268766_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/arealstat/aar
268766
2 prosent av Norge er bebygd
statistikk
2016-09-12T10:00:00.000Z
Natur og miljø;Svalbard
no
arealstat, Arealbruk og arealressurser, arealNatur og miljø, Areal, Natur og miljø, Svalbard
false

Arealbruk og arealressurser1. januar 2016

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

2 prosent av Norge er bebygd

Omtrent 5 420 kvadratkilometer, eller nesten 2 prosent, av Norges landareal er bebygd. Hedmark har totalt sett mest bebygd areal, mens Oslo har størst andel bebygd areal. Av det bebygde arealet er det veg som utgjør mest.

Bebygd arealbruk i Norge. Kvadratkilometer
2016
Bebygde områder i alt5 418
Boligbebyggelse1 266
Fritidsbebyggelse439
Næring, offentlig og privat tjenesteyting439
Transport, telekommunikasjon og teknisk infrastruktur2 223
Bebygd område for landbruk og fiske532
Andre bebygde områder518

Vegareal dominerer det bebygde arealet med en andel på 38 prosent. Det er rundt 2 050 kvadratkilometer vegareal i Norge, og dette tilsvarer nesten arealet til Vestfold fylke. Boligbebyggelse utgjør 23 prosent av det bebygde arealet, mens fritidsbebyggelse dekker 8 prosent.

Størst andel boligbebyggelse i Oslo

I Oslo utgjør boligbebyggelse 44 prosent av alt bebygd areal; dette er den største andelen i landet. Fylket med minst andel boligbebyggelse er Sogn og Fjordane med 16 prosent.

Oppland og Buskerud har mest fritidsbebyggelse, og størst andel av det, med henholdsvis 13 og 12 prosent av det totale bebygde arealet. Bebygd område for landbruk og fiske utgjør under 1 prosent av det totale bebygde arealet i Oslo, dette er den minste andelen i landet. Fylkene med størst andel bebygd område for landbruk og fiske er Nord-Trøndelag og Oppland, som begge har en andel på cirka 14 prosent av det totale bebygde arealet.

Totalt sett er Hedmark det fylket som har mest bebygd areal. Mye vegareal og landbruksbebyggelse gjør at Hedmark topper lista. Akershus og Hordaland har klart mest boligareal med henholdsvis 137 og 117 kvadratkilometer. Sogn og Fjordane og Finnmark har minst boligareal, med henholdsvis 29 og 25 kvadratkilometer.

Om man samlet det sammen, ville 99 prosent av det bebygde arealet i Norge fått plass innenfor grensene til Oslo og Akershus.

Skog, fjell og vidde dominerer

I de ubebygde områdene er det åpen fastmark og skog som dominerer. Åpen fastmark utgjorde 38 prosent, eller 122 000 kvadratkilometer, av det totale landarealet. Skog utgjør 37 prosent, eller 121 000 kvadratkilometer. Jordbruk legger beslag på i overkant av 3 prosent, eller 11 000 kvadratkilometer.

Areal som er dekket av bygninger øker

Arealet som er fysisk dekket av bygninger i Norge er 533 kvadratkilometer. Til sammenlikning er Oslo fylke på 454 kvadratkilometer. Arealet har økt med 43 kvadratkilometer siden 2011, det vil si en økning på litt over 8,5 kvadratkilometer i året.

Areal som er dekket av vegbane (ikke medregnet vegskulder, grøfter og utfyllinger) utgjør cirka 1 130 kvadratkilometer. For veger er tidligere årganger ikke direkte sammenlignbare fordi kartgrunnlagene har gjennomgått oppdateringer siden 2011.

Endringer i datagrunnlag påvirker sammenlignbarhetenÅpne og lesLukk

Tallene for arealbruk og arealressurser er basert på sammensetning av en rekke digitale kartgrunnlag. Noen av disse kartgrunnlagene har vært under oppbygging i den perioden statistikken har blitt produsert, det er da vanskelig å vite om objekter som endres eller kommer inn i en ny årgang virkelig er nye, eller om de bare er nyregistrerte. Tallene som gis ut her kan derfor ikke brukes til å sammenligne årganger. Det vil bli gitt ut en egen analyse som tar for seg endringer over tid, sannsynligvis i 2017.