Auken i salet av bilbensin utgjer 4 millionar liter. Salet av flydrivstoff gjekk òg opp i juli. Det vart selt 36 millionar liter jetparafin, 4 millionar liter meir enn i juli i fjor.

Auka sal til vegtrafikk hittil i år

Førebelse tal for perioden januar til og med juli syner at salet av autodiesel har auka med 3 prosent samanlikna med same periode i 2020. Salet av bilbensin har auka med 0,4 prosent. Samla har salet av drivstoff til vegtrafikk auka med 2,3 prosent.

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt, januar t.o.m. juli 2020 og 2021. Førebelse tal

¹Omfattar tungdestillat, tungolje, flybensin og bitumen (asfalt).