Notatet baserer seg på registerdata fra administrative registre, hovedsakelig data fra Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR) og Skatteetatens skattemelding med vedlegg.  I dette notatet omtales i hovedsak tall for året 2021, men enkelte tidsserier presenteres også.

I 2021 var det i alt 3 939 fysioterapeuter som hadde minst én refusjon i KUHR i løpet av året. På samme måte som i notatet fra 2020, er det gjort en avgrensing av populasjonen. Vi inkluderer kun fysioterapeuter som var aktive hele året, som ikke var utdanningskandidater, som leverte næringsoppgave og som ikke hadde ektefelledeling i næringsoppgaven. Totalt teller den avgrensede populasjonen 2 360 fysioterapeuter dette aktuelle året.

Populasjonen på 2 360 fysioterapeuter hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 1 040 000 kroner. Gjennomsnittlig mottatte refusjoner fra Helfo for populasjonen var på 691 000 kroner og gjennomsnittlig mottatte egenandeler fra pasientene var på 120 000 kroner.

Kapittel 3 går gjennom fremgangsmetoden som er benyttet for å avgrense populasjonen til en populasjon som i større grad enn utgangspopulasjonen, skal representere en ordinær fulltidspraksis.  

I kapittel 4 viser vi spredningen i fysioterapeuters inntekter og kostnader for den avgrensede populasjonen og tidsserier for årene 2014 – 2021 for enkelte variabler, for ulike populasjoner.

Kapittel 5 trekker frem momenter man bør kjenne til og være oppmerksom på ved tolkning av resultatene. For to av årgangene dette notatet omfatter har koronapandemien påvirket virksomheten og tallene.

I kapittel 6 nevnes områder som kan være relevante å se nærmere på i fremtidige undersøkelser, men som ikke var innenfor rammen av dette notatet.

I vedleggene kan man finne beskrivelse av variabler og kjennetegn, et utvalg av tilleggstabeller som viser fordeling etter en rekke grupperinger, samt en oversikt over annen statistikk om fysioterapeuter som er å finne i SSB sin statistikkbank.