Generelt er Respondenten ble spurt om å svare på en skala fra 0-10 om hvor stor tillit de har til ulike myndigheter, nyhetsmediene og personer. Tillit er inndelt i tre kategorier: Lav (0-4), middels (5-6) og høy (7-10) tillit. høy i Norge. Dette er viktig fordi det fremmer politisk deltakelse, innflytelse og medvirkning i samfunnet. Det er allikevel en del som ikke har tillit til myndighetene eller andre personer.

Figur 1 viser fordelingen av tillit til ulike institusjoner i samfunnet. Når vi spurte folk i hvilken grad de stoler på mennesker de ikke kjenner oppga 16 prosent lav tillit. Omtrent like mange sa at de hadde lav tillit til det politiske systemet.

Figur 1. Tillit til myndigheter, medier og personer, hele befolkningen. Prosent

I aldersgruppen 16-24 år har en stor andel lav tillit til mennesker de ikke kjenner. 26 prosent i denne aldersgruppen har lav tillit til at fremmede mennesker er til å stole på. Andelen med lav tillit synker med alderen, og utgjør kun 13 prosent av de over 67 år.

Lav tillit til politiet er også størst blant de yngste (9 prosent) og minst blant de eldste (4 prosent).

– En større andel menn enn kvinner har lav tillit til myndigheter og medier. For eksempel oppgir 19 prosent av menn lav tillit til det politiske systemet, sammenlignet med 13 prosent av kvinner, sier rådgiver Håvard Bergesen Dalen.

Det er også tydelige tillitsforskjeller ut ifra økonomisk status. Arbeidsuføre har dobbelt så stor andel med lav tillit til det politiske systemet (33 prosent) og mennesker de ikke kjenner (31 prosent), sammenlignet med hele befolkningen.

– Arbeidsuføre sin lave tillit til det politiske systemet og mennesker de ikke kjenner kan være et uttrykk for misnøye med egen situasjon og utenforskap, sier rådgiver Håvard Bergesen Dalen.

Høy tillit blant personer med høy utdanning

Som i mange andre land går høyere utdanning sammen med høyere grad av politisk tillit. Figur 2 viser at andelen med lav tillit synker for hvert utdanningsnivå.

Blant dem med grunnskoleutdanning har 20 prosent lav tillit til det politiske systemet, og 16 prosent lav tillit til nyhetsmediene. For dem med høyest utdanning er andelene henholdsvis 6 og 7 prosent.

– Den tydeligste endringen med høyere utdanning er i tillit til andre mennesker. Blant dem med grunnskoleutdanning har 1 av 4 lav tillit til fremmede mennesker, mens blant dem med høyest utdanning gjelder det kun 1 av 20, sier rådgiver Håvard Bergesen Dalen.

Figur 2. Andel med lav tillit, etter utdanningsnivå. Prosent

Menn er mer aktive i samfunnsdebatt på sosiale medier enn kvinner

Det finnes mange kanaler for politisk deltakelse, innflytelse og medvirkning i Norge. I utgangspunktet skal disse være åpne for alle, likevel kan muligheten for å nå frem være avhengig av utdanning, sosialt nettverk, økonomiske ressurser, kunnskap og ikke minst tid.

Alle former for politisk deltakelse øker med utdanningsnivå. Av de høyest utdannede var det nesten fire ganger så mange som skrev innlegg til aviser, sammenlignet med de lavest utdannede (8,8 mot 2,4 prosent).

24 prosent av kvinner har skrevet under et offentlig opprop eller underskriftskampanje det siste året, med noe færre hos menn med 16 prosent. Menn deltar mer i samfunnsdebatt på sosiale medier/internett, 18 prosent, sammenlignet med 13 prosent av kvinner.

Det er også flere menn som har tatt opp saker med politikere eller offentlige myndigheter (16 prosent), mens bare 11 prosent av kvinner gjorde det samme.

Figur 3. Andel som har deltatt politisk, etter kjønn. Prosent

Levekårsundersøkelsen dekker årlig et bredt levekårsområde. Årlige moduler er blant annet boforhold, økonomi og materielle og sosiale mangler, helse, livskvalitet, omsorg og arbeidsforhold. I tillegg kommer temaområder som roterer med en syklus på tre år. I 2022 var frivillighet, politisk deltakelse og tillit tema. I forbindelse med ny EU-forordning ble det i 2020 iverksatt en revisjon av Levekårsundersøkelsen.

Det nasjonale temaet Frivillighet, politisk deltakelse og tillit er en videreføring av statistikken om Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk. Etter revisjonen svarer statistikken bedre på dagens nasjonale statistikkbehov og har en bedre helhet med tanke på skjema/brukervennlighet.

Til undersøkelsen i 2022 ble det trukket et landsrepresentativt utvalg på 11 681 personer i alderen 16 år og over.