138038_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/arealstat/aar
138038
2 prosent av landarealet er bebygd
statistikk
2013-11-22T10:00:00.000Z
Natur og miljø;Svalbard
no
arealstat, Arealbruk og arealressurser, arealNatur og miljø, Areal, Natur og miljø, Svalbard
false

Arealbruk og arealressurser1. januar 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

2 prosent av landarealet er bebygd

Litt mer enn 5 400 kvadratkilometer, eller nesten 2 prosent, av Norges landareal er bebygd. Hedmark har mest bebygd areal, mens Oslo har størst andel bebygd areal. Av det bebygde arealet er det veg som beslaglegger mest plass.

Bebygd arealbruk i Norge. Kvadratkilometer
2013
Bebygde områder i alt5 425
Boligbebyggelse1 244
Fritidsbebyggelse442
Næring, offentlig og privat tjenesteyting430
Transport, telekommunikasjon og teknisk infrastruktur2 255
Bebygd område for landbruk og fiske567
Andre bebygde områder486

En beregning av arealbruk basert på de nyeste datasett som er tilgjengelige, viser at det er vegareal, med 39 prosent, som dominerer det bebygde arealet . Det er rundt 2 100 kvadratkilometer vegareal i Norge, og dette tilsvarer nesten arealet til Vestfold fylke. Boligbebyggelse utgjør 23 prosent av det bebygde arealet, mens fritidsbebyggelse dekker 8 prosent.

Hedmark har mest bebygd areal

Hedmark er det fylket som har mest bebygd areal, mens Oslo har minst. Mye vegareal og landbruksbebyggelse gjør at Hedmark topper lista. Som andel av det totale arealet i fylket har imidlertid Oslo høyest andel bebygd areal. Akershus og Hordaland har klart mest boligareal med henholdsvis 135 og 114 kvadratkilometer. Sogn og Fjordane og Finnmark har minst, med henholdsvis 28 og 24 kvadratkilometer. Oppland har mest fritidsbebyggelse med om lag 51 kvadratkilometer, etterfulgt av Buskerud som har 46.

Skog, fjell og vidde dominerer

I de ubebygde områdene er det arealressursene   åpen fastmark og skog som dominerer. Åpen fastmark utgjorde 38 prosent, eller 123 000 kvadratkilometer, av det totale landarealet. Skog utgjorde 37 prosent, eller 121 000 kvadratkilometer. Omtrent 2 prosent av det totale landarealet er bebygd, mens jordbruk legger beslag på i overkant av 3 prosent, eller 11 000 kvadratkilometer.

Endringer i metode påvirker sammenlignbarhetenÅpne og lesLukk

Metoden har blitt justert siden forrige publisering. Endringer i de publiserte tallene fra 2011 til 2013 kan derfor ikke regnes som reelle. Nye tall for 2011, beregnet med justert metode, er planlagt lagt ut i Statistikkbanken i første del av 2014.

Metodeendringene har størst arealmessig utslag for arealet av ferskvann for en del kommuner. For de aktuelle kommunene vil areal som skulle ha vært ferskvann, i 2011 i stedet framstå som skog, åpen fastmark og lignende. For de bebygde arealene er det gjort metodeforbedringer for flere tema, endringene omfatter mindre arealer, men forskyvningen er systematisk og kan få store utslag for enkelte arealbruksklasser.