Kalkulatoren dekker følgende serier

  1. Førstegangsomsetning, i alt
  2. Matvarer og levende dyr
  3. Drikkevarer og tobakk
  4. Råvarer (ikke spiselige) ekskl. brenselsstoffer
  5. Brenselsstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm
  6. Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks
  7. Kjemiske produkter
  8. Bearbeidde varer gruppert etter materiale
  9. Maskiner og transportmidler
  10. Forskjellige ferdige varer

Seriene dekker både prisutviklingen for hjemme- og importmarkedet, og hjemmemarkedet alene. Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, hjemme- og importmarkedet, går tilbake til 1926. Alle underindeksene på hjemme- og importmarkedet starter i 1953.

For kun hjemmemarkedet er det ikke publisert indekser før 2001. SSB har imidlertid lagt ut tidligere ikke-publiserte tall tilbake til 1977. Alle underindekser på hjemmemarkedet alene starter i januar 2000.

Indeksen publiseres den 10. eller nærmeste virkedag i den påfølgende måneden.

Hvordan beregnes endringstallene?

Prosentvis endring beregnes ved at indeksverdien i slutten av valgte periode ("Til måned/ år") divideres på verdien i begynnelsen av perioden ("Fra måned/ år") og en trekkes fra før man multipliserer med hundre:

([Indeksverdi, slutt] / [Indeksverdi, begynnelse] - 1) * 100

Tidligere ble indeksen publisert med et nivåbrudd i serien ved årsskiftet 2000/ 2001. Dette medførte en noe annen beregningsmetode.

Regneeksempler

Hvordan regne prosentvis endring, nytt kronebeløp eller omregning til annen jevnføringsbasis? Her har vi laget flere regneeksempler.

Andre kalkulatorer