Til undersøkelsen i 2021 ble det trukket et utvalg på 2 996 personer i alderen 9–79 år. Omtrent 53 prosent av bruttoutvalget svarte på undersøkelsen. Den viktigste årsaken til frafall var at personer ikke ønsket å delta, deretter at vi ikke klarte å komme i kontakt med personer i utvalget. Det er personer i aldersgruppen 25-44 år og personer med lav eller ingen utdanning, som er vanskelige å få med på undersøkelsen.

I SSBs mediebruksundersøkelse er intervjuingen dagbestemt. Det vil si at vi spør deltagerne om deres mediebruk en bestemt dag i uken. For å få et godt bilde av mediebruken er det viktig å få til en jevn fordeling av intervju på de ulike ukedagene, noe vi klarte i 2021.

Frafall kan føre til utvalgsskjevhet, noe som innebærer at nettoutvalget (de som er intervjuet i undersøkelsen) ikke nødvendigvis er helt representativt for målgruppen. Rapporten undersøker om frafallet har medført skjevheter for kjennetegnene kjønn, alder, utdanningsnivå og landsdel. Vi finner noen avvik mellom brutto- og nettoutvalget når det gjelder aldersfordeling. Personer i alderen 25–44 år er noe mindre representert i nettoutvalget enn øvrige aldersgrupper. De største avvikene finner vi når vi studerer utdanningsnivået. Personer med universitets- eller høyskoleutdanning er overrepresentert i nettoutvalget sammenliknet med personer med lavere utdannelse. For å korrigere for skjevheter i forbindelse med analyser anbefaler vi at det brukes vekter.

Dataene som hentes inn kompletteres med opplysninger fra register. Før intervjuet kobles det til opplysninger om hvem som bor i husholdningen, bosted og arbeidssted. Opplysningene kontrolleres under intervjuet. I ettertid kobles det på informasjon om utdanning.