Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973. Undersøkelser om barn og unges fritid med spørsmål om fysisk aktivitet og friluftsliv har tidligere blitt gjennomført i 1997, 2001, 2007, og 2013.

Til undersøkelsen i 2020 ble det trukket et landsrepresentativt utvalg på 5 000 barn i alderen 6–15 år. Det ble også trukket et tilleggsutvalg på 2 500 barn i Oslo. Vi sendte ut e-post, brev og SMS med informasjon om undersøkelsen til barnas foresatte. 4 246 personer, omtrent 57 prosent av bruttoutvalget, svarte på undersøkelsen. Datainnsamlingen foregikk ved hjelp av et webskjema som ble sendt ut til respondentenes foresatte.

Frafall kan føre til utvalgsskjevhet, noe som innebærer at nettoutvalget (de som er intervjuet i undersøkelsen) ikke nødvendigvis er helt representativt for målgruppen. Den viktigste årsaken til frafall var at vi ikke klarte å komme i kontakt med personer i utvalget. Deretter at personer ikke ønsket å delta. Det er barn i aldersgruppen 11-15 år som er vanskeligst å få med på undersøkelsen. De som bor i Oslo og Viken har høyere svarprosent enn de som bor i andre landsdeler. For å korrigere for noen av skjevhetene i forbindelse med frafall er dataene vektet i analyser. I analysesammenheng kan man beregne usikkerheten til ulike kjennemerker og teste om de forskjellene man ser mellom ulike grupper skyldes tilfeldigheter i utvalget.

Dataene som hentes inn kompletteres med opplysninger fra register: hvem som bor i husholdningen og bosted. I ettertid kobles det dataene informasjon om foreldres inntekt og utdanning etc.

Dataene fra dette prosjektet sendes som en anonymisert fil til NSD som kan benyttes av forskere og studenter.