Auken i salet av bilbensin utgjer 4 millionar liter. Salet av flydrivstoff gjekk òg opp i juli. Det vart selt 36 millionar liter jetparafin, 4 millionar liter meir enn i juli i fjor.

Auka sal til vegtrafikk hittil i år

Førebelse tal for perioden januar til og med juli syner at salet av autodiesel har auka med 3 prosent samanlikna med same periode i 2020. Salet av bilbensin har auka med 0,4 prosent. Samla har salet av drivstoff til vegtrafikk auka med 2,3 prosent.

¹Omfattar tungdestillater, tungolje, flybensin og bitumen (asfalt).