Metoder og dokumentasjon for inntekt og forbruk

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Fysioterapeuters inntekter og kostnader 2021 Notat 31. mars

    Formålet med notatet er å fremskaffe et grunnlagsmateriale som kan være til hjelp i forhandlingene om fysioterapeuters økonomiske vilkår for privatpraktiserende fysioterapeuter som har inngått driftsavtaler med kommuner.

  2. Eierinntekter og inntektsulikhet i Norge Notat 27. januar

    Dette notatet beskriver hvordan SSBs arbeid med å supplere den offisielle inntekts- og ulikhetsstatistikken med ny informasjon om inntektsfordelingen i Norge har påvirket den offentlige debatten om ulikhet og bidratt til et mer fullstendig tallgrunnlag i politiske prosesser.

2021

  1. Fordelingseffekter av offentlige tjenester i EU- og EØS-landene Notat 3. november

    Dette notatet dokumenterer resultater fra en analyse av fordelingseffekter av offentlige tjenester. Analysene er basert på inntektsbegrepet utvidet inntekt, som er lik inntekt etter skatt pluss verdien av de offentlige tjenestene som husholdene mottar.