Metoder og dokumentasjon for natur og miljø

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Utbygd naturareal 2009-2023 Notat 2. april

  I dette notatet sammenstilles og dokumenteres to ulike metoder som estimerer utbygging av naturareal i perioden 2009–2023, SSBs matrikkelmetode og NIBIOs klimagassregnskap.

 2. Produksjon av SSBs arealbrukskart Notat 24. januar

  SSBs arealbrukskart er et detaljert kart over arealbruk og arealdekke som utarbeides årlig. Kartet inngår som et grunnlag i de fleste av SSBs geografiske analyser og arealstatistikker.

2023

 1. Metoder for klimaanalyser av kortsiktige utslipps- og kostnadseffekter Rapport 15. desember

  Rapporten kartlegger metoder for å analysere kostnads- og utslippsvirkninger av endret virkemiddelbruk i klimapolitikken på kort sikt.

 2. Plastic account for Norway Notat 7. juli

  Plastic has become a major environmental issue in recent years and is a topic of increasing attention. This report aims to create a more complete picture of plastic fluxes in Norway based on available data sources.

2022

 1. Kostnadsanslag og prognoser for valutakurser. Impact case forskning Notat 26. september

  Impact cases blir brukt av mange forskningsinstitusjoner for å synliggjøre hvordan og på hvilken måte forskning får innvirkning på politikk, næringsliv, samfunnsliv, helse og miljø.

2021

 1. Klimaeffekt av poster på statsbudsjettet Rapport 17. november

  Klimalovens §6 lovfester at budsjettproposisjonen for hvert års statsbudsjett skal redegjøre for klimaeffekten av framlagt budsjett.

 2. Kostnadene ved norsk klimapolitikk Notat 22. september

  Impact cases blir brukt av mange forskningsinstitusjoner for å synliggjøre hvordan og på hvilken måte forskning får innvirkning på politikk, næringsliv, samfunnsliv, helse og miljø.

 3. Statistikk over kommuneplan og faktisk arealbruk i sjøområder Notat 20. august

  I dette arbeidet ser vi nærmere på hva som finnes av tilgjengelig plandata for sjøområdet ut til 1 nautisk mil (NM) utenfor grunnlinja, som er plan- og bygningslovens virkeområde. Hensikten er å finne fram til data som kan danne grunnlaget for framtidige analyse- eller statistikkprodukter.

 4. Dokumentasjon av databearbeiding for analyser av brannfaren i norske kystlyngheier Notat 19. august

  Dette notatet dokumenterer databearbeidingen som ble gjennomført som grunnlag for analysene i rapporten «Brannfare i norske kystlyngheier» (Halvorsen og Grimsrud, 2021).