telefonen er alle hverdager i periodene:

  • 1.11. - 21.11. 2022 (for testrapportering) og 02.01. - 15.04. 2023 (for ordinær rapportering). Åpningstid er kl. 08.00 - 15.00

Dersom kommunene har spørsmål til det faglige innholdet i rapporteringen av årsregnskapet, henvises det til Statsforvalteren. Spørsmål fra fylkeskommunene rettes til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).