Gå til Altinn rapportering

Svarene deres er viktige

Formålet med undersøkelsen er å lage offisiell statistikk til bruk innenfor privat og offentlig forvaltning, samfunnsplanlegging, forskning og veiledning. Organisasjonene i landbruket og myndighetene bruker også statistikken.

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn.

For å kunne lage statistikk om avlinger i jordbruket trenger vi informasjon om areal og avling av poteter og grovfôrvekster. Undersøkelsen har blant annet spørsmål om

 • tilsådd areal
 • høstet areal
 • avling av eng og andre grovfôrvekster
 • avling av poteter og korn til krossing
 • matsvinn av poteter

Areal er forhåndsutfylt i skjemaet. Det er hentet fra søknaden om produksjonstilskudd fra 1. oktober.

Dere skal oppgi areal for eng som er høstet minst én gang, og areal som er høstet to eller flere ganger. Fordel arealene etter høstemetode og oppgi størrelsen på hver avling for

 • rundballer (antall)
 • høy (tonn)
 • silofôr i tårnsilo og plansilo (m3)
 • ferskt fôr (tonn)

Fordel areal av andre grovfôrvekster på

 • raigras
 • kornvekster til grønnfôr
 • fôrraps, fôrmargkål, grønnfôrnepe
 • rotvekster til fôr

Dere skal oppgi størrelsen på avlingen for hver av høstemetodene silofôr (m3), rundballer (antall) og ferskt fôr (tonn).

Avlingen av poteter og korn til krossing skal dere oppgi i tonn.

Vi stiller også spørsmål om matsvinn som har oppstått i rapporteringsåret for årets og fjorårets avling av poteter.

Dersom det har vært matsvinn, skal dere gi et anslag på hvor stor mengde som ble kassert eller omdisponert, og oppgi prosentvis fordeling av hva det ble brukt til.

SSB sender undersøkelsen til omtrent 3 000 jordbruksbedrifter. Utvalget er trukket blant dem som har søkt om produksjonstilskudd i jordbruket. Det er søkere med areal av eng, potet eller andre fôrvekster som er med i trekkgrunnlaget.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere det i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no.

Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Matsvinn omfatter alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker som enten blir kastet eller tatt ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde fra det tidspunktet det er høstet. Med høstet mener vi poteter som er tatt opp av jorda og lagt i høstekasser, container, høstevogn eller lignende.

I spørsmål om matsvinn skal dere oppgi matsvinn registrert i 2021 på avling lagret fra 2020 og avling høstet i 2021. Skriv 0 dersom det ikke var matsvinn.

SKAL registreres som matsvinn Skal IKKE registreres som matsvinn
Avling som blir til husdyrfôr. Avling som ikke er høstet.
Avling som blir til biobrensel. Jord, stein, plast og alt annet som er med avlingen fra jordet og som senere blir sortert vekk.

Avling som blir avvist av varemottaker og som kommer i retur.

Avling som varemottaker avhender på jordbruksforetakets regning. Gjelder poteter som kommer i retur og som ikke blir til mat.

Avling som blir levert til pakkeri, industri, avrensordningen m.v.  

Avling som er høstet og blir lagt tilbake på jorda, på fyllplass eller i kompost.

 

Se også veileder utarbeidet av NLR om hvordan måle og dokumentere matsvinn i potetproduksjon: https://www.nlr.no/media/3237994/veileder-for-registrering-av-matsvinn-i-potetproduksjonen-181219.pdf

For Potet og grôvfor (RA-0433) kan dere forvente å være med i tre år, men noen bedrifter kan være med lenger.

Plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10

Retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20 og statistikkforskriften § 4

Retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven

Retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Trenger du hjelp?

Veiledning - hvordan sende inn opplysninger

Nedenfor ser du de mest stilte spørsmålene om undersøkelsen. Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på chat, e-post eller telefon. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.

Statistisk sentralbyrå (SSB) kan pålegge foretak og virksomheter opplysningsplikt fordi det er viktig for samfunnet å ha god offisiell statistikk. Det innebærer at dere er pliktige til å svare på en undersøkelse dere er trukket ut til. Opplysningsplikt er hjemlet i statistikkloven

SSB kan ilegge tvangsmulkt dersom opplysningene ikke blir sendt inn innen fristen. Selv om dere betaler mulkten, er dere pliktige til å levere utfylt skjema. Størrelsen på mulkten kan øke dersom dere gjentatte ganger ikke overholder opplysningsplikten. Dere kan lese mer om tvangsmulkt i forskrift til statistikkloven

SSB gir ikke økonomisk kompensasjon for utfylling og innsending av skjemaet. 

Skjemaet er tilgjengelig i foretakets innboks i Altinn. 

Roller 

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn.  

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet må du ha enkeltrettighet til denne spesifikke skjematjenesten eller en av disse rollene i Altinn:  

 • Utfyller/innsender 
 • Ansvarlig revisor 
 • Regnskapsfører uten signeringsrett 
 • Regnskapsfører med signeringsrett 

Ta kontakt med daglig leder i ditt foretak/din virksomhet hvis du ikke har riktig rolle i Altinn. 

Du kan lese mer om delegering av roller på Altinn sine sider.

Du kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis du har spørsmål om roller og rettigheter. 

Alle foretak (hovedenheter) som driver næringsvirksomhet og har ansatte, er registrert med minst én virksomhet (underenhet). Hvis foretaket har aktivitet på flere lokalt adskilte steder (adresser), skal disse være registrert som egne virksomheter. Hver virksomhet har et eget organisasjonsnummer. 

Et foretak (hovedenhet) er den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet. En virksomhet (underenhet) er definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet som hovedsakelig driver med aktiviteter innenfor en bestemt næringsgruppe. 

SSB sender vedtak om tvangsmulkt til foretaket med ny svarfrist dersom vi ikke har mottatt opplysninger innen svarfristen. Vedtaket faller bort hvis opplysningene blir sendt innen den nye svarfristen.  

De som fortsatt ikke har svart innen den nye svarfristen, vil få saken oversendt til Statens innkrevingssentral for innkreving av mulkt og eventuelt tvangsinndrivelse. 

I «arkiv» i Altinn finner dere alle skjemaene som er sendt inn tidligere. Hvis dere ønsker å sende inn skjemaet på nytt med endringer, kan dere lage en kopi av skjemaet dere allerede har sendt inn ved å klikke på «Lag ny kopi». Dere korrigerer tallene i kopien, og sender inn på nytt. Det er siste innsendte skjema som er gjeldende. Når skjemaet er sendt inn, vil dere få et kvitteringsnummer (AR-nummer). Denne kvitteringen kan dere skrive ut eller sende til en e-postadresse.  

Finner du ikke skjemaene? Har du husket å velge riktig virksomhet øverst til høyre i Altinn? 

Dere trenger ikke å fylle ut hele skjemaet i én sammenhengende sesjon. Når dere skifter side i skjemaet, vil opplysningene automatisk bli lagret. Dette gjør at dere kan gå ut og inn av skjemaet hvis dere for eksempel trenger å finne fram opplysninger. Husk å gå til neste side før dere går ut av skjemaet. 

Dere kan ikke få utsettelse. SSB har frister som vi må overholde etter   innsamlingsperioden, og utsettelser kan føre til at statistikken ikke blir publisert i tide. Hvis dere ikke leverer innen svarfristen, vil foretaket automatisk få vedtak om tvangsmulkt med ny og endelig frist. Hvis det er særskilte årsaker til at dere ikke kan rapportere innen svarfristen, ta kontakt med oss. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.