I 2022 ble Mediebruksundersøkelsen for første gang gjennomført som en undersøkelse med mixed-mode design. Respondentene kunne delta enten ved å fylle ut et selvadministrert webskjema eller ved å svare på et telefonintervju.

Til undersøkelsen i 2022 ble det trukket et utvalg på 6 000 personer i alderen 9 år og over. I tillegg ble det trukket et tilleggsutvalg på 3 000 personer i samme aldersgruppe blant innvandrere og personer med foreldre som har innvandret. Undersøkelsen ble gjennomført hvert kvartal, med en fjerdedel av utvalgene i hvert kvartal.

52 prosent av hovedutvalget og 50 prosent av tilleggsutvalget svarte på undersøkelsen. Den viktigste årsaken til frafall var at vi ikke klarte å komme i kontakt med alle personene i utvalget. Det er personer med lav eller ingen utdanning som er vanskeligst å få med på undersøkelsen. Dette gjelder for både hoved- og tilleggsutvalg.

I SSBs mediebruksundersøkelse er intervjuingen dagbestemt. Det vil si at vi spør respondentene om deres mediebruk for en bestemt dag i uka. For å få et godt bilde av mediebruken er det viktig å få til en jevn fordeling av intervju på de ulike ukedagene.

Frafall kan føre til utvalgsskjevhet, noe som innebærer at nettoutvalget (de som er intervjuet i undersøkelsen) ikke nødvendigvis er helt representativt for målgruppen. Vi har undersøkt om frafallet har medført skjevheter for kjennetegnene alder, kjønn, utdanningsnivå og landsdel. De største avvikene mellom brutto- og nettoutvalget finner vi når vi studerer utdanningsnivået. Personer med universitets- eller høyskoleutdanning er overrepresentert i nettoutvalget sammenliknet med personer med lavere utdanning. Dette gjelder både for hoved- og tilleggsutvalget. For å korrigere for skjevheter i forbindelse med analyser anbefaler vi at det brukes vekter.