I 2020 var det 2 724 avløpsanlegg her i landet med kapasitet 50 personekvivalenter (pe) eller mer. Disse anleggene behandlet avløpsvannet for 87 prosent av befolkningen. Andelen av befolkningen tilknyttet høygradige renseanlegg (kjemisk og/eller biologisk rensing) var 64 prosent, mens 21 prosent hadde mekanisk eller annen type rensing og 2 prosent hadde urenset utslipp. De resterende innbyggerne var tilknyttet de om lag 325 000 små avløpsanleggene som er mindre enn 50 pe. Disse består normalt av en enkel slamavskiller, eventuelt i kombinasjon med en form for etterfiltrering.

Totalt utslipp fra alle avløpsanlegg, inklusivt en estimert lekkasje på ledningsnettet, lå i 2020 på cirka 1 480 tonn fosfor og 20 500 tonn nitrogen. Utslipp fra overløp ute på ledningsnettet inngår imidlertid ikke.

De strengeste rensekravene for kommunalt avløpsvann ble innført på 1990-tallet for å redusere utslippene av fosfor og nitrogen til kyststrekningen Lindesnes til Svenskegrensa, som en følge av Nordsjøavtalen som ble inngått i 1987. Dette viser seg også i statistikken ved at kommunene med utslipp og tilførsler til dette området fortsatt har høyest andel høygradig rensing. Innenfor følsomt område, med drenering ned mot Nordsjøen/Skagerak, er 87 prosent av landets befolkning tilknyttet høygradig rensing, mens for normalområder ligger den på 66 prosent og mindre følsomt område 29 prosent.

For utslipp av avløpsvann til kysten fra Lindesnes til Grense Jakobs elv, er rensekravene mindre omfattende, noe som viser seg i statistikken ved at det her er etablert flest avløpsanlegg med kun mekanisk rensing.

Statistikken viser at av de 4,7 millioner innbyggere som i 2020 er tilknyttet et moderat stort eller stort avløpsanlegg (50 pe eller mer), så hører 41 prosent av dem til et anlegg som oppfyller rensekravene. 54 prosent er knyttet til anlegg som ikke oppfyller rensekravene. Resterende 6 prosent er tilknyttet anlegg hvor informasjon om rensekrav ikke er tilgjengelig.

Det som felles ut av avløpsvannet i løpet av renseprosessen, det såkalte avløpsslammet, består i hovedsak av organisk materiale. For 2020 er det beregnet at cirka 125 000 tonn slamtørrstoff ble fjernet fra avløpsvann og disponert til ulike formål. Andelen av slammet som ble brukt til jordforbedring dvs. brukt i jordbruket, på grøntareal eller levert til jordprodusenter er beregnet til 84 prosent.

Gebyrsatsene på avløpstjenesten fastsettes av den enkelte kommune etter selvkost­prinsippet, og satsene varierer en del. I 2020 er det gjennomsnittlige tilknytnings­gebyret for avløpstjenesten (aritmetisk gjennomsnitt) i kommunene på 16 400 kroner før moms, og kommunegjennomsnittet for årsgebyret i avløps­sektoren lå på 4 300 kroner. De mest folkerike kommunene har generelt sett de laveste gebyrene. Det skyldes at det er flere personer å dele infrastrukturkostnadene på.

I 2020 utgjorde kommunenes årskostnader til avløpssektoren 10 milliarder kroner. Kommunenes kostnader til dette formålet består av kapitalkostnader og drifts­kostnader.