Metoder og dokumentasjon for natur og miljø

Artikler, analyser og publikasjoner

2021

Artikkel / 17. november 2021

Klimaeffekt av poster på statsbudsjettet

Klimalovens §6 lovfester at budsjettproposisjonen for hvert års statsbudsjett skal redegjøre for klimaeffekten av framlagt budsjett.

Artikkel / 22. september 2021

Kostnadene ved norsk klimapolitikk

Impact cases blir brukt av mange forskningsinstitusjoner for å synliggjøre hvordan og på hvilken måte forskning får innvirkning på politikk, næringsliv, samfunnsliv, helse og miljø.

Artikkel / 20. august 2021

Statistikk over kommuneplan og faktisk arealbruk i sjøområder

I dette arbeidet ser vi nærmere på hva som finnes av tilgjengelig plandata for sjøområdet ut til 1 nautisk mil (NM) utenfor grunnlinja, som er plan- og bygningslovens virkeområde. Hensikten er å finne fram til data som kan danne grunnlaget for framtidige analyse- eller statistikkprodukter.

Artikkel / 19. august 2021

Dokumentasjon av databearbeiding for analyser av brannfaren i norske kystlyngheier

Dette notatet dokumenterer databearbeidingen som ble gjennomført som grunnlag for analysene i rapporten «Brannfare i norske kystlyngheier» (Halvorsen og Grimsrud, 2021).