Gå til Altinn rapportering

Svarene deres er viktige

SSB innhenter opplysninger for å utarbeide utenriksregnskapet og annen offisiell statistikk.

Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker også statistikken.

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket kunne få tvangsmulkt.

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn.

For å kunne lage god statistikk trenger vi en oversikt over alle løpende gjeldsverdipapirer (obligasjoner og sertifikater) som er lagt ut i utlandet.

For hvert enkelt gjeldsverdipapir skal dere gi informasjon om blant annet

  • lånets saldo
  • emisjoner i den aktuelle perioden
  • utvidelser i den aktuelle perioden
  • egenbeholdning ved utgangen av perioden
  • pålydende valuta
  • utleggelsesland
  • lånets opprinnelige løpetid
  • type lån

Alle norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet skal svare på undersøkelsen.

Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Opplysningsplikten gjelder så lenge foretaket har lagt ut verdipapirlån i utlandet.

Plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10

Retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20 og statistikkforskriften § 4

Retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven

Retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på Lovdata sine sider.

Trenger dere hjelp?

Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.

Veiledning - hvordan sende inn opplysninger

Veiledning - slik sender dere vedlegg via Altinn