I 2022 ble det kastet 2,0 milloner tonn Omfatter alt avfall som ikke er farlig avfall. Lett forurensede masser er heller ikke inkludert. Lett forurensede masser er eksempelvis kassert jord, stein eller grus som ikke er farlig avfall, men som krever særskilt behandling fordi det inneholder stoffer med forurensningspotensial. fra de tjenesteytende næringene. Dette er en økning på 9 prosent fra 2021, men fortsatt 14 prosent lavere enn i «toppåret» 2018. Dette kan tyde på at avfallsmengdene er på vei opp igjen mot det de var før koronapandemien satte sitt preg på både privat- og næringsliv. Fortsatt ligger vi imidlertid på nivå med avfallsmengdene fra rundt ti år tilbake.

Figur 1. Utvikling i avfallsmengder og produksjon for tjenesteyterne¹. 2008-2022

¹Unntatt 46.77- Engroshandel med avfall og skrap, 49- Landtransport og rørtransport, 68- Omsetning og drift av fast eiendom, 81.109- Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift.

Mest ordinært avfall

2,0 millioner tonn ordinært avfall ble levert fra de tjenesteytende næringene i 2022. Det er en økning på nesten 170 000 tonn fra året før. Kategorien «blandet avfall» er fortsatt den dominerende delen av avfallet fra disse næringene, med en andel på 46 prosent. Blandet avfall har utgjort om lag halvparten av alt avfall de siste årene. Deretter er det kategoriene papir og tre som er de nest- og tredje største avfallstypene.

Nedgang i avfall fra varehandelen 

Av de ulike tjenesteytende næringene var det fortsatt varehandelen, inkludert reparasjon av motorvogner, som bidro mest til de totale avfallsmengdene i 2022. Varehandelen bidro med drøye 700 000 tonn avfall, eller 36 prosent av alt avfall i tjenesteytende næringer. Selv om denne undernæringen fortsatt står for klart mest avfall, er det en nedgang på 8 prosent fra 2021. Denne trenden vil det være interessant å følge med på om fortsetter i 2023. Deretter kommer helse- og sosialtjenester og forretningsmessig tjenesteyting, med henholdsvis 15 og 12 prosent av de totale, ordinære avfallsmengdene.

– Vi ser at avfallet fra tjenesteytende næringer øker, mens husholdningsavfallet går ned. Dette kan skyldes at flere reiser og er mer aktive utendørs etter koronapandemien, noe som fører til mindre avfall hjemme. Samtidig øker aktiviteten og produksjonen i tjenestenæringene, og dermed genereres det mer avfall der, sier seniorrådgiver Manju Chaudhary

Tjenesteytende næringer er en samlebetegnelse på næringene G-U i Standard for næringsgruppering (SN2007). Statistikken dekker næringshovedområdene G-S, med unntak av 46.77- Engroshandel med avfall og skrap, 49- Landtransport og rørtransport, 68- Omsetning og drift av fast eiendom, 81.109- Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift.

Beregningene for denne statistikken er basert på kunderegistre fra et utvalg avfallsinnsamlere. Noen kunder har trolig levert enkelte rene avfallsfraksjoner til avfallsinnsamlere utenfor utvalget, eller til mottakere utenom avfallsbransjen. Den totale avfallsmengden og mengden rene avfallsfraksjoner kan dermed være beregnet noe for lavt, mens andelen blandet avfall kan være noe for høy.