299097
299097
forskning
2017-03-08T10:45:00.000Z
no

Statutter for Ingegerd og Arne Skaugs Forskningsfond (11. januar 1988)

 1. Fondet har til formål å fremme økonomisk forskning, fortrinnsvis til studier av forhold og utvikling i Norge eller andre land som deltok i Det europeiske gjenreisningsprogram (1947-52).
 2. Fondet er et eget rettssubjekt knyttet til Statistisk sentralbyrå som oppnevner styre og fører tilsyn med forvaltningen.
 3. Fondet har en grunnkapital på en million kroner som er skjenket av Ingegerd Skaug i overensstemmelse med Arne Skaugs ønske. Fondets grunnkapital kan ikke angripes. Grunnkapitalen skal gjøres rentabel fortrinnsvis ved anbringelse i anerkjente norske og utenlandske aksjer. Eventuell kursgevinst ved salg av verdipapirer skal tillegges kapitalen.
 4. Fondet har et styre på 4 personer. Sjefen for Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå skal være formann i styret. De øvrige 3 medlemmer oppnevnes etter forslag fra følgende institusjoner:

  Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

  Statsøkonomisk forening

  Utenriksdepartementet

  Styret er vedtaksført når 3 medlemmer er til stede.
 5. Det tilligger styret å foreta plasseringen av grunnkapitalen som bestemt i #3 og fordele den årlige avkastning til følgende formål:

  a. Stipend til en yngre forsker, fortrinnsvis til studieformål som nevnt i #1. Den som mottar slikt stipend skal avgi skriftlig rapport til styret.

  b. Bidrag til trykking av rapport som nevnt under a.

  c. Dekning av utgifter ved invitasjon av utenlandske forskere til opphold i Statistisk sentralbyrås Forskningsavdeling.

  d. Tildelt stipend som ikke er anvendt tildelingsåret eller påfølgende år anses som bortfalt. (Tilføyelse vedtatt 2009)

  Når inntekten ikke kan disponeres til formål som angitt skal den legges til grunnkapitalen eller reserveres for senere utdeling.
 6. Statistisk sentralbyrå utpeker sekretær og revisor for fondet og fastsetter deres godtgjørelse. Styret skal innen utgangen av februar måned avgi revidert regnskap og beretning til Statistisk sentralbyrå om virksomheten i det foregående kalenderår.