I 2021 ble det kastet 1,8 milloner tonn Omfatter alt avfall som ikke er farlig avfall. Lett forurensede masser er heller ikke inkludert. Lett forurensede masser er eksempelvis kassert jord, stein eller grus som ikke er farlig avfall, men som krever særskilt behandling fordi det inneholder stoffer med forurensningspotensial. fra de tjenesteytende næringene. Dette er en økning på 30 prosent fra 2020, men en nedgang på 11 prosent fra 2019. Dette kan tyde på at avfallsmengdene er på vei opp igjen mot det de var før koronapandemien satte sitt preg på både privat- og næringsliv. Fortsatt ligger vi imidlertid på nivå med avfallsmengdene fra rundt ti år tilbake.

Figur 1. Utvikling i avfallsmengder og produksjon for tjenesteyterne¹. 2008-2021

¹Unntatt 46.77- Engroshandel med avfall og skrap, 49- Landtransport og rørtransport, 68- Omsetning og drift av fast eiendom, 81.109- Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift.

Mest ordinært avfall

1,8 millioner tonn ordinært avfall ble levert fra de tjenesteytende næringene i 2021. Det er en økning på drøye 400 000 tonn fra året før. Kategorien «blandet avfall» er fortsatt den dominerende delen av avfallet fra disse næringene, med en andel på 45 prosent. Blandet avfall har utgjort om lag halvparten av alt avfall de siste årene. Deretter er det kategoriene papir og tre som er de nest- og tredje største avfallstypene.

Varehandelen produserer fortsatt mest avfall

Av de ulike tjenesteytende næringene var det fortsatt varehandelen, inkludert reparasjon av motorvogner, som bidro mest til de totale avfallsmengdene i 2021. Varehandelen bidro med nesten 770 000 tonn avfall, eller 43 prosent av alt avfall i tjenesteytende næringer. Deretter kommer helse- og sosialtjenester og forretningsmessig tjenesteyting, med henholdsvis 13 og 11 prosent av de totale, ordinære avfallsmengdene.

Alle næringer innenfor den tjenesteytende sektoren øker imidlertid avfallsmengdene fra 2020 til 2021. En del næringer øker til og med sett i forhold til 2019, selv om de totale ordinære avfallsmengdene fortsatt er drøyt 200 000 tonn lavere enn de var siste året før koronapandemien.

Tjenesteytende næringer er en samlebetegnelse på næringene G-U i Standard for næringsgruppering (SN2007). Statistikken dekker næringshovedområdene G-S, med unntak av 46.77- Engroshandel med avfall og skrap, 49- Landtransport og rørtransport, 68- Omsetning og drift av fast eiendom, 81.109- Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift.

Beregningene for denne statistikken er basert på kunderegistre fra et utvalg avfallsinnsamlere. Noen kunder har trolig levert enkelte rene avfallsfraksjoner til avfallsinnsamlere utenfor utvalget, eller til mottakere utenom avfallsbransjen. Den totale avfallsmengden og mengden rene avfallsfraksjoner kan dermed være beregnet noe for lavt, mens andelen blandet avfall kan være noe for høy.