Organisasjoner og medlemskap

Statistikk

Fagforeiningsmedlemmer og streikar
Statistikken gir tal på medlemmer i arbeidsgivar- og arbeidstakarorganisasjonar og arbeidskonfliktar.
Finansiering av politiske partier
Statistikken viser inntektene og kostnadene til de politiske partiene
Frivillighet, politisk deltakelse og tillit, levekårsundersøkelsen
Statistikken kartlegger befolkningens deltakelse på ulike samfunnsarenaer
Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner
Regnskapet belyser ideell og frivillig sektor, og viser organisasjonenes bidrag til bruttonasjonalprodukt, viktigste inntektskilder og verdien av ulønnet arbeid.

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 4 av 4
 1. Undersøkelse om frivillig innsats 2023

  Dette notatet dokumenterer gjennomføringen av undersøkelsen om frivillig innsats 2023.

 2. Hverdagsintegrering blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  Innvandrere har sjeldnere kontakt med venner og mindre tilgang på sosial støtte enn majoritetsbefolkningen. Norskfødte med innvandrerforeldre rapporterer om en langt bedre sosial integrering.

 3. Har innvandrere som deltar frivillig høyere tillit til samfunnsinstitusjoner?

  Innvandrere som yter frivillig innsats deltar mer politisk, men har ikke høyere tillit til samfunnsinstitusjoner enn personer som ikke yter frivillig innsats. Det er variasjoner mellom frivillige fra ulike innvandrergrupper, og mellom innvandrere og øvrig befolkning.

 4. Yngre har minst tillit til fremmede

  Politiet og rettsvesenet nyter høy tillit i befolkningen, viser en ny undersøkelse. De yngste har minst tillit til mennesker de ikke kjenner. Dem med høyest utdanning har mest tillit til myndigheter, nyhetsmedier og fremmende.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet organisasjoner og medlemskap.